| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 5 lutego 2009r. - regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6, 6a,10 i art. 91 d pkt, 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działający w jednostkach oświatowych Gminy Wilkowice.

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. § 3 ust. 3 i ust. 4 Rozdziału II - „Dodatek motywacyjny” otrzymują brzmienie:

„§ 3 ust. 3 Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być niższa niż 4% i nie wyższa niż 20% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.”

„§ 3 ust. 4 Wysokość dodatku dla dyrektora nie może być wyższa niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego.”

2. § 5 ust.1, ust. 3 Rozdziału III – „Dodatek funkcyjny” otrzymują brzmienie:

„§ 5 ust. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

DYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokośc dodatku w

1) dyrektor przedszkola

od 800 do 1.500

2) dyrektor szkoły (zespołu szkół)

od 1.000 do 2.500

WICEDYREKTORZY

Rodzaj placówki

Wysokośc dodatku w

3) wicedyrektor przedszkola

od 500 do 1.000

4) wicedyrektor szkoły

od 450 do 1.500

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

5) kierownik świetlicy

od 100 do 500

„§ 5 ust. 3 Nauczycielowi z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu: od 100 do 250 zł,

2) powierzenia wychowawstwa w przedszkolu od 200 do 350 zł,

3) powierzenia wychowawstwa w szkole podstawowej i gimnazjum od 240 do 450 zł,

4) sprawowania funkcji doradcy metodycznego od 300 do 600 zł „

3. § 10 ust. 1 oraz § 13 ust. 3 i 4 Rozdziału VII „Wysokość nagród oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy” otrzymują brzmienie:

„§ 10 ust.1 pkt od 1 do 4 Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uzależniona jest od liczby członków w rodzinie pozostających na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego nauczyciela i wynosi:

1) przy jednej osobie w rodzinie 25 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie 35 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie 45 zł,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 55 zł „

„§ 13 ust. 3 Wysokość nagrody Wójta przyznawanej nauczycielowi oraz dyrektorowi wynosi od 2.000 zł do 3.500 zł.”

„§ 13 ust. 4 Wysokość nagrody dyrektora przyznawanej nauczycielowi wynosi od 800 zł do 1.600 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 października 2011r.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »