| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR-I.3026.00005.2011 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 25 lipca 2011r.

w sprawie przekazania przez "Miasto", "Policji" środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej

zawarte w Wodzisławiu Śląskim w dniu 25.07.2011 roku pomiędzy:

Miastem Wodzisław Śląski z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. reprezentowanym przez :

Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski – mgr Mieczysława KIECA

zwany dalej „ Miastem”

a Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. ul. Kokoszycka 180 B, 44-300 Wodzisław Śl., reprezentowaną przez:

Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim – mł. insp. mgr Dariusza OSTROWSKIEGO

zwaną dalej „Policją”

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1, art. 33 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zmianami) § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1471) oraz Uchwały Nr XI/90/11 z dnia 30.06.2011 r. Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego, w sprawie przekazania środków finansowych Policji, a także w trosce o zapewnienie porządku publicznego oraz w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze Miasta Wodzisław Śląski strony porozumienia postanowiły, co następuje:

§ 1.

1. „Miasto” zobowiązuje się przekazać „Policji” środki finansowe w wysokości 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

2. Środki na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie „Miasta” na rok 2011: Dział 754; Rozdział 75404; Paragraf 3000.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Wodzisław Śl. odpowiedzialne za rozliczenie finansowe zadania ze strony „Miasta”: Biuro Księgowości Budżetowej.

§ 2.

1. Policja zobowiązuje się do uruchamiania służby policjantów ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy, z jednoczesnym zachowaniem wymogów art. 33 ust. 5 ustawy o Policji i § 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1471), natomiast Miasto zapewnia środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących tę służbę. W ramach służby, o której mowa ust. 1 policjanci realizują następujące zadania:

1)Ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w miejscach publicznych, w szczególności podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 [1] i 15 oraz art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zmianami) w punktach sprzedaży alkoholu na terenia naszego miasta Wodzisław Śląski.

2)Kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

3)Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla obowiązującego porządku i norm prawnych.

2. Przyjmuje się, że służba pełniona będzie w patrolach pieszych na obszarze Miasta Wodzisław Śląski w rejonach najbardzej zagrożonych identyfikowalnych w oparciu o bieżące analizy oraz zgodne ze społecznym zapotrzebowaniem i wskazaniem władz Miasta Wodzisław Śląski, ze szczególnym uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy.

3. Za organizacje służb, sprawności i efektywność ich działania odpowiada Policja.

§ 3.

1. Strony postanawiają , że środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Nr 89 1130 1091 0003 9092 8920 0001 w terminie 14 dni od daty przedstawienia potwierdzonych kopii nw. dokumentów:

- Imienny wykaz przepracowanych godzin za pełnienie służby przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (specyfikacja zbiorcza wykonywanych służb), przekraczających normę wraz z należnymi kwotami wynagrodzenia, po zakończeniu każdego miesiąca w którym realizowane były dodatkowe służby, zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim - zgodnie ze wzorem nr 1.

- Harmonogram dodatkowych służb w miesiącu zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim.

2. Warunkiem przekazania kolejnej części środków finansowych będzie dostarczenie do Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim rozliczenia poprzedniej części środków, zatwierdzone przez Komendanta Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.

3. Zobowiązuje się Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śl. do przedstawienia rozliczenia wykorzystanych środków publicznych w terminie do 15 grudnia 2011 roku.

§ 4.

1. Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się wprowadzić do służby patrolowej od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.11.2011r., na terenie Miasta Wodzisław Śląski dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim i podległych jednostek organizacyjnych w czasie wolnym od służby.

2. Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim w celu uruchomienia dodatkowych służb sporządzi szczegółowy harmonogram w oparciu o analizę zagrożenia na terenie Miasta Wodzisław Śląski.

3. Harmonogram powinien zawierać :

- miejsce, czas i sposób dodatkowych służb (określony godzinowo)

- ilość dodatkowych służb

4. Podczas służb policjanci będą realizować ustawowe zadania zgodnie z przepisami regulującymi sposób i zadania w służbie patrolowej. Przyjmuje się formę pełnienia służby poprzez patrole piesze i patrole zmotoryzowane pełnione przez umundurowanych funkcjonariuszy z wyposażeniem służbowym.

§ 5.

1. Stawkę godzinową rekompensaty pieniężnej ustala się na 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), z tym, że ogólna kwota rekompensaty nie przekroczy kwoty określonej w §1 ust. 1 niniejszego porozumienia.

2. Rekompensata pieniężna przysługuje policjantowi za każdą pełną godzinę służby.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o Policji i Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Wodzisław Śląski.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Porozumienie można wypowiedzieć przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Spory wynikłe z tytułu wykonania niniejszego porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Miasta Wodzisław Śląski.

§ 10.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla „Miasta”, 1 egzemplarz dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, 1 egzemplarz dla Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

"Miasto"                                                                                "Policja"

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim

mł. insp. mgr Dariusz Ostrowski

Załącznik do Porozumienia Nr OR-I.3026.00005.2011
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »