| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/334/2009r Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 , w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje :

§ 1. 1. § 3 regulaminu otrzymują brzmienie:

„ § 3 ust.1 Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły dla nauczyciela może wystąpić:

1) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

2) organizacje związkowe"

§ 3 ust. 2 Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy mogą występować:

1) dla nauczycieli dyrektorzy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

2) dla dyrektorów organ prowadzący szkołę”

„§ 3 ust.3 Wnioski, o nagrody Wójta opiniuje Komisja ds. Oświaty i Kultury przy Radzie Gminy Wilkowice . Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy.

„ § 3 ust. 4 Wnioski o nagrody Wójta należy składać w Urzędzie Gminy Wilkowice na druku określonym w załączniku nr 1 do regulaminu w terminach:

1) do 15 września z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) do 15 maja z okazji zakończenia roku szkolnego

3) na 2 miesiące przed datą innej ważnej uroczystości szkolnej lub środowiskowej.

2. § 5 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„ § 5 Nagrody, o których mowa w § 3 mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole, co najmniej rok,

2) posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej,

3) spełnia odpowiednio, co najmniej sześć kryteriów wymienionych w § 6 w przypadku nagrody Wójta, oraz co najmniej pięć kryteriów wymienionych w § 7, w przypadku nagrody Dyrektora szkoły.”

3. Do § 6 ust. 1 dodaje się pkt 13 o brzmieniu:

” § 6 ust1 pkt 13 aktywnie uczestniczy w organizacji wycieczek, obozów i rajdów krajoznawczo–turystycznych, a także letniego lub zimowego wypoczynku uczniów uczęszczających do określonej placówki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

Załącznik do Uchwały Nr IX/68/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 lipca 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik do regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »