| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia Miastu Katowice realizacji zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

zawarte w dniu 01.08.2011 r. pomiędzy:

1. Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4, reprezentowanym przez:

- Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice – Krystynę Siejna

- Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej - Małgorzatę Moryń-Trzęsimiech

a

2. Miastem Siemianowice Śląskie zwanym w dalszej części porozumienia „Miastem na prawach powiatu” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 10, reprezentowanym przez:

- Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Jacka GuzyNa podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały Rady Miasta Katowice nr X/161/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, które nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ad Vitam Dignam” w Katowicach i uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 55/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do zawarcia porozumień dotyczących skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam w Katowicach ul. Oswobodzenia 92 i do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20 strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1


1. Miasto na prawach powiatu powierza Miastu Katowice realizację zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta na prawach powiatu, a Miasto Katowice zobowiązuje się te osoby kierować i zorganizować pobyt w środowiskowym domu samopomocy w ramach posiadanych wolnych miejsc.

2. Miasto na prawach powiatu oświadcza, że nie prowadzi ani nie zleca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

§ 2

Miasto Katowice organizuje pobyt w środowiskowym domu samopomocy, o którym mowa w § 1 na podstawie zlecenia prowadzenia ośrodka przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach ul. Oswobodzenia 92, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 3

Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 2 zwany dalej ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 4

Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Śląski w formie dotacji udzielonej Miastu Katowice.

§ 5

1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieście na prawach powiatu i następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany z kompletem dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i w sprawie opłaty za korzystanie z usług w ŚDS wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

§ 6

Porozumienie zostaje zawarte od dnia 31 maja 2011 r. na czas nieokreślony.

§ 7

Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 10

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11

1. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wniosek do Wojewody Śląskiego zgłasza Miasto na prawach powiatu.

Miasto Katowice


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Za zgodność z oryginałem:
Miasto na prawach powiatu


Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Jacek Guzy

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »