| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Mikołów; Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 1 kwietnia 2011r.

w sprawie współdziałania w 2011 r. Gminy Tychy z Gminą Mikołów w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

1. Działając na podstawie Uchwały Nr V/72/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Miasta Tychy z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenów tych gmin oraz Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr VI/67/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołów a Gminą Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, strony niniejszego Porozumienia zgodnie ustalają, iż przedmiotem Porozumienia jest realizacja zadania Gminy Mikołów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonego przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

2. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji przedmiotu Porozumienia Gmina Tychy bierze na siebie następujące obowiązki:

a) przyjmowanie do wytrzeźwienia osób z terenu Gminy Mikołów będących w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem dających powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu, zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej „pacjentami”,

b) przeprowadzanie z pacjentami po ich wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno- -terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowania do podjęcia leczenia,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem pacjentów oraz osób nieprzyjętych do Izby,

d) udzielanie wyczerpujących informacji dla potrzeb organów samorządowych, porządkowych, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,

e) informowanie pacjentów poprzez udostępnianie ulotek o możliwości leczenia ze wskazaniem placówek pomocowych, udzielania porad i wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu.

§ 2.

1. W związku z przejęciem przez Gminę Tychy obowiązków, określonych w § 1 Porozumienia, Gmina Mikołów przekaże Gminie Tychy dotację w wysokości 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiątjedentysięcy 00/100)

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana zostanie na konto Gminy Tychy: 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968, w trzech następujących ratach:

a. kwota 17 000,00 zł w terminie 14 dni od dnia podpisania Porozumienia,

b. kwota 17 000,00 zł w terminie do dnia 10 lipca 2011 r.,

c. kwota 17 000,00 zł w terminie do 10 października 2011 r.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, iż okres realizacji przedmiotu Porozumienia trwa do 31 grudnia 2011 r.

2. Gmina Tychy w terminie do 31 stycznia 2012 r. zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Mikołów stosownego rozliczenia realizacji przedmiotu Porozumienia pod względem rzeczowym i finansowym.

3. Dotacja niewykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwrotowi Gminie Mikołów na konto: 06 8436 0003 0000 0000 0071 0037 do dnia 31 stycznia 2012 r.

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 4.

1. Strony ustalają, iż dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem zostanie zwrócona Gminie Mikołów na konto: 8436 0003 0000 0000 0071 0037 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

2. Odsetki od dotacji, o której mowa w ust. 1 nalicza się począwszy od dnia jej przekazania.

§ 5.

1. Strony ustalają, iż porozumienie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 r.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze - dla Gminy Tychy i trzy – dla Gminy Mikołów.

§ 8.

Porozumie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

GMINA TYCHY GMINA MIKOŁÓW

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Burmistrz Mikołowa


dr inż. Marek Balcer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »