| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 12 lipca 2011r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie, a niebędącego mieszkańcem miasta Siemianowice Śląskie

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie, a niebędącego mieszkańcem miasta Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art. 90 ust.1, 2b – 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 88, poz. 539 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr 536/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Siemianowice Śląskie lub osoby fizyczne, niepublicznych szkół i przedszkoli, a także osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

ustala się, co następuje

§ 1.

1. Miasto Tychy zobowiązuje się do przekazania miastu Siemianowice Śląskie dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia będącego mieszkańcem miasta Tychy, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

2. Miasto Tychy, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w §2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2.

1. Kwotę dotacji należnej dla miasta Siemianowice Śląskie ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 2 – 3.

2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie miasta Siemianowice Śląskie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Siemianowice Śląskie.

3. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez miasto Siemianowice Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Siemianowic Śląskich w roku 2011 wynosi 538,83 zł.

4. Podstawą ustalenia należnej dotacji dla miasta Siemianowice Śląskie, o której mowa w ust. 1, będzie miesięczna specyfikacja.

5. Miasto Tychy zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Finansowy

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10

ING Bank Śląski oddział Siemianowice Śląskie, nr konta: 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 5 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3.

Miasto Siemianowice Śląskie przekaże pisemną informację do dnia 10 listopada 2011 r. na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów zameldowania), którzy będą dotowani przez miasto Siemianowice Śląskie w roku 2012 - na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące przedszkola.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

§ 5.

1. Porozumienie zawarto na czas określony, do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone – pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta Tychy.

§ 8.

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy i pieczęcie za miasto Siemianowice Śląskie Podpisy i pieczęcie za miasto Tychy

II Zastępca Prezydenta Miasta


mgr Henryk Ptasznik

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »