| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/106/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy Rudziniec uchwala:


§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej „należnościami cywilnoprawnymi” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy uprawnione do udzielania ulg.

2. Uchwała ma zastosowanie do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych należnych Gminie a pobieranych przez:

a) jednostki budżetowe ( w tym Urząd Gminy),

b) zakład budżetowy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) organie – należy przez to rozumieć Wójta, kierownika jednostki budżetowej lub dyrektora zakładu budżetowego (wskazanych w § 4 ust.1 niniejszej uchwały),

2) decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie woli organu,

3) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez właściwy organ,

4) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy Rudziniec lub jej jednostek organizacyjnych z zapłata należności o charakterze cywilnoprawnym,

5) przedsiębiorcy – oznacza to, podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

6) dniu udzielenia pomocy- oznacza dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do jej otrzymania, w szczególności jest to dzień wydania decyzji.

§ 3. 1. Należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone w całości lub w części, na wniosek dłużnika wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.

2. Umorzenie należności cywilnoprawnych może nastąpić również z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności cywilnoprawnych, w decyzji oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności cywilnoprawnych oraz odsetek należnych, naliczonych od dnia pierwotnego terminu zapłaty do dnia zapłaty w stosunku do pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika decyzja podlega uchyleniu.

4. Umorzenie należności głównej powoduje jednocześnie umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku procentowym podlegają umorzeniu należności uboczne.

5. Umorzenie należności, za która odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 4. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:

1) kierownik jednostki budżetowej, dyrektor zakładu budżetowego – w przypadku należności cywilnoprawnych pobieranych przez te jednostki z zastrzeżeniem ust. 3

2) Wójt Gminy Rudziniec - w przypadku należności cywilnoprawnych pobieranych przez Urząd Gminy Rudziniec

2. Kwoty należności cywilnoprawnych tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

3. W przypadku, gdy kwota umarzanej należności przekracza w dniu podjęcia decyzji kwotę czterokrotności minimalnego wynagrodzenia, kierownik jednostki budżetowej, dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię Wójta Gminy Rudziniec w przedmiotowej sprawie.

§ 5. 1. W przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, organ bez względu na kwotę należności, na udokumentowany wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności cywilnoprawnych na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. Od należności cywilnoprawnej, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres, na który została wydana decyzja.

§ 6. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnik składa do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.

2. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej.

3. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.

4. Niezastosowanie się dłużnika do wezwania i nieuzupełnienie brakującej dokumentacji w wyznaczonym przez organ terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z należnymi odsetkami.

§ 7. 1. W przypadkach o których mowa w § 3 ust. 1 i w § 5 ust. 1, jeżeli wniosek złoży dłużnik będący przedsiębiorcą, organ udziela ulg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn.zm.), które:

1) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria L, nr 379 z dnia 28 grudnia 2006r.),

2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 337 z dnia 21 grudnia 2007r.),

3) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 193 z dnia 25.07.2007r.),

4) nie stanowią pomocy publicznej.

2. Podmiot ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).

3. Podmiot ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo de minimis w rybołóstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych,albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz. 810).

4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami zasady określone w paragrafach poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie.

§ 8. Organ może cofnąć swą decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności cywilnoprawnych jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których podjęto taka decyzję okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec, kierownikom jednostek budżetowych oraz dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIX/527/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »