| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/131/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "REJON FOCH" dla obszaru położnego w rejonie ulicy Targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust.8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), w związku z Uchwałą Nr XLIV/654/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej, na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

RADA MIASTA KNURÓW

stwierdza zgodność projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Foch" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej z ustaleniami "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów", przyjętego uchwałą Nr XLVI/678/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010 r.

i uchwala
ZMIANĘ FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KNURÓW "REJON FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej

Treść Uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego zmianą planu oraz zakresu obowiązywania rysunku zmiany planu.

Rozdział 2: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

Rozdział 3: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

Rozdział 4: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5: Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 6: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu.

Rozdział 8: Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Rozdział 9: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Rozdział 10: Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

Rozdział 11: Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki procentowe.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku zmiany planu

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w rejonie ulicy Targowej, którego granice określone są na rysunku planu w skali 1:2000.

2. Rysunek zmiany miejscowego planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego Nr 1.

3. Wyrys w skali 1:10000 ze "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurowa" z zaznaczoną granicą obszaru objętego niniejszą zmianą planu, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowi załącznik Nr 3.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należy do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

6. Załączniki Nr 3 i Nr 4 nie są ustaleniami zmiany planu miejscowego.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:

PU

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - teren zakładu górniczego,

U

- tereny zabudowy usługowej,

UP

- tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych,

US

- tereny usług sportu i rekreacji,

KDW

- tereny ulic wewnętrznych,

KS

- tereny zabudowy komunikacji samochodowej.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1, ustala i określa się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały. Kolejność realizacji jest dowolna.

§ 3.

Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1. Granica obszaru sporządzenia zmiany planu.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

3. Obiekty chronione prawem miejscowym.

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Strefa restrukturyzacji Foch z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 .

6. Symbole identyfikacyjne terenów, o których mowa w § 2.

§ 4.

Na terenach, o których mowa w § 2 ust. 1, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów oraz wewnętrznej komunikacji niezbędnej dla obsługi działek związanych z funkcjonowaniem obszaru objętego planem.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Knurów, o ile z treści zmiany planu nie wynika inaczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, który stanowi integralną część planu i jest załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę - o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej,

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć, że na nieruchomościach znajdujących się w obrębie terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi, możliwe jest przeznaczenie części terenu dla innych funkcji, które określone są w ustaleniach dla poszczególnych terenów w dalszej części uchwały,

6) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną na rysunku planu ciągłą linią rozgraniczającą,

7) obszarze - należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte zmianą planu,

8) sieciach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, kolektory sanitarne i deszczowe, linie elektroenergetyczne, gazociągi, ciepłociągi i linie teletechniczne - wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania,

9) istniejącej zabudowie ( w tym budynku, budowli oraz wydzielonej działce ) - należy przez to rozumieć wydzielone działki, budynki oraz budowle występujące na mapie zasadniczej i ewidencyjnej gruntów, na której sporządzono zmianę planu, a także inwestycje, dla których wydano decyzje pozwolenia na budowę,

10) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i projektowanych do powierzchni działki przeznaczonej do ich realizacji i funkcjonowania,

11) wewnętrznych drogach - należy przez to rozumieć wyznaczone i niewyznaczone na rysunku planu liniami istniejące i konieczne do wykonania drogi, niezbędne do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej działek i obiektów wraz z dostępem do dróg publicznych,

12) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, obiekty budowlane nie muszą do niej przylegać, lecz mogą być dowolnie rozmieszczone w obrębie ograniczonego przez nią terenu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaleń planu,

13) elementach systemu informacyjnego i reklamowego - należy przez to rozumieć usystematyzowane elementy zewnętrznej informacji kierunkowej, reklamowej i ogólnej, mające na celu ułatwienie komunikacji i orientacji w przestrzeni gminy takie jak: kierunkowskazy, reklamy kierunkowe, słupy i tablice ogłoszeniowe, gabloty i urządzenia reklamowe oraz informacyjne wolnostojące a także tablice reklamowe na ścianach budynków,

14) przepisach związanych z gospodarką nieruchomościami - należy przez to rozumieć ustawę o gospodarce nieruchomościami wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi,

15) przepisach związanych z prawem budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę Prawo budowlane wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi,

16) przepisach związanych z odpadami - należy przez to rozumieć ustawę o odpadach wraz z wynikającymi z niej przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi,

17) przepisach związanych z ochroną środowiska - należy przez to rozumieć:

- ustawę Prawo ochrony środowiska,

- ustawę o ochronie przyrody,

- ustawę o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

wraz z wynikającymi z nich przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi;

18) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zwarte nasadzenia zieleni wysokiej (drzew) i niskiej o mieszanym składzie gatunków zimozielonych i tracących liście oraz żywopłoty,

19) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym, taką jak zieleń parkowa (z zielenią urozmaiconą gatunkowo i wysokościowo), zielone skwery, promenady,

20) Strefa restrukturyzacji FOCH - należy przez to rozumieć tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 PU, 8 UP, 10 UP, 9 UP.

Pozostałe nie wymienione w ww ustępach definicje, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami ustalonymi w obowiązujących źródłach prawa lub, w przypadku braku takich definicji, zgodnie z ich potocznym rozumieniem.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 6.

1. Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem PU

1) Przeznaczenie podstawowe:

obiekty produkcyjne, składy i magazyny - teren zakładu górniczego.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) wewnętrzne drogi, miejsca postojowe, ciągi piesze i rowerowe,

b) parkingi i garaże realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach terenu,

c) urządzenia, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej: przemysłowej i komunalnej wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej,

d) zieleń urządzona i izolacyjna,

e) elementy systemu informacyjnego i reklamowego;

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) funkcjonowanie istniejącego zakładu górniczego z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz realizacji nowych obiektów,

b) sposób zagospodarowania i użytkowania terenów w strefach przyległych do terenów podlegających ochronie akustycznej wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i zastosowania zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy,

c) zmiany na istniejących obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej wymagają działań określonych w rozdziale 5 uchwały,

d) ustala się nakaz zabezpieczenia zakładu przed skutkami wystąpienia poważnych awarii,

e) intensywność zabudowy: maksymalna 3,0,

f) w obrębie terenu ustala się minimalną 10% powierzchnię terenu biologicznie czynnego w formie zieleni izolacyjnej,

g) wysokość zabudowy nie może przekraczać 20,0 m z dopuszczeniem zwiększonej wysokości do 50,0 m dla obiektów technologicznych takich jak nadszybie z wieżą wyciągową i sortownią - a dachy obiektów i ich forma winna wynikać z technologii zakładu górniczego,

h) liczba miejsc parkingowych winna wynikać z programu funkcjonalno - użytkowego ale nie mniej niż 25 miejsc parkingowych dla 100 osób zatrudnionych,

i) dopuszcza się wykorzystanie terenu na działalność usług komercyjnych nie związanych z przedsiębiorcą górniczym;

4) Zakazy:

a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 70% powierzchni terenu inwestycji,

b) realizacji zabudowy bez uwzględnienia w bilansach zapotrzebowania na wodę potrzeb związanych z ochroną przeciwpożarową,

c) lokalizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej.

2. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami od 1 U do 3 U

1) Przeznaczenie podstawowe:

zabudowa usługowa taka jak obiekty: handlowe, gastronomiczne, biurowe, administracyjne, urzędowe, banki, gabinety lekarskie, salony kosmetyczne.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty gospodarcze i administracyjne uzupełniające realizowaną funkcję,

b) komunikacja wewnętrzna w tym: drogi wewnętrzne, powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,

c) parkingi i garaże realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach terenu,

d) urządzenia, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej: komunalnej wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej,

e) zieleń urządzona i izolacyjna, wraz z elementami małej architektury,

f) elementy systemu informacyjnego i reklamowego.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się przebudowę, odbudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów oraz realizację nowych obiektów, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wysokości budynków 20 m, z dopuszczeniem dominanty o wysokości do 5 m na powierzchni zabudowy obiektu do 15%,

b) w granicach terenu planowanej inwestycji wymóg zapewnienia miejsc postojowych dla użytkowników stałych i korzystających z usług okresowo: co najmniej jednego miejsca postojowego na każde rozpoczęte 100,0m2 powierzchni użytkowej podstawowej z wyłączeniem powierzchni technicznej, socjalnej i gospodarczej, z dopuszczeniem uzupełnienia brakujących miejsc poprzez wykorzystanie na ten cel terenów sąsiadujących w granicach obszaru objętego zmianą planu, ale nie więcej niż do 30% z wynikającego zapotrzebowania,

c) maksymalna intensywność zabudowy 3,0,

d) w obrębie terenów 1U i 3U ustala się minimalną 10% powierzchnię terenu biologicznie czynnego w formie zieleni urządzonej,

e) w obrębie terenu 2U ustala się minimalną 3% powierzchnię terenu biologicznie czynnego w formie zieleni urządzonej,

f) dla obiektów dopuszcza się formę dachów według indywidualnych projektów z warunkiem, iż dla dachów o nachyleniu połaci dachowej powyżej 15° należy zastosować jednakowe nachylenie połaci dachu względem osi budynku,

g) nakaz realizacji placyków gospodarczych obudowanych i zadaszonych.

4) Zakazy:

a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 70% ogólnej powierzchni terenu inwestycji,

b) lokalizowania otwartych placów składowych,

c) lokalizowania pełnych, w tym betonowych ogrodzeń od strony ulic i wewnętrznych dróg.

3. Tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych oznaczone symbolami od 1 UP do 10 UP

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa techniczno - produkcyjna nowoczesnych technologii w tym rzemiosła,

b) handel hurtowy i detaliczny,

c) usługi komercyjne w tym związane ze sportem i rekreacją,

d) obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji samochodowej.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) wewnętrzne drogi, miejsca postojowe, ciągi piesze i rowerowe,

b) parkingi i garaże realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach terenu,

c) urządzenia, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej: przemysłowej i komunalnej wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej,

d) obiekty gospodarcze i administracyjne uzupełniające realizowaną funkcję,

e) zieleń urządzona i izolacyjna wraz z małą architekturą,

f) elementy systemu informacyjnego i reklamowego.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) użytkowanie istniejących obiektów z dopuszczeniem przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz realizacji nowych obiektów, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wysokości budynków 20 m, z dopuszczeniem dominanty o wysokości do 5 m na powierzchni zabudowy obiektu do 15%,

b) zmiany na istniejących obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej wymagają działań określonych w rozdziale 5 uchwały,

c) intensywność zabudowy - maksymalnie 3,0,

d) w obrębie terenów 1UP, 2UP, 3UP, 4UP, 5UP, 6UP, 7UP, 9UP, 10UP ustala się minimalną 5 % powierzchnię terenu biologicznie czynnego w formie zieleni urządzonej lub izolacyjnej, dla ogólnej powierzchni działki budowlanej (działek budowlanych) na której planowana jest inwestycja,

e) w obrębie terenu 8UP ustala się minimalną 10% powierzchnię terenu biologicznie czynnego, w formie zieleni urządzonej lub izolacyjnej, w stosunku do ogólnej powierzchni działki budowlanej (działek budowlanych) na której planowana jest inwestycja,

f) dla obiektów dopuszcza się formę dachów według indywidualnych projektów z warunkiem, iż dla dachów o nachyleniu połaci dachowej powyżej 15° należy zastosować jednakowe nachylenie połaci dachu względem osi budynku,

g) nakaz realizacji placyków gospodarczych obudowanych i zadaszonych,

h) w granicach terenu planowanej inwestycji wymóg zapewnienia miejsc postojowych dla użytkowników stałych i korzystających z usług okresowo, co najmniej jednego miejsca postojowego na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej podstawowej z wyłączeniem powierzchni technicznej, socjalnej i gospodarczej, z dopuszczeniem uzupełnienia brakujących miejsc poprzez wykorzystanie na ten cel terenów sąsiadujących w granicach obszaru objętego zmianą planu, ale nie więcej niż do 30% z wynikającego zapotrzebowania,

i) zainwestowanie obiektami kubaturowymi maksimum 70% ogólnej powierzchni terenu inwestycji.

4) Zakazy:

a) realizacji zabudowy bez uwzględnienia w bilansach zapotrzebowania na wodę związaną z ochroną przeciwpożarową,

b) realizacji pełnego ogrodzenia, w tym betonowego od strony ulic i wewnętrznych dróg,

c) lokalizowania otwartych placów składowych i magazynowych za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 1UP, 3UP i 8UP na których z uwagi na prowadzoną działalność dopuszcza się magazynowanie materiałów do produkcji i wyprodukowanych materiałów.

4. Teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem 1 US

1) Przeznaczenie podstawowe:

obiekty i urządzenia rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazdy i miejsca postojowe,

b) urządzenia, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej: przemysłowej i komunalnej wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej,

c) zieleń urządzona wraz z małą architekturą,

d) funkcja uzupełniająca taka jak: gastronomia, administracja, handel,

e) elementy systemu informacyjnego i reklamowego.

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie istniejącego obiektu z dopuszczeniem przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy,

b) intensywność zabudowy - maksymalnie 3,0,

c) w obrębie terenu ustala się 0% powierzchni terenu biologicznie czynnego,

d) dla obiektu dopuszcza się formę dachów według indywidualnego projektu z warunkiem, iż dla dachów o nachyleniu połaci dachowej powyżej 15° należy zastosować jednakowe nachylenie połaci dachu względem osi budynku,

e) nakaz realizacji placyków gospodarczych obudowanych i zadaszonych,

f) w granicach terenu wymóg zapewnienia co najmniej 10 miejsc postojowych na 200 użytkowników, z dopuszczeniem uzupełnienia brakujących miejsc poprzez wykorzystanie na ten cel terenów sąsiadujących w granicach obszaru objętego zmianą planu, ale nie więcej niż do 30% z wynikającego zapotrzebowania,

g) zainwestowanie obiektami kubaturowymi maksimum 90% ogólnej powierzchni terenu inwestycji.

4) Zakazy:

a) realizacji zabudowy bez uwzględnienia w bilansach zapotrzebowania na wodę związaną z ochroną przeciwpożarową,

b) realizacji pełnego, w tym betonowego ogrodzenia od strony ulicy.

5. Tereny ulic wewnętrznych oznaczone symbolami od 1 KDW do 2 KDW

1) Przeznaczenie podstawowe

wewnętrzne drogi, publiczne

2) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDW ustala się pas drogowy (o szerokości minimalnej 8 m maksymalnie 20 m) wraz z chodnikiem obustronnym oraz miejscami postojowymi, a dla terenu 2 KDW ustala się jako ciąg pieszo jezdny (o szerokości minimalnej 3,7 m a maksymalnej 4,6 m) funkcjonujący wraz z częścią przyległego terenu graniczącego,

b) w przyległych do dróg terenach, ustala się lokalizację nowych budynków od strony drogi w obowiązujących lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c) zastosowanie rozwiązań techniczno - przestrzennych z istniejącymi funkcjami wzdłuż pasa drogowego,

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej oraz elementy systemu informacyjnego.

6. Teren zabudowy komunikacji samochodowej oznaczony symbolem 1 KS

1) Przeznaczenie podstawowe

obiekty i urządzenia komunikacji samochodowej - parkingi i garaże.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wewnętrzna komunikacja,

3) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie istniejących obiektów z możliwością ich wymiany oraz budową nowych obiektów w formie jednokondygnacyjnych lub wielopoziomowych garaży,

b) intensywność zabudowy - maksymalnie 3,0,

c) w obrębie terenu ustala się 0% powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

d) dla obiektów dopuszcza się formę dachów według indywidualnego projektu z warunkiem, iż dla dachów o nachyleniu połaci dachowej powyżej 15° należy zastosować jednakowe nachylenie połaci dachu względem osi budynku,

e) nakaz realizacji placyków gospodarczych obudowanych i zadaszonych,

f) maksymalna wysokość nowej zabudowy dla garaży wielopoziomowych - 20,0 m,

g) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 70% ogólnej powierzchni terenu inwestycji.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 7.

1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się w obrębie wyznaczonych w planie terenów następujące zasady:

1) dopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania i istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali, a także wymiany zabudowy na nową, z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dopuszczenie nie dotyczy terenów dróg, terenów komunikacji pieszej i terenów parkingów;

2) dopuszcza się sytuowanie budynku, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy lub w odległości od 3,0 m do 1,5 m od tej granicy oraz dopuszcza się sytuowanie budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi w granicy lub w odległości mniejszej niż 4,0 m od strony granicy z terenami przestrzeni publicznej, w tym z drogami, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;

3) w granicach terenów, dla których nie wyznaczono graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zabudowę należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z prawem budowlanym.

2. W zakresie rozmieszczenia elementów systemu informacyjnego i reklamowego, ustala się, co następuje:

1) nośnik reklamowy o dużych gabarytach (powyżej 6 m2 ) mocowany na elewacjach budynków winien być dostosowany do elewacji skalą,to jest nie nie przekraczać 30% powierzchni elewacji, z zakazem zasłaniania okien,

2) rozmieszczenie kilku nośników informacyjnych i reklamowych na elewacji budynku winno być realizowane w sposób uporządkowany. Nośniki winne być jednakowej wielkości z mocowaniem według wyznaczonej jednej linii poziomej lub pionowej,

3) reklamy wolnostojące oraz na słupach energetycznych, stanowiące wielokrotność modułu 0,30 m x 0,30 m o gabarytach od 0,90m x 0,60m do 1,80m x 1,20m, winne być realizowane z dostosowaniem do ujednoliconej formy określonej dla całej gminy w obowiązującym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów,

4) zakaz lokalizacji reklam świetlnych wielkogabarytowych w odległościach mniejszych niż 50,0m od skrzyżowania z drogą publiczną.

3. Przestrzeniami publicznymi w obszarze objętym planem są:

1) teren zabudowy sportowej i usługowej oznaczone w planie symbolem US,

2) teren drogi o symbolu 1KDW,

3) place i parkingi na terenie oznaczonym w planie symbolem 2U,

4) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym łączności publicznej.

4. Na terenach wyznaczonych pod przestrzeń publiczną, przy realizacji nowych inwestycji:

1) należy uwzględnić komunikację pieszą i rowerową,

2) należy dostosować obniżenie krawężników do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

3) należy uwzględnić w zagospodarowaniu zieleń urządzoną wraz z elementami małej architektury,

4) zakazuje się realizacji napowietrznej sieci i przyłączy energetycznych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć:

a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem: przedsięwzięć związanych z górnictwem na terenach przeznaczonych pod tereny zakładu górniczego i związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż podziemnych oraz inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej w tym infrastruktury telekomunikacyjnej;

b) związanych z przetwarzaniem odpadów lub wytwarzaniem wyrobów z odpadów. Na terenie o symbolu przeznaczenia 4UP (w obrębie działki Nr 1737) i w części północno - zachodniej terenu 3UP (w obrębie działek Nr 1738, Nr 1739, Nr 1733/2 Nr 1730/16 i Nr 1730/15), dopuszcza się zbieranie i magazynowanie odpadów, określonych w ustawie o odpadach, a obejmujących wyłącznie: odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterie i akumulatory oraz odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), pod warunkiem ich magazynowania w części zabudowanej. Na terenach oznaczonych symbolami 1UP i 8UP (w części związanej z terenem 1UP) dopuszcza się odzysk odpadów w procesie produkcji materiałów budowlanych oraz zbieranie i magazynowanie odpadów określonych w ustawie o odpadach, a obejmujących wyłącznie: odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), odpady materiałów i elementów budowlanych, infrastruktury drogowej, odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych, odpady i złomy metaliczne, stopy metali, glebę i ziemię, materiały konstrukcyjne zawierające gips, odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy) pod warunkiem, że odpady te są inne niż niebezpieczne.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska. Zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną, w tym infrastrukturą telekomunikacyjną;

3. Obszar objęty planem nie jest objęty ochroną przed dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska, natomiast podlegają ochronie tereny pośrednio i bezpośrednio graniczące z obszarem planu. W granicy z terenami zabudowy chronionej przed hałasem obowiązują odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zdefiniowane w obowiązujących przepisach związanych z ochroną środowiska. W granicy zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej chronionej przed hałasem należy stosować zabezpieczenia akustyczne ograniczające dopuszczalne poziomy hałasu dla tego rodzaju zabudowy.

4. Element układu przyrodniczego stanowi zieleń urządzona lub izolacyjna towarzysząca zabudowie usługowej i produkcyjnej.

5. Zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9.

1. Na obszarze objętym planem wyznacza się chroniony prawem miejscowym, zespół zabudowy szybu "FOCH I" na Polu Zachód KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów (w tym: wieża szybowa wraz z nadszybiem i sortownią oraz budynek maszyny wyciągowej ze sprężarkownią i rozdzielnią - rok powstania 1914-1919).

2. Dla zespołu zabudowy szybu "FOCH I" ustala się:

a) prowadzenie prac remontowych przy zachowaniu charakterystycznych elementów dla budownictwa przemysłowego przełomu XIX i XX wieku na Górnym Śląsku z dopuszczeniem zastosowania zamiennych materiałów budowlanych, zbliżonych do materiałów oryginalnych,

b) w przypadku rozbiórki obiektów wyszczególnionych w ust. 1 należy uprzednio sporządzić inwentaryzację obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną.

3. Na obszarze objętym planem nie występują:

a) ujawnione stanowiska archeologiczne,

b) tereny i obiekty, które stanowią dobra kultury współczesnej.

4. Dla ochrony nieujawnionych stanowisk archeologicznych ustala się, że w przypadku prowadzenia większych prac ziemnych (prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej), głębokich wykopów pod fundamenty budynków, należy prowadzić obserwację połączoną z wyprzedzającymi ratunkowymi badaniami archeologicznymi.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 10.

1. Obszar objęty planem, znajduje się w granicach terenu górniczego KWK "Knurów". W zagospodarowaniu terenu nie występują ograniczenia wynikające z eksploatacji górniczej, które wykluczają realizację nowej zabudowy. W planie zawarte są ustalenia, które pozwalają na realizację zadań ustalonych w koncesji.

2. Na obszarze objętym planem, nie występują tereny bezpośredniego zagrożone występowaniem powodzi.

3. Na obszarze objętym planem, nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 11.

1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości.

2. Określa się możliwość dokonywania scalenia i podziałów nieruchomości celem regulacji przebiegu granic lub poprawy zagospodarowania działek przyległych, przy zachowaniu następujących zasad:

a) przy scaleniach istniejących nieruchomości granice nowo wydzielanych działek winny być wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do granicy wewnętrznych dróg z dopuszczeniem odstępstwa plus/minus 10°, warunek ten może nie obowiązywać w przypadku, gdy pozostałe podziały działek położonych przy tej samej drodze i tej samej stronie są inne i nie podlegają zmianom, w tym przypadku ustala się zasadę wyznaczenia przedmiotowych granic w dostosowaniu do istniejących podziałów własnościowych i stanu zagospodarowania. Szerokość działki frontowej od strony drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 10,0 m dla zabudowy zwartej i 20,0 m dla zabudowy wolnostojącej, a jej powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 650 m2 . Wielkości te, nie są wymagane, gdy następuje wydzielenie działki dla potrzeb poprawy funkcjonowania działki graniczącej lub dla potrzeb urządzeń infrastruktury technicznej;

b) do wydzielanych działek w ramach jednostki planu ustala się dojazd od istniejących dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne. Dojazd i dojścia do dróg wewnętrznych ustala się o szerokości minimum 5,0 m. Nie jest wymagane ustalenie dostępu do drogi publicznej w przypadku wydzielenia działki z nieruchomości dla potrzeb poprawy użytkowania sąsiedniej działki budowlanej posiadającej dostęp do drogi publicznej lub dla potrzeb związanych z infrastrukturą techniczną;

c) z nieruchomości zabudowanych dopuszcza się wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne, w odległości mniejszej niż 4,0m od budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy

§ 12.

1. W granicach ustalonych w planie wprowadzono indywidualne ograniczenia dla poszczególnych terenów takie jak: nieprzekraczalne linie zabudowy, procent terenu do zabudowy, procent terenów biologicznie czynnych, wysokości zabudowy. W planie określa się ogólne zasady oraz zakazy i nakazy dla całego obszaru objętego planem.

2. Obowiązuje zakaz:

a) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń, uciążliwych dla sąsiednich terenów,

b) magazynowania odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej na własnym terenie, z zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów związanych z odpadami, a miejsca magazynowania winny być obudowane i zadaszone - zakaz ten nie dotyczy terenów na których dopuszczono zbieranie i magazynowanie odpadów na określonych warunkach w planie,

c) składowania odpadów,

d) zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (przez poszczególne podmioty), w tym odpadów pozyskiwanych z innych źródeł niż własne, za wyjątkiem terenów na których dopuszczono w planie takie wykorzystanie,

e) wznoszenia obiektów usługowych i produkcyjnych wymagających urządzenia otwartych placów handlowych, składowych i magazynowych, przekraczających 20% ogólnej powierzchni działki, za wyjątkiem terenów na których dopuszczono w planie takie wykorzystanie,

f) realizacji nowej napowietrznej sieci i przyłączy elektrycznych i teletechnicznych,

g) zabudowy bez uprzedniego uzyskania dostępu do drogi publicznej.

3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się:

1) zakaz stosowania ogrzewania budynków z zastosowaniem urządzeń grzewczych o sprawności poniżej 80%.

4. Ustala się nakaz:

a) zastosowania systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych, oraz wód opadowych i roztopowych,

b) ograniczenia hałasu i wibracji do granicy z terenami sąsiednimi objętymi ochroną do wartości określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska.

5. W obszarze planu wyznaczono teren, na którym istnieje możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 .

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13.

" A" Komunikacja:

1. Dla nie wyznaczonych na rysunku planu wewnętrznych dróg, ustala się:

a) szerokość pasa przeznaczonego pod wewnętrzną drogę na 10,0 m, z dopuszczeniem lokalnych zawężeń z uwagi na istniejące uwarunkowania, ale nie mniejszych niż 6,0m,

b) minimalna odległość nowej zabudowy na 10,0 m licząc od osi pasa drogowego, z dopuszczeniem rozbudowy i nadbudowy, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej,

c) w przypadku dojazdów w formie sięgaczy zapewnienie placu manewrowego zgodnie z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej i ustawy o drogach publicznych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą dojazdów niewydzielonych, a istniejących w dniu wejścia planu w życie.

§ 14.

"B" Infrastruktura techniczna

1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolem P, PG, UP, U, US będą obsługiwane infrastrukturą techniczną w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę pitną:

a) zakłada się pełne zaopatrzenie terenu w wodę z sieci wodociągowej poprzez utrzymanie i rozbudowę sieci w ulicach: Szpitalnej, Targowej i Wilsona, biegnących po południowej i wschodniej stronie obszaru objętego planem;

b) przy utrzymaniu, budowie, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w bilansach zapotrzebowania na wodę, należy uwzględnić potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową;

2) odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych:

a) poprzez wymagający realizacji system kolektorów i przepompowni do miejskiej oczyszczalni ścieków - wymagane dostosowanie systemu do zlewni w ul. Szpitalnej i ul. Wilsona,

b) dla obiektów przemysłowych ustala się nakaz budowy we własnym zakresie urządzeń oczyszczających i odprowadzających ścieki przemysłowe o składzie niewłaściwym dla istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych;

3) odprowadzania wód opadowych poprzez:

a) dostosowanie systemu lub rozwiązań lokalnych do zlewni ul. Targowej, ul. Szpitalnej i ul.Wilsona,

b) budowę urządzeń oczyszczających ścieki (w przypadku realizacji inwestycji wymagających takich urządzeń) - przed wprowadzaniem do kanalizacji nie wyposażonej w urządzenia oczyszczające,

c) budowę urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się do urządzeń kanalizacyjnych substancji niebezpiecznych w wyniku sytuacji awaryjnych;

4) zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zakłada się pełne wyposażenie terenu w energię elektryczną,

b) ustala się budowę nowych sieci niskiego napięcia na terenie objętym planem, wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów jako kablowe w gruncie;

5) zaopatrzenia w gaz:

Dopuszcza się docelowo dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich budynków, dla których będą spełnione techniczne warunki przyłączenia.

6) zaopatrzenia w energię cieplną:

a) ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, olejowe i na paliwa stałe o sprawności co najmniej 80%,

b) dopuszcza się budowę zbiorczych systemów ciepłowniczych;

7) telekomunikacji:

a) poprzez rozbudowę sieci w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych lokalizacji,

b) obsługę systemu poprzez realizację sieci abonenckiej z dopuszczeniem różnych operatorów,

c) ułożenie sieci telefonicznej w terenie biorąc pod uwagę lokalizację pozostałej infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie i obiektach, przy zachowaniu wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno - prawnych związanych z ich realizacją, wynikających z obowiązujących źródeł prawa;

2. Dopuszcza się zorganizowany sposób zaopatrzenia w energię, gaz, wodę, odprowadzenia ścieków komunalnych i wód deszczowych dla całego obszaru planu, przy uwzględnieniu etapowej realizacji uzbrojenia poszczególnych działek, z zastrzeżeniem podanym w ust. 3.

3. Budowa podziemnej infrastruktury technicznej powinna być realizowana z zapewnieniem możliwości przyłączenia poszczególnych działek, w obrębie obszaru planu, poprzez przyjęcie właściwych średnic przewodów wodno - kanalizacyjnych, gazowych i przekrojów kabli energetycznych. Ustala się realizację poszczególnych sieci infrastruktury technicznej, w pierwszej kolejności, wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

4. Podane w ust.1 ustalenia określają zasady uzbrojenia terenu w zakresie kierunków dostaw i odprowadzania ścieków i jako takie nie stanowią, ustalonego jako prawo miejscowe programu. Warunkiem zgodności inwestycji z zakresu obsługi infrastrukturą techniczną z ustaleniami planu, jest utrzymanie zasad obsługi określonych w uchwale.

5. Remont, budowa, rozbudowa lub przebudowa pozostałych sieci i przyłączy, nie wymienione w ust. 1, winna być realizowana w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi w tym zakresie.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

§ 15.

Na obszarze planu, nie występują sposoby ani terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe i przejściowe, w tym stawki procentowe

§ 16.

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12) i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenów oznaczonych symbolami PU, U, UP, US, KDW, KS - 30 % (słownie: trzydzieści procent) stawkę, służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/131/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.png

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/131/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.png


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/131/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Knurów

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Knurów postanawia do następuje:

Ze względu na brak uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej nie dokonuje sie rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/131/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr. 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Knurów
rozstrzyga

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejonu FOCH" dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej - inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - w sposób następujący:

1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych.

2. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie najlepszych efektów przy wykorzystaniu możliwie najniższych nakładów.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Trzęsiok


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »