| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Suszec

z dnia 6 czerwca 2011r.

w sprawie współdziałania Miasta Tychy z Gminą Suszec w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Suszec doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

1. Działając na podstawie Uchwały Nr. V/72/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Miasta Tychy z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenów tych gmin, oraz Uchwały Nr VII/30/42/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie: współdziałania Gminy Suszec z Miastem Tychy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenu Gminy Suszec strony niniejszego porozumienia zgodnie ustalają, iż przedmiotem porozumienia jest realizacja zadania własnego Gminy Suszec w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonego przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007, Nr 70 poz. 473 ze zm.) w odniesieniu do osób z terenu Gminy Suszec doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach

2. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach współdziałania w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Miasto Tychy zobowiązuje się:

a) przyjmowanie do wytrzeźwienia osób z terenu Gminy Suszec będących w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem dających powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu, zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób, zwanych dalej „pacjentami”,

b) przeprowadzanie z pacjentami po ich wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowania do podjęcia leczenia,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem pacjentów oraz osób nieprzyjętych do izby,

d) udzielanie wyczerpujących informacji dla potrzeb organów samorządowych, porządkowych, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,

e) informowanie pacjentów poprzez udostępnianie ulotek o możliwości leczenia ze wskazaniem placówek pomocowych, udzielania porad i wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu.

§ 2.

1. W związku z wykonywaniem przez Miasto Tychy określonych w § 1 porozumienia obowiązków, Gmina Suszec przekaże Miastu Tychy dotację w wysokości 2 700,00 zł.,/brutto/ tj.18 osób ( pacjentów) x 150,00 zł.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie na konto Miasta Tychy: PKO BP S.A. 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968, w trzech następujących ratach:

a. kwota 900,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r,

b. kwota 900,00 zł w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 r.,

c. kwota 900,00 zł w terminie do 10 października 2011 r.

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, iż okres realizacji przedmiotu porozumienia i termin wykorzystania dotacji określa się do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Miasto Tychy w terminie do 15 stycznia 2012 r. zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Suszec stosownego rozliczenia z realizacji przedmiotu porozumienia pod względem rzeczowym i finansowym.

3. Rozliczenie będzie obejmowało cały okres obowiązywania porozumienia tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2011r.

4. Rozliczenie powinno zawierać określenie ilości pacjentów z podziałem na płeć,grupy wiekowe, okoliczności doprowadzenia, wykaz i terminarz przeprowadzonych rozmów profilaktyczno- terapeutycznych oraz wyliczenie poniesionych kosztów za realizację zadania zgodnie z par.1 niniejszego porozumienia.

5. Dotacja niewykorzystana do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwrotowi na rachunek Gminy Suszec do dnia 15 stycznia 2012 r.

6. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 4.

1. Strony ustalają, iż dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem zostanie zwrócona Gminie Suszec wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od daty stwierdzenia w/w okoliczności.

2. Odsetki od dotacji, o której mowa w ust. 1 nalicza się począwszy od dnia jej przekazania.

§ 5.

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTO TYCHY GMINA SUSZEC

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Wójt Gminy Suszec


mgr inż. Marian Pawlas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »