| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 247/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Strumień w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Strumień doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

zawarte w dniu 3 sierpnia 2011 roku pomiędzy:

Gminą STRUMIEŃ z siedzibą: Urząd Miejski w Strumieniu 43-246 Strumień, ul. Rynek 4,

reprezentowaną przez

Burmistrza Panią Annę Grygierek,

zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą Strumień”,

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,

zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą Bielsko-Biała”.

§ 1. 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Strumieniu nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała w 2011 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej, Gmina Strumień zleca Gminie Bielsko-Biała realizację zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Strumień doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej "zadaniem".

2. Gmina Bielsko-Biała - działając na podstawie Uchwały Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Bielsko-Biała z innymi gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu tych Gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwany dalej Ośrodkiem, działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do 50 osób doprowadzonych z terenu Gminy Strumień do Ośrodka, poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Na realizację zadania Gmina Strumień przekaże Gminie Bielsko-Biała dotację w wysokości 5.000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na konto Gminy Bielsko-Biała: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Budżet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

3. Kwota dotacji określona w ust. 1 została określona przez strony Porozumienia z uwzględnieniem kwoty 100,00 zł (sto złotych 00/100), stanowiącej zryczłtowany jednostkowy koszt zadania określonego w § 2 niniejszego Porozumienia, przypadający na jedną osobę, oraz planowanej liczby osób doprowadzonych do Ośrodka.

§ 4. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 5. 1. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Strumień – w terminie do dnia 15 stycznia 2012r. - rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Rozliczenie finansowe realizacji zadania uwzględni ilość osób faktycznie doprowadzonych do Ośrodka, przyjmując kwotę 100,00 zł brutto (sto złotych brutto 00/100) za jedną osobę doprowadzoną do Ośrodka.

3. Niewykorzystaną część dotacji wynikającą z rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Strumień w terminie do dnia 15 stycznia 2012r.

§ 6. 1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Gminę Strumień po zakończeniu realizacji zadania.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Gminy Strumień w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez Gminę Strumień ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.

3. W wyżej określonych przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Publikacji dochowa Gmina Bielsko-Biała.
Gmina Strumień


Burmistrz


Anna Grygierek
Gmina Bielsko-Biała


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »