| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 19 lipca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lipowa uchwala:

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach wyznaczonych na załącznikach graficznych numer 1.

2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie na rysunku zmiany planu terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem W określającym jego przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – wodociągi oraz określenie zasad zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w ust. 1 i 2 składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.

4. Zakres ustaleń niniejszej zmiany planu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Lipowa.

2. Zmianie planu - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały.

3. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Zasady ochrony środowiska

§ 3. 1. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

2. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

3. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

4. W obszarze objętym zmianą planu nie określa się granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych.

5. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

6. W obszarze objętym zmianą planu wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z realizacja przeznaczenia podstawowego oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.

7. W odniesieniu do środowiska ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas realizacji przeznaczenia podstawowego.

8. Nakaz zachowania ciągłości ekologicznej potoku Malinowskiego.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 4. W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane

§ 5. W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane.

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – wodociągi - oznaczone na rysunku planu symbolem W.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) Możliwość realizacji infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji przeznaczenia podstawowego;

2) nakaz wyznaczenia strefy bezpośredniej ujęcia wody.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 7. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2% od wzrostu wartości.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Gminy Lipowa

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/56/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 19 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/56/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 19 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowa rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

1. dochodów publicznych gminy – podatków, według planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszczególnych latach w budżecie gminy.

2. publicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »