| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 90f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1.

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLII/320/2009 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr X/77/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEDŹNA

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miedźna, zwany dalej Regulaminem określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2. formy, w jakich udziela sie stypendium szkolnego,

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3, 4 ustawy

3. stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. 1 ustawy

4. zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. 2 ustawy.

§ 3.

Stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

§ 4.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80% do 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm).

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium szkolnego

Od 0 zł do 200 zł

80% - 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych

Od 201 zł do kwot określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej

80% kwoty ustalonej w kategorii pierwszej
lecz nie mniej niż 80% kwoty określonej
w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych

§ 5.

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka pływania, zajęcia plastyczne, zajęcia dla dyslektyków, kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, zajęć sportowych a także innych zajęć poszerzających wiedzę i zdolności ucznia,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, słowników, komputera, monitora, drukarki, tuszu, programów edukacyjnych oraz innych pomocy naukowych, stroju sportowego, tornistra lub plecaka stroju szkolnego uznanego przez szkołę za obowiązkowy, biurka i krzesła do biurka.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym szczególności kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, czesne oraz zakwaterowanie - dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania.

4) świadczenia pieniężnego, w przypadku określonym w art. 90d ust. 5 ustawy.

§ 6.

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 do dnia 15 września danego roku szkolnego.

2. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek składa się do 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

4. Stypendium szkolne będzie przyznawane w wysokości określonej w § 1 jako:

1) refundacja kosztów poniesionych przez uprawnionego związanych z pobieraniem nauki,

2) świadczenia pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy, organ przyznający zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego. Wnioskodawca składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki na cele edukacyjne.

5. Podstawą refundacji kosztów o których mowa w ust. 4 pkt.1 będą dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku, w tym faktury, rachunki oraz potwierdzone wpłaty.

6. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka o poniesionym wydatku edukacyjnym.

7. W sytuacji, gdy w danym miesiącu zostały poniesione większe wydatki, potwierdzone dodatkowymi, jeszcze nierozliczonymi za dany miesiąc stosownymi dokumentami będącymi podstawą do wypłaty stypendium szkolnego, będzie je można jeszcze rozliczyć w miesiącach następnych do wysokości środków przyznanych w decyzji.

§ 7.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

a) klęska żywiołowa,

b) kradzież,

c) wypadek,

d) śmierć członka rodziny,

e) wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio postanowienia § 5, 6 Regulaminu.

§ 8.

1. Stypendium szkolne przyznane w formie refundacji kosztów lub świadczenia pieniężnego oraz zasiłek szkolny wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego.

2. Stypendium oraz zasiłek mogą być również przekazane, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą osoby, która je otrzymała (rodzica, opiekuna, niepełnoletniego ucznia), przelewem na wskazany rachunek bankowy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »