| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Szczekocinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Szczekocinach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach określa cele i zakres działania oraz strukturę organizacyjną instytucji kultury.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 122/XXIII/92 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 7 lipca 1992 r. z późn. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik do Uchwały Nr 103/X/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);

2. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U . z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);

3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4. postanowień niniejszego statutu.

§ 3. Organizatorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach – zwanego dalej Ośrodkiem – jest Rada Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 4. Organem Gminy Szczekociny, właściwym do przekształcenia instytucji kultury i nadania jej statutu jest Gmina Szczekociny.

§ 5. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o rachunkowości.

§ 6. 1. Siedzibą Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach przy ul. Krakowska 23.

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach posiada filię - Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach, które mieści się pod adresem Starzyny 53.

3. W skład majątku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach wchodzi stadion sportowy w Szczekocinach przy ul. Spacerowej 3.

§ 7. 1. Terenem działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach jest obszar Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz na bazie Wiejskiego Centrum Kultury w Starzynach.

§ 8. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach może używać skrótu MGOKiS w Szczekocinach.

2. Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach może używać skrótu WCK w Starzynach.

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności

§ 9. Celem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych w kraju i za granicą.

§ 10. 1. Do podstawowych zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.,

5) tworzenie warunków do rozwoju sportu i kultury fizycznej.

6) organizacja i koordynacja działalności sportowo-rekreacyjnej wśród mieszkańców Gminy Szczekociny, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków materialno- technicznych umożliwiających ich realizację,

7) organizowanie popularnych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

8) organizowanie i koordynacja działalności stałych sekcji sportowych i zespołów ćwiczebnych,

9) podejmowanie działań mających na celu rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, a także wyposażenie w urządzenia sportowe i rekreacyjne obiektów znajdujących się w mieście i gminie,

10) współpraca z podmiotami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki.

2. Szczegółowe zadania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę i folklor,

2) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,

3) organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, wernisaży, plenerów, odczytów, konkursów, projekcji filmów, festynów, wieczorów literackich, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, rajdów, wycieczek,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, folklorystycznych i tanecznych,

6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

7) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

8) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

9) promocja kultury Gminy Szczekociny i lokalnych twórców kultury, a w szczególności udział w targach, gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

10) wydawanie lokalnych czasopism,

11) prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z zagranicą,

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych,

13) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych,

14) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

15) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

16) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji sportu, rekreacji i turystyki,

17) zarządzanie i administrowanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,

18) organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i okolicznościowym,

19) rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców miasta,

20) organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz doskonalenia kadr instruktorko-trenerskich,

21) współpraca z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

22) wyposażenie zarządzanych obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych w potrzebne urządzenia oraz konserwacja tych obiektów,

23) planowanie i rekreacja inwestycji oraz remontów,

24) dokonywanie oceny stanu technicznego zarządzanych obiektów, tworzenie wymaganych warunków technicznych i administracyjnych umożliwiających prowadzenie obiektów zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.. oraz na odpowiednim poziomie sanitarnym.

3. Ośrodek współpracuje i współdziała z innymi instytucjami kultury, sportu, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.

§ 11. Ośrodek może prowadzić na zasadach określonych odrębnymi przepisami działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności Ośrodka, w szczególności:

1. wynajmowanie pomieszczeń oraz obiektów sportowych na cele kulturalne i sportowe, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych;

2. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;

3. zajmowanie się działalnością handlową, w zakresie produktów rękodzieła ludowego, publikacji, wydawnictw, filmów, nagrań, itp.,

4. organizowanie na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalno - oświatowych.

Rozdział 3.
Organy zarządzające, doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 12. Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zarządza Dyrektor, który:

1. reprezentuje instytucję na zewnątrz,

2. podejmuje samodzielnie decyzje oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność,

3. jest pracodawcą dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników, zatrudnia i zwalnia instruktorów oraz innych pracowników Ośrodka,

4. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instytucji,

5. nadaje strukturę organizacyjną Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu,

6. koordynuje prace i funkcjonowanie poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych,

7. wydaje w oparciu o obowiązujące przepisy zarządzenia wewnętrzne.

§ 13. Do zakresu działania Dyrektora należy ponadto:

1. zatwierdzanie rocznego planu działalności instytucji zawierającego w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji,

2. sporządzanie, zatwierdzanie i przekazywanie sprawozdań, informacji i koniecznych dokumentów z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w obowiązującym zakresie i terminach, bądź na polecenie jednostek sprawujących nadzór merytoryczny i finansowy,

3. dysponowanie środkami określonymi w planie działalności instytucji kultury i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

4. organizowanie administracyjno – finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,

5. występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

6. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,

7. opracowanie regulaminu dotyczącego spraw organizacyjnych, płacowych i socjalnych,

8. występowanie z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników Ośrodka,

9. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kary porządkowej instruktorom i innym pracownikom Ośrodka.

§ 14. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 16. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 17. Organizację wewnętrzną Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 18. 1. Przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu działa Rada Programowa, jako organ opiniodawczo – doradczy.

2. W skład Rady Programowej wchodzi 7 osób, a jej członków powołuje się spośród osób trwale związanych z działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach.

3. Członków Rady powołuje Rada Miasta i Gminy Szczekociny na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach.

4. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.

5. Szczegółowy tryb ustalania składu osobowego Rady oraz cel i zasady działania Rady określa regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach.

§ 19. Nadzór nad Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu sprawuje Rada Miasta i Gminy Szczekociny w ramach swoich kompetencji.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 20. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 21. 1. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Ośrodek otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

§ 22. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu są:

- wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej oraz ze świadczonych usług,

- dotacje z budżetu gminy i państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- dobrowolne wpłaty, spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych,

- odsetki z lokat bankowych a także wpływy i środki otrzymane z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji ustala Rada Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 23. 1. Czynności prawnych w imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dokonuje jednoosobowo Dyrektor.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skutecznego oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 24. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez Gminę Szczekociny, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki nieruchomościami, którym zobowiązane jest gospodarować z należytą starannością poprzez:

1. prowadzenie własnej ewidencji mienia,

2. przeprowadzenie własnej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3. dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. zapobieganie dekapitalizacji i dewastacji majątku.

§ 25. Ośrodek może organizować i prowadzić odpłatne kursy i szkolenia dla dzieci i dorosłych, a także organizować kiermasze, aukcje, prezentacje i inne formy promocyjne prowadzące do powiększenia majątku.

§ 26. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz sporządza za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdania finansowe - bilans, rachunek wyników zysków i strat.

2. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta i Gminy Szczekociny sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 10, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 27. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania, na wniosek dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu lub Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 28. Połączenie, podział, likwidacja oraz przekształcenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu może nastąpić na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »