| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lipowa uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach wyznaczonych na załącznikach graficznych numer 1.

2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie na rysunku zmiany planu terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem W określającym jego przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – wodociągi oraz określenie zasad zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w ust. 1 i 2 składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.

4. Zakres ustaleń niniejszej zmiany planu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Lipowa.

2. Zmianie planu - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały.

3. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Zasady ochrony środowiska

§ 3. 1. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

2. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

3. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

4. W obszarze objętym zmianą planu nie określa się granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych.

5. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

6. W obszarze objętym zmianą planu wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z realizacja przeznaczenia podstawowego oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.

7. W odniesieniu do środowiska ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas realizacji przeznaczenia podstawowego.

8. Nakaz zachowania ciągłości ekologicznej potoku Malinowskiego.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 4. W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane

§ 5. W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane.

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – wodociągi - oznaczone na rysunku planu symbolem W.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) Możliwość realizacji infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji przeznaczenia podstawowego;

2) nakaz wyznaczenia strefy bezpośredniej ujęcia wody.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 7. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2% od wzrostu wartości.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Gminy Lipowa

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/56/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 19 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/56/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 19 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

1. dochodów publicznych gminy – podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszczególnych latach w budżecie gminy.

2. publicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »