| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr KM-III.7243.0014.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie Zdrój działającym na prawach powiatu

zawarte pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, reprezentowanym przez: Tadeusza Skatułę - Starostę Wodzisławskiego Dariusza Prusa - Wicestarostę Wodzisławskiego, zwanym w dalszej części Porozumienia "Organizatorem", "Stroną" lub łącznie "Stronami",

a

Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, reprezentowanym przez Mariana Janeckiego - Prezydenta miasta zwanym w dalszej części Porozumienia "Powierzającym", "Stroną" lub łącznie "Stronami",

o następującej treści:

§ 1. 1. W wykonaniu uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego nr VIII/109/2011 z dnia 30 czerwca 2011 i Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XI.92.2011 z dnia 26 lipca 2011 Strony zawierają niniejsze Porozumienie, którego przedmiotem jest powierzenie przez Powierzającego prowadzenia publicznego transportu zbiorowego Organizatorowi.

2. Powiat Wodzisławski zostaje Organizatorem publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej i przejmuje od Powierzającego obowiązki, o których mowa w art. 15 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13).

§ 2. 1. Powierzający przekazuje Organizatorowi na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. "b" ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13) organizowanie na jego terenie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

1) Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój przez Czyżowice, Gorzyce, Łaziska, Godów, Gołkowice;

2) Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój przez Turzę Śląską, Podbucze, Krostoszowice, Skrzyszów (strefa gospodarcza);

3) Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój przez Skrzyszów, Krostoszowice, Godów, Skrbeńsko, Gołkowice.

2. Przebieg linii komunikacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

3. Rozkłady jazdy obowiązujące na liniach, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

4. Powierzający powierza Organizatorowi kompetencje w zakresie koordynacji rozkładów jazdy przewoźnika wykonującego transport zbiorowy na jej obszarze.

§ 3. 1. Transport zbiorowy wykonywany będzie przez Operatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp z o.o. na podstawie odrębnej umowy zawartej z Powiatem Wodzisławskim.

2. Źródłem finansowania przewozów są środki własne Organizatora. Powierzający nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją transportu, którego przedmiotem jest Porozumienie.

§ 4. 1. Powierzający upoważnia Organizatora do ustalania taryfy i określania cen biletów.

2. Każdorazowa zmiana cen biletów będzie konsultowana przez Strony Porozumienia.

§ 5. 1. Rozkład jazdy na przystankach umieszcza Operator w porozumieniu z Organizatorem oraz właścicielem przystanków.

2. Budowa, remonty wiat przystankowych oraz utrzymanie czystości na przystankach stanowi zadanie własne właściwej gminy, przez obszar, której przebiega dana linia komunikacyjna.

§ 6. Strony mają prawo do kontroli działań wynikających z tekstu Porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z mocą wiążącą od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na podstawie wypowiedzenia, którego trzymiesięczny okres przypada na koniec kwartału.

3. Strony mogą rozwiązać Porozumienie na zasadzie zgodnego porozumienia.

§ 8. Zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Wszelkie spory dotyczące Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora Sąd Powszechny.

§ 10. Porozumienie i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Porozumienia oraz jeden egzemplarz celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


mgr inż. Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


mgr Dariusz Prus

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój


mgr Marian Janecki


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr Km-III.7243.0014.2011
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 lipca 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr Km-III.7243.0014.2011
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 lipca 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »