| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-52(4)/2011/205/VIII/KT/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 1 września 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Spółkę Ciepłowniczo - Energetyczną Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789)

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem")

zmieniam

moją decyzję z dnia 13 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-31(17)/2010/2011/205/VIII/KT, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.


Uzasadnienie

Decyzją z dnia 13 stycznia 2011r., Nr OKA-4210-31(17)/2010/2011/205/VIII/KT, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 28 lutego 2013 r.

W dniu 8 sierpnia 2011 r. do Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy wynikającej ze wzrostu kosztów zakupu gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo produkcyjne w źródłach wytwarzających ciepło, w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2011r., Nr DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG, zatwierdzającą taryfę dla paliw gazowych ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, wzrostu kosztów węgla oraz wzrostu kosztów strat ciepła w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 20 lipca 2011 r., Nr OKA-4210-27(7)/2011/1883/VII/AM, zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach. W konsekwencji zmianie ulegają stawki opłat za usługi przesyłowe oraz stawki opłat za ciepło zawarte w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia 13 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-31(17)/2010/2011/205/VIII/KT), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 §2 stosuje się odpowiednio.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

5)Doręczenie decyzji następuje zgodnie z art 40§2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki


Marek Miśkiewicz
Otrzymuje:

1)Pani Izabela Chińska

pełnomocnik Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energo System

ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów;

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-52(4)/2011/205/VIII/KT/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła SCE Jaworzno III Sp. z o.o.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »