| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-52(4)/2011/205/VIII/KT/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 1 września 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Spółkę Ciepłowniczo - Energetyczną Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789)

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem")

zmieniam

moją decyzję z dnia 13 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-31(17)/2010/2011/205/VIII/KT, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.


Uzasadnienie

Decyzją z dnia 13 stycznia 2011r., Nr OKA-4210-31(17)/2010/2011/205/VIII/KT, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 28 lutego 2013 r.

W dniu 8 sierpnia 2011 r. do Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy wynikającej ze wzrostu kosztów zakupu gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo produkcyjne w źródłach wytwarzających ciepło, w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2011r., Nr DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG, zatwierdzającą taryfę dla paliw gazowych ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, wzrostu kosztów węgla oraz wzrostu kosztów strat ciepła w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 20 lipca 2011 r., Nr OKA-4210-27(7)/2011/1883/VII/AM, zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach. W konsekwencji zmianie ulegają stawki opłat za usługi przesyłowe oraz stawki opłat za ciepło zawarte w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia 13 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-31(17)/2010/2011/205/VIII/KT), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 §2 stosuje się odpowiednio.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

5)Doręczenie decyzji następuje zgodnie z art 40§2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki


Marek Miśkiewicz
Otrzymuje:

1)Pani Izabela Chińska

pełnomocnik Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energo System

ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów;

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-52(4)/2011/205/VIII/KT/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła SCE Jaworzno III Sp. z o.o.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »