| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz.266 ze zmianami), Rada Gminy Lipowa uchwala:

§ 1. Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipowa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Greń


Załącznik do Uchwały Nr X/46/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) „ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. nr 71 , poz. 733),

2) „lokalu” – rozumie się przez to lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipowa,

3) „wynajmujący” – rozumie się przez to Gminę Lipowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipowa.

2. Lokal przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych winien spełniać kryteria lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118 ze zmianami)

3. Umowa najmu lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego, zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób gminy Lipowa tworzą lokale stanowiące własność gminy Lipowa.

2. Do gospodarowania lokalami, o których mowa w ust.1 stosuje się odpowiednie przepisy niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 3. 1. O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, jeżeli średniomiesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

2. O lokale socjalne mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 90 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 70 % najniższej emerytury w gospodarstwie wielorodzinnym.

3. Dochód osiągnięty na jednego członka gospodarstwa domowego kwalifikujący do przyznania obniżki czynszu wynosi:

a) od 75% do 50 % najniższej emerytury brutto - 10 % obniżki

b) od 49% do 25% najniższej emerytury brutto - 20 % obniżki

c) niższy niż 25% najniższej emerytury brutto – 30 % obniżki

4. Obniżka o której mowa w ust. 3 nie dotyczy najemców lokali socjalnych.

5. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem zamieszkujące.

6. Za dochód uważa się dochód o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 4. O najem lokalu komunalnego mogą wystąpić osoby:

1) zamieszkujące w lokalu, w którym na 1 członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi,

2) osoby zajmujące lokal nie spełniający wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

3) osoby zamieszkujące w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub rozbiórki,4. bezdomne,

4) bezdomne,

5) zajmujące lokale w budynku własności osób fizycznych na podstawie decyzji administracyjnejo przydziale – w tym przypadku nie bierze się pod uwagę norm powierzchni zagęszczenia.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawierania umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych

§ 5. Pierwszeństwo wynajmu lokalu w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) Podlegają wykwaterowaniu z budynków ze względu na powstałe zagrożenie dla życia i mienia lub utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru.

2) Podlegają wykwaterowaniu z budynków remontowanych /na czas remontu/.

3) Podlegają wykwaterowaniu z budynków wyburzonych.

4) Podlegają przekwaterowaniu do lokali zamiennych.

5) Opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości.

6) Są umieszczone na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

7) Deklarują wykonanie nadbudowy bądź przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

8) Opuszczają rodzinne i instytucjonalne formy opieki zastępczej na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletniości, w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego.

9) Samotnym będącym mieszkańcami gminy Lipowa.

10) Mieszkańcami gminy Lipowa z którymi zamieszkuje osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

11) Matkom samotnie wychowującym dzieci, w tym zagrożonym przemocą, legitymującymi się orzeczeniem rozwodowym.

12) Posiadają prawomocne orzeczenia nakazujące opuszczenie i opróżnienie lokalu , przy czym lokale te przyznawane są według kolejności wpływu wniosków o ich realizację.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zmiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 6. 1. Zamiany lokali pomiędzy najemcami lokali wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagają pisemnej zgody najemców tych lokali oraz wynajmującego.

2. Odmowa udzielenia zezwolenia na dokonanie zamiany lokalu może nastąpić jedynie z ważnych względów. W szczególności odmawia się zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli:

1) w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal w którym na członka gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi,

2) najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu (domu) mieszkalnego,

3) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych użytkowaniem lokalu,

4) zajmowany lokal nie odpowiada wymogom technicznym określonym przepisami prawa budowlanego,

5) najemca przed wyrażeniem zgody na zamianę dokonał samowolnej zamiany lokali,

6) najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony,

7) najemca zajmuje lokal mieszkalny w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy wynajmowany za zapłatą czynszu wolnego.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 7. 1. O najem lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy może ubiegać się osoba posiadająca stałe zameldowanie na terenie Gminy Lipowa.

2. Wnioski osób zamieszkałych poza granicami administracyjnymi gminy będą odrzucane.

§ 8. 1. Prowadzi się rejestr wniosków osób i rodzin spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej.

2. Przydziału lokalu mieszkalnego dokonuje Wójt Gminy.

3. Przydział następuje po zaopiniowaniu wniosku ujętego w rejestrze przez właściwą Komisję Rady Gminy Lipowa.

4. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu jest jawny. Jawny jest też sposób wybory osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

§ 9. Wójt Gminy nie rozpatruje wniosków osób, które:

1. Zbyły lub przekazały swój lokal albo budynek mieszkalny;

2. Są właścicielami lub współwłaścicielami lokalu do budynku mieszkalnego.

Rozdział 7.
Zasoby postępowania w stosunku do osób, które nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

§ 10. 1. Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z:

1) osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi, pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą przez co najmniej 10 lat i nieposiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkania w innym lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny,

2) osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r . Nr 64, poz. 93 ze zmianami), pełnoletnim rodzeństwem, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą co najmniej 10 lat i nieposiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkania w innym lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny.

2. Do umów zawieranych z osobami wymienionymi w ust. 1 nie stosuję się kryteriów dochodowych ani kryteriów realizacji wniosków według listy osób ubiegających się o najem.

Rozdział 8.
Kryteria oddania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 11. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczające 80 m2 mogą być oddane w najem w drodze przetargu.

2. Przepisu powyższego nie stosuje się w razie oddania lokalu w najem rodzinie powyżej 5 osób lub w drodze zamiany lokali pomiędzy najemcami.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »