| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Rajcza

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Rajcza w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Rajcza doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

zawarte w dniu 3 sierpnia 2011 roku pomiędzy:

Gminą RAJCZA z siedzibą w Rajczy, ul.Górska 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Wójta Panią Agnieszkę Szczotkę,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1. 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr VI/24/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie współdziałania w 2011r. Gminy Bielsko-Biała z Gminą Rajcza w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Rajcza doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Rajcza doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej "zadaniem".

2. Gmina Bielsko-Biała - działając na podstawie Uchwały Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Bielsko-Biała z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Rajcza do Ośrodka, poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rajczy wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Budżet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 5. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy – w terminie do dnia 30 stycznia 2012r. - rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do 15 stycznia 2012r.

§ 6. 1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.

3. W wyżej określonych przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 10 lutego 2011 roku.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zleceniodawca


Zastępca Wójta Gminy Rajcza


Agnieszka Szczotka
Zleceniobiorca


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »