| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 90f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1.

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLII/320/2009 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr X/77/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEDŹNA

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miedźna, zwany dalej Regulaminem określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2. formy, w jakich udziela sie stypendium szkolnego,

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3, 4 ustawy

3. stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. 1 ustawy

4. zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 3.

Stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

§ 4.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80% do 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm).

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium szkolnego

Od 0 zł do 200 zł

80% - 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych

Od 201 zł do kwot określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej

80% kwoty ustalonej w kategorii pierwszej
lecz nie mniej niż 80% kwoty określonej
w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych

§ 5.

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka pływania, zajęcia plastyczne, zajęcia dla dyslektyków, kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, zajęć sportowych a także innych zajęć poszerzających wiedzę i zdolności ucznia,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, słowników, komputera, monitora, drukarki, tuszu, programów edukacyjnych oraz innych pomocy naukowych, stroju sportowego, tornistra lub plecaka stroju szkolnego uznanego przez szkołę za obowiązkowy, biurka i krzesła do biurka.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym szczególności kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, czesne oraz zakwaterowanie - dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania.

4) świadczenia pieniężnego, w przypadku określonym w art. 90d ust. 5 ustawy.

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 do dnia 15 września danego roku szkolnego.

2. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek składa się do 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

4. Stypendium szkolne będzie przyznawane w wysokości określonej w § 1 jako:

1) refundacja kosztów poniesionych przez uprawnionego związanych z pobieraniem nauki,

2) świadczenia pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy, organ przyznający zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego. Wnioskodawca składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki na cele edukacyjne.

5. Podstawą refundacji kosztów o których mowa w ust. 4 pkt.1 będą dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku, w tym faktury, rachunki oraz potwierdzone wpłaty.

6. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka o poniesionym wydatku edukacyjnym.

7. W sytuacji, gdy w danym miesiącu zostały poniesione większe wydatki, potwierdzone dodatkowymi, jeszcze nierozliczonymi za dany miesiąc stosownymi dokumentami będącymi podstawą do wypłaty stypendium szkolnego, będzie je można jeszcze rozliczyć w miesiącach następnych do wysokości środków przyznanych w decyzji.

§ 7.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

a) klęska żywiołowa,

b) kradzież,

c) wypadek,

d) śmierć członka rodziny,

e) wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio postanowienia § 5, 6 Regulaminu.

§ 8.

1. Stypendium szkolne przyznane w formie refundacji kosztów lub świadczenia pieniężnego oraz zasiłek szkolny wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego.

2. Stypendium oraz zasiłek mogą być również przekazane, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą osoby, która je otrzymała (rodzica, opiekuna, niepełnoletniego ucznia), przelewem na wskazany rachunek bankowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »