| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Rajcza

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Rajcza w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Rajcza doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

zawarte w dniu 3 sierpnia 2011 roku pomiędzy:

Gminą RAJCZA z siedzibą w Rajczy, ul.Górska 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Wójta Panią Agnieszkę Szczotkę,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1. 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Rajcza Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz Uchwały Rady Gminy Rajcza Nr VI/24/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie współdziałania w 2011r. Gminy Bielsko-Biała z Gminą Rajcza w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Rajcza doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Rajcza doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej "zadaniem".

2. Gmina Bielsko-Biała - działając na podstawie Uchwały Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Bielsko-Biała z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Rajcza do Ośrodka, poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rajczy wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Budżet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 5. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy – w terminie do dnia 30 stycznia 2012r. - rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do 15 stycznia 2012r.

§ 6. 1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.

3. W wyżej określonych przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 10 lutego 2011 roku.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zleceniodawca


Zastępca Wójta Gminy Rajcza


Agnieszka Szczotka
Zleceniobiorca


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »