| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej,

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WILAMOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

2) gminnym planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to Plan Gospodarki Odpadami, uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Rozdział 2.
Szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na:

1) w systemie zasadniczym:

a) odpady komunalne niesegregowane,

b) odpady organiczne (biodegradowalne), o ile nie są zagospodarowane we własnym zakresie: odpady kuchenne, odpady zielone (roślinne),

c) odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,

2) ponadto, stosownie do indywidualnych potrzeb, należy wyodrębniać:

a) odpady wielkogabarytowe,

b) odpady remontowe i budowlane,

c) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych,

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości, w zakresie uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy:

1) uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i umieszczenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów,

2) uprzątnięcie błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich pojawieniu się na chodniku oraz innych zanieczyszczeń,

3) uprzątnięcie materiału użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

§ 5. Zabrania się:

1) wrzucania do pojemników: śniegu, lodu, żużlu gorącego, gruzu budowlanego, ziemi oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych,

2) wrzucania odpadów komunalnych stałych do pojemników, na opróżnianie których właściciel nieruchomości nie posiada stosownej umowy z jednostką wywozową,

3) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, pastwiska itp.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod następującymi warunkami:

1) naprawy związane będą z bieżącą eksploatacją, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych,

2) nie będą powodowały utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów,

3) powinny odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności poziom hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu dla terenów zabudowy akustycznie chronionej,

4) nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

5) odpady powstające podczas napraw będą zbierane i odbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenienieruchomości oraz w miejscach publicznych, a także wymagania dotyczące ichrozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez jednostkę wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę o odbieraniu odpadów komunalnych.

§ 8. 1. Liczba i wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.

2. Określa się minimalną liczbę i pojemność pojemników na terenie nieruchomości oraz w obiektach usługowych i produkcyjnych:

1) dla gospodarstw domowych wynosi ona minimum 1 pojemnik 110 litrów na nieruchomość,

2) w szkołach, przedszkolach wynosi ona minimum 3 litry na każdego ucznia (dziecko, pracownik),

3) w lokalach handlowych i usługowych co najmniej 1 pojemnik 110 litrów na lokal,

4) w lokalach gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik 80 litrów na 10 miejsc konsumpcyjnych, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,

5) w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych co najmniej 1 pojemnik 80 litrów na 20 pracowników w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych,

6) kosze uliczne, pojemności min. 25 litrów.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej w terminach uzgodnionych z jednostką wywozową lub podmiotem zajmującym się ich utylizacją.

4. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek:

1) wyposażenia terenu imprezy w wystarczającą ilość koszy na odpady, przyjmując jeden kosz na każde 500 m2 powierzchni terenu imprezy,

2) wydzielenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą ilość pojemników, bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, przyjmując 120 litrów na 100 osób uczestniczących w imprezie,

3) wyposażenia terenu imprezy, jeśli czas trwania imprezy przekracza 3 godziny, w wystarczającą ilość przenośnych szaletów, przyjmując jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.

5. Na terenach wiejskich oraz w mieście w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie wyłącznie odpadów ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego. Kompostowanie powinno być prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego, w sposób nie ograniczający interesów osób trzecich.

6. Gospodarstwa domowe mogą zostać bezpłatnie wyposażone przez Gmine Wilamowice w kolorowe worki foliowe, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg poszczególnych rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu użytkowników.

7. Odpady niebezpieczne, wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, muszą być zbierane do worków, w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem, dostarczonych przez podmiot uprawniony do ich odbioru. Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów lub innych podmiotów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości:

1) przekazują do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, jeżeli nabywają sprzęt nowy tego samego rodzaju,

2) przekazują do punktu zbierania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.),

3) wystawiają w miejscu odbierania odpadów, w terminach podanych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych.

9. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), bądź balast, w tym popiół, składane są do pojemników i przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem.

10. W wypadku stwierdzenia przez jednostkę wywozową odbierającą odpady, faktu zanieczyszczenia lub zmieszania różnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, właściciel nieruchomości ponosi pełny koszt ich wywozu w wysokości odpowiadającej opłacie jak za wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wydzielenia na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości i dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych.

4. Obowiązki określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach użytku publicznego.

5. Odległość pomiędzy koszami na odpady, ustawianymi w miejscach publicznych, powinna być nie mniejsza niż 50 m.

6. Pojemniki powinny być ustawione:

1) w miejscach utwardzonych o równej nawierzchni,

2) łatwo dostępnych dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej,

3) w sposób nie powodujący utrudnień użytkownikom drogi i właścicielom innych nieruchomości.

§ 10. 1. Do worków (pojemników) na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

1) opakowania z pozostałością, np. żywności, wapna, cementu, środków piorących,

2) opakowania wielowarstwowe,

3) kalkę techniczną, tapety,

4) środki ochrony osobistej np. pampersy, podpaski, chusteczki higieniczne.

2. Do worków (pojemników) na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) lustra,

3) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone, pustaki szklane, glazura),

4) szyby samochodowe,

5) żarówki, lampy neonowe, halogenowe itp.,

6) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości.

3. Do worków (pojemników) na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,

2) mokre folie,

3) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

4) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.

4. Odpady komunalne składowane w pojemnikach nie mogą być nadmiernie ugniatane, w sposób utrudniający opróżnienie pojemnika.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystościciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi odbywać się w sposób systematyczny.

2. Ustala się ze względów sanitarnych, następującą minimalną częstotliwość usuwania odpadów:

1) odpadów komunalnych niesegregowanych – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) odpadów opoakowaniowych zbieranych selektywnie – jeden raz w miesiącu,

3) odpadów wielkogabarytowych – co najmniej jeden raz w roku,

4) zużyte baterie i akumulatory – co najmniej jeden raz w roku,

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej jeden raz w roku,

6) koszy ulicznych – co najmniej jeden raz w tygodniu.

3. Pojemniki na odpady komunalne oraz zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane zgodnie z umową zawartą z jednostką wywozową.

4. Wykonanie obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości spełnia poprzez zawarcie umowy z wybraną przez siebie jednostką wywozową.

5. Odpady komunalne zebrane na terenach organizowanych imprez plenerowych powinny być usunięte przez właściciela nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu tych imprez.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług jednostki wywozowej posiadającej zezwolenie Burmistrza Wilamowic na wywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 13. Określa się maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w wysokości:

1) do dnia 31 grudnia 2013 roku, do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do dnia 31 grudnia 2020 roku, do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenówprzeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Właściciele i opiekunowie psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Do obowiązków właściciela psa należy wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,

3. Zabrania się:

1) pozostawienia zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia,

2) wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci (w szczególności do piaskownic i na place zabaw) – w odniesieniu do obiektów sportowych i rekreacyjnych sprawy te normuje regulamin porządkowy właściciela lub zarządcy nieruchomości,

3) szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

4. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz także w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, parkingów, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, itp.

6. Z obowiązku określonego w ust. 5 zwalnia się osoby niewidome.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych lub na ten cel przeznaczonych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta, w celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób i zakażeń,

3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w sposób określony w odrębnych przepisach.

3. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 16. Właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są zakłady przetwórcze, fermy hodowlane, obiekty publiczne, zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w ciągu każdego roku kalendarzowego w okresach: wiosennym 1-30 kwietnia i jesiennym 1-31 października.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr XL/355/06 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 20. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »