| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Racibórz; Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań publicznych z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz

1. Działając na podstawie Uchwały NR V/73/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Tychy porozumienia z Miastem Racibórz oraz porozumienia z Miastem Rybnik, w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań publicznych z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Raciborza oraz Miasta Rybnika oraz Uchwały Nr V/51/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 marca 2011 r. strony niniejszego porozumienia zgodnie ustalają, iż przedmiotem porozumienia jest realizacja zadania własnego Miasta Racibórz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonego przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007, Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) w odniesieniu do osób z terenu Miasta Racibórz doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

2. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji przedmiotu porozumienia Miasto Tychy bierze na siebie następujące obowiązki:

1) przyjmowanie do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta Racibórz będących w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem dających powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu, zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej „pacjentami”,

2) przeprowadzanie z pacjentami po ich wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowania do podjęcia leczenia,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem pacjentów oraz osób nieprzyjętych do izby,

4) udzielanie wyczerpujących informacji dla potrzeb organów porządkowych, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,

5) informowanie pacjentów poprzez udostępnianie ulotek o możliwości leczenia ze wskazaniem placówek pomocowych, udzielania porad i wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu.

§ 2.

1. W związku z przejęciem przez Miasto Tychy określonych w § 1 porozumienia obowiązków, Miasto Racibórz przekaże Miastu Tychy dotację w wysokości 3000,- zł (słownie: trzy tysiące osób), tj. 150,- zł na osobę,

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie na konto Miasta Tychy: PKO BP S.A. 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968, w trzech transzach:

1) Kwota 1500,- zł w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia,

2) Kwota 750,- zł w terminie do dnia 10 lipca 2011 r.,

3) kwota 750,- zł w terminie do dnia 10 października 2011 r.

3. Warunkiem przekazania 2 i 3 transzy jest wykorzystanie transz poprzednich, potwierdzone przesłaniem przez Miasto Tychy informacji o ilości osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Miasta Racibórz.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, iż okres realizacji przedmiotu porozumienia wynosi – do 31 grudnia 2011 r.

2. Miasto Tychy w terminie do 31 stycznia 2012 r. zobowiązuje się do przedstawienia Miastu Racibórz stosownego rozliczenia realizacji przedmiotu porozumienia pod względem rzeczowym i finansowym.

3. Dotacja niewykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwrotowi na rachunek Miasta Racibórz 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 do dnia 31 stycznia 2012 r.

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 4.

1. Strony ustalają, iż dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem zostanie zwrócona Miastu Racibórz wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

2. Odsetki od dotacji, o której mowa w ust. 1 nalicza się począwszy od dnia jej przekazania.

§ 5.

1. Strony ustalają, iż porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTO TYCHY MIASTO RACIBÓRZ

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Prezydent Miasta Racibórz


Mirosław Lenk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »