| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia Miastu Katowice realizacji zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

zawarte w dniu 01.08.2011 r. pomiędzy:

1. Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4, reprezentowanym przez:

- Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice – Krystynę Siejna

- Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej - Małgorzatę Moryń-Trzęsimiech

a

2. Miastem Siemianowice Śląskie zwanym w dalszej części porozumienia „Miastem na prawach powiatu” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 10, reprezentowanym przez:

- Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Jacka GuzyNa podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały Rady Miasta Katowice nr X/161/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, które nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ad Vitam Dignam” w Katowicach i uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 55/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich do zawarcia porozumień dotyczących skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam w Katowicach ul. Oswobodzenia 92 i do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chorzowie przy ul. Karpackiej 20 strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1


1. Miasto na prawach powiatu powierza Miastu Katowice realizację zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta na prawach powiatu, a Miasto Katowice zobowiązuje się te osoby kierować i zorganizować pobyt w środowiskowym domu samopomocy w ramach posiadanych wolnych miejsc.

2. Miasto na prawach powiatu oświadcza, że nie prowadzi ani nie zleca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

§ 2

Miasto Katowice organizuje pobyt w środowiskowym domu samopomocy, o którym mowa w § 1 na podstawie zlecenia prowadzenia ośrodka przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach ul. Oswobodzenia 92, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 3

Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 2 zwany dalej ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 4

Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Śląski w formie dotacji udzielonej Miastu Katowice.

§ 5

1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieście na prawach powiatu i następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany z kompletem dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i w sprawie opłaty za korzystanie z usług w ŚDS wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

§ 6

Porozumienie zostaje zawarte od dnia 31 maja 2011 r. na czas nieokreślony.

§ 7

Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 10

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11

1. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wniosek do Wojewody Śląskiego zgłasza Miasto na prawach powiatu.

Miasto Katowice


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Za zgodność z oryginałem:
Miasto na prawach powiatu


Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Jacek Guzy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »