| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.82.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz 123 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustanowić stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, zamieszkujących i działających w mieście Jastrzębie-Zdrój.

§ 2. 1) Stypendium może być przyznane na realizację określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub opieki nad zabytkami.

2) Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

6) Wnioski opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Opinia Komisji nie jest wiążąca.

7) Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

8) Informacje o przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

9) Wysokość stypendium przeznaczona na projekt nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

10) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera ze stypendystą umowę cywilno-prawną, która zawiera w szczególności:

a) opis planowanego przedsięwzięcia i termin jego realizacji,

b) wysokość przyznanego stypendium i tryb jego płatności,

c) warunki i tryb zwrotu stypendium w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia,

d) termin złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

11) Jeśli stypendysta nie realizuje przedsięwzięcia Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój może wstrzymać przekazywanie stypendium.

12) Stypendysta jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia oraz złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

13) Wysokość środków finansowych na kolejny rok stypendialny ustalana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/144/2003Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania, uchwała nr IX/182/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania oraz uchwała nr X/217/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17.06.2003 r. w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

Załącznik do Uchwały Nr IX.82.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX. 82.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.06.2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »