| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Pawonków

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu, osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Pawonków

zawarte w Lublińcu pomiędzy:

Gminą Lubliniec zwaną dalej "Miastem" reprezentowanym przez Edwarda Maniurę - Burmistrza Miasta Lublińca
a
Gminą Pawonków, zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez Henryka Swobodę – Wójta Gminy Pawonków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 art. oraz art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), a także na podstawie uchwały nr 128/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. i uchwały nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina powierza, a Miasto przyjmuje prowadzenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Piłsudskiego 8, zwanego dalej "ŚDS".

3. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS w Lublińcu. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy Pawonków, przy czym Miasto Lubliniec zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu miasta Lubliniec.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS w Lublińcu składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie, dołączając zaświadczenia wymienione w § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu dokumenty, o których mowa w ust. 1 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS w Lublińcu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w ŚDS w Lublińcu, w imieniu Burmistrza Lublińca na podstawie upoważnienia wyda Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazywania dotacji na pokrycie korzystania przez mieszkańców Gminy Pawonków z ŚDS w roku 2011r., w wysokości 300 zł miesięcznie (słownie: trzysta złotych 00/100), niezależnie od ilości mieszkańców Gminy, które nabyły prawo do korzystania z usług ŚDS.

2. Osobom korzystającym z ŚDS zapewnia się następujące usługi:

1) usługi terapeutyczne

2) wyżywienie – ciepły posiłek

3) transport

3. Ustalona kwota dotacji przekazywana będzie przez Gminę na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 15-go każdego miesiąca, przy czym:

1) za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2011r. raty zostaną przekazane w terminie do 30-go września br.,

2) za miesiąc styczeń każdego roku, rata zostanie przekazana w terminie do 15-go lutego danego roku.

4. Środki dotacji nie bedą przekazywane przez Gminę, jeżeli w danym miesiącu żaden z mieszkańców Gminy nie nabył prawa do świadczeń ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej.

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się przesłać Gminie najpóźniej do dnia 25 października każdego kolejnego roku, pisemną informację obejmującą wstępne ustalenia co do wysokości dotacji w roku następnym, w celu zabezpieczenia w budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych.

2. O wysokości dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1, ustalonej na dany rok kalendarzowy, Miasto poinformuje Gminę w formie pisemnej po uzyskaniu informacji o wysokości dotacji na 1 uczestnika ŚDS ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dany rok kalendarzowy.

§ 5. Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności o zakończeniu korzystania z ŚDS przez mieszkańców Gminy Pawonków przed terminem rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2011 r.

2. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednio miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 7. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, decyzje wydane w trybie § 2 ust. 3 zachowują moc przez czas określony w decyzji wydanej przez Dyrektora MOPS w Lublińcu.

§ 8. Porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt


mgr inż. Henryk Swoboda

Burmistrz


Edward Maniura

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Samir Kayyali

Doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym; obecnie prowadzi własną praktykę podatkową; doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych; jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »