| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Czyżowice, Turza Śląska, Gorzyce i Gorzyce-Osiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 27 w zw. z art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r .nr 17, poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z Uchwałą nr IV/22/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Gorzyce, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce,

uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Czyżowice, Turza Śląska, Gorzyce i Gorzyce-Osiny.

Dział I.
PRZEDMIOT I ZAKRES USTALEŃ PLANU

§ 1. 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w sołectwach: Czyżowice, Turza Śląska, Gorzyce i Gorzyce-Osiny o powierzchni łącznej ok. 4,62 ha, w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)załącznik nr 1 – rysunek planu składający się z 5 arkuszy:

a) arkusz nr 1A – teren w Czyżowicach,

b) arkusz nr 1B – teren w Turzy Śląskiej,

c) arkusz nr 1C – teren w Gorzycach,

d) arkusz nr 1D – teren w Gorzycach-Osinach,

e) arkusz nr 1E – legenda planu i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce z oznaczeniem granic obszarów objętych projektem planu miejscowego;

2)załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Zakres ustaleń planu obejmuje:

1)przeznaczenie terenów;

2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz gabaryty obiektów;

7)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późniejszymi zmianami);

13)sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości.

§ 3. Ustalenia graficzne planu na rysunku planu to:

1)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia cyfrowe i literowe tych terenów;

2)nieprzekraczalne linie zabudowy; brak oznaczenia linii zabudowy oznacza obowiązek zastosowania nieprzekraczalnej linii zabudowy wynikającej z przepisów odrębnych (dotyczy odległości od dróg, ulic, terenów i torów kolejowych) linia zabudowy przecinająca istniejący obiekt oznacza nakaz jej zachowania w przypadku wyburzenia lub rozbudowy obiektu, w przypadku modernizacji lub przebudowy obiektu obowiązuje istniejący obrys;

3)granice obszarów objętych planem miejscowym.

Dział II.
USTALENIA OGÓLNE PLANU

§ 4. Ustalenia działu II obowiązują o ile ustalenia szczegółowe działu III nie stanowią inaczej.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2)działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną;

3)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które określono w § 6, w tabeli nr 1;

4)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie wymienione w ustaleniach szczegółowych dla terenów jako dopuszczalne;

5)terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą i opisaną odrębnym oznaczeniem literowo – cyfrowym (np.: 04.I.1.U, 04.D.2.U itd.), posiadającą jednakowe ustalenia funkcjonalno – przestrzenne;

6)wkz – należy przez to rozumieć właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 6. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu zgodnie z tabelą nr 1:

tabela nr 1 – przeznaczenie terenów

oznaczenie literowe

przeznaczenie podstawowe

przeznaczenie dopuszczalne

1

2

3

U

tereny zabudowy usługowej

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów wyznaczonych planem (DZIAŁ III)

US

tereny sportu i rekreacji

2. Dopuszcza się mieszanie dopuszczonych funkcji w jednym budynku, rozdzielenie funkcji w odrębnych budynkach na jednej działce, a także realizację budynku o jednej z ustalonych funkcji podstawowej lub dopuszczalnej.

3. Dopuszcza się lokalizację terenów zieleni, miejsc postojowych, dojazdów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Na całym obszarze opracowania dopuszcza się wydzielenie działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określają ustalenia szczegółowe dla terenów.

2. Dopuszcza się tymczasowe lokalizacje obiektów o powierzchni użytkowej do 15 m2 i wysokości do 3,5 m.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8. Ustala się obowiązek wykonania odstojników wód deszczowych dla powierzchni o nawierzchni utwardzonej większych niż 1000 m2 (place, parkingi itp.). Ustala się obowiązek unieszkodliwienia ścieków komunalnych poprzez ich odprowadzenie do oczyszczalni dla wszystkich terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zagospodarowanie. W przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych.

§ 9. W obszarze opracowania nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych ani tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 10. Ochronę krajobrazu kulturowego zapewniono poprzez ustalenie strefy ochrony ekspozycji, w której zakazano realizacji obiektów dysharmonizujących i dominant wysokościowych.

§ 11. Zasady kształtowania ładu przestrzennego ustalono poprzez wprowadzony w planie system wskaźników i ograniczeń dotyczących zabudowy o różnych funkcjach. System oparto na założeniu zróżnicowania wielkości i kształtu kubatur o ustalonym przeznaczeniu.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12. Na terenie 04.I.1.U wyznacza się strefę „E” ochrony ekspozycji, w której obowiązują następujące ustalenia: w przypadku projektowania nowych obiektów lub zmian w obiektach istniejących, dot. w szczególności przebiegu i szerokości ulic, wielkości placów, kompozycji zieleni i innych elementów kompozycji urbanistycznej wymaga się niewprowadzania elementów dysharmonizujących lub dominant wysokościowych. Realizacja budowli o parametrach przekraczających określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów wymaga uzyskania stanowiska wkz.

§ 13. Prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego, w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych – należy przeprowadzić badania archeologiczne.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania terenów publicznych:

1)zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności przez osoby niepełnosprawne;

2)nawierzchnie placów, chodników muszą być wykonane z materiałów przeciwpoślizgowych;

3)w strefach pieszych należy przewidzieć strefy wypoczynku z zielenią towarzyszącą;

4)zieleń w terenach publicznych nie musi być związana z gruntem; dopuszcza się stosowanie gazonów, donic itp.;

5)lokalizacja reklam nie może naruszać widoczności dróg publicznych, ani przesłaniać lub stanowić tła dla znaków drogowych.

Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 15. Na obszarach objętych planem nie występują obszary lub obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 6.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 16. 1. Nie ustala się granic terenów wymagających scalenia i podziału.

2. Nie określa się warunków scalania i podziału działek.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 17. Zagospodarowanie terenu 04.D.3.U winno uwzględniać przepisy odrębne dotyczące obszarów położonych w sąsiedztwie terenów kolejowych.

Rozdział 8.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 18. Na obszarach objętym planem nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19. Wymaga się zachowania minimalnych ilości miejsc parkingowych na działce. Nie dopuszcza się bilansowania miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic (nie dotyczy obiektów celu publicznego użytkowanych lub realizowanych przez samorząd lokalny). Wykaz funkcji obiektów na działkach, wskaźników i jednostek odniesienia zawiera tabela nr 2:

tabela nr 2

funkcja obiektu

minimalna ilość miejsc parkingowych

jednostka odniesienia

sposób realizacji miejsc parkingowych

1

2

3

4

przedszkola, żłobki

1 (minimum 2 miejsca)

20 - 30 dzieci

na powierzchni terenu

boiska sportowe, hale sportowe

1 + 1

50 m2 pow. sportowej + 10 - 15 odwiedzających

na powierzchni terenu

baseny kąpielowe otwarte

1

200-300 m2 pow. działki

na powierzchni terenu

korty tenisowe

3 - 4 + 1

1 kort + 10 - 15 odwiedzających

na powierzchni terenu

kręgielnie

1

1 tor

na powierzchni terenu

kluby jeździeckie

1

4 boksy końskie

na powierzchni terenu

miejsca zebrań, sale wielofunkcyjne

1

4 - 8 miejsc siedzących

na powierzchni terenu

biura i budynki administracji

1

30 - 40 m2 pow. użytkowej

na powierzchni terenu

pomieszczenia o dużej częstotliwości odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta, biura wysyłkowe itp.)

1

20 - 30 m2 pow. użytkowej

na powierzchni terenu

sklepy

1 (ale nie mniej niż 2 miejsca na 1 sklep)

30 - 50 m2 pow. sprzedaży

na powierzchni terenu

restauracje

1

4 - 8 m2 pow. dla gości

na powierzchni terenu

budynki mieszkalne (mieszkania)

1 - 2

1 mieszkanie lub dom jednorodzinny

na powierzchni terenu

§ 20. Dopuszcza się wydzielenie działki gruntu w celu prowadzenia sieci lub realizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do tak wydzielonej działki dojazd powinien spełniać wymagania przejazdu pożarowego.

§ 21. 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1)zachowuje się istniejące sieci wodociągowe, dopuszczając przebudowę odcinków sieci ze względów technicznych i eksploatacyjnych;

2)w przypadku budowy nowych odcinków sieci dopuszcza się prowadzenie sieci przez działki pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie.

2. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:

1)wymaga się docelowego wyposażenia wszystkich obszarów zainwestowania w grupowe systemy kanalizacji zgodnie z koncepcją skanalizowania gminy,

2)w przypadku budowy nowych odcinków sieci dopuszcza się prowadzenie sieci przez działki pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie;

3)dopuszcza się użytkowanie zbiornika bezodpływowego na ścieki jeśli nie można podłączyć obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód deszczowych:

1)odprowadzenie wód deszczowych należy przewidzieć do istniejących odbiorników;

2)dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyżej 1000 m2 wymaga się zastosowania odstojników wód deszczowych; obowiązek zastosowania odstojników dla nawierzchni o powierzchni powyżej 1000 m2 nie dotyczy dróg i ulic jeśli zezwalają na to przepisy szczególne, ustalenie nie zwalnia inwestorów z obowiązku wykonania odstojników (lub innych, wymaganych urządzeń) jeśli skład odprowadzanych wód deszczowych tego wymaga.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1)zasilanie w gaz przewidziano z istniejących sieci z możliwością ich rozbudowy;

2)dopuszcza się realizację nowych stacji redukcyjno-pomiarowych i budowę odrębnej sieci średniego ciśnienia;

3)dopuszcza się wprowadzenie niskociśnieniowej sieci zaopatrzenia w gaz;

4)dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)zasilanie w energię elektryczną należy przewidywać z istniejących linii z możliwością ich rozbudowy;

2)wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskiego napięcia pod powierzchnią terenu;

3)dopuszcza się budowę linii napowietrznych tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią.

6. Ustala się następujące zasady prowadzenia sieci teletechnicznych:

1)sieci teletechniczne należy prowadzić pod powierzchnią terenu;

2)dopuszcza się budowę linii napowietrznych tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią.

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną:

1)gospodarka cieplna powinna zostać oparta na indywidualnych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym lub na paliwach ropopochodnych;

2)dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę lub węgiel z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym).

8. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYZNACZONYCH PLANEM

§ 22. Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi obowiązują niezależnie od ewentualnych połączeń lub podziałów działek.

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu 04.C.1.US (powierzchnia ok. 1,39 ha – arkusz nr 1A – teren w Czyżowicach):

1)przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - tereny sportu i rekreacji, w tym: boiska, baseny, kręgielnie, obiekty i tereny do jazdy konnej, hotele, usługi kultury, tereny pól biwakowych i namiotowych itp.,

b) dopuszczalne - zbiorniki wodne, parki, handel, gastronomia, administracja,

2)intensywność zabudowy:

a) minimalna: nie określa się,

b) maksymalna: 50%;

3)powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% powierzchni działki,

4)wysokość obiektów o funkcji podstawowej: do 19 m;

5)geometria dachu obiektów o funkcji podstawowej: dowolna;

6)sposób usytuowania obiektów o funkcji podstawowej: prostopadle lub równolegle do bocznych granic działki;

7)zasady kształtowania innych budynków ( o funkcjach dopuszczalnych):

a) maksymalna wysokość: nie większa niż budynków o przeznaczeniu podstawowym,

b) geometria dachów: jak w budynku o przeznaczeniu podstawowym,

c) sposób usytuowania obiektów: prostopadle lub równolegle w stosunku do granic przyległych nieruchomości,

8)zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych od dróg i ulic o wysokości powyżej 120 cm;

9)miejsca parkingowe: zgodnie z tabelą nr 2.

§ 24. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu U:

1)04.I.1.U (powierzchnia ok. 0,79 ha – arkusz nr 1B – teren w Turzy Śląskiej):

a) przeznaczenie terenu:

- podstawowe– tereny zabudowy usługowej, w tym: administracja, handel, gastronomia, usługi zdrowia i oświaty,

- dopuszczalne – usługi sportu (np.: boiska),

b) intensywność zabudowy:

- minimalna: nie określa się,

- maksymalna: 70%;

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie określa się,

d) wysokość obiektów o funkcji podstawowej: do 14 m,

e) geometria dachu obiektów o funkcji podstawowej: dowolna,

f) sposób usytuowania obiektów o funkcji podstawowej: prostopadle lub równolegle do bocznych granic z tolerancją do 5 stopni,

g) zasady kształtowania innych budynków (o funkcjach dopuszczalnych):

- maksymalna wysokość: nie większa niż budynków o przeznaczeniu podstawowym,

- geometria dachów: jak dla budynków o przeznaczeniu podstawowym,

- sposób usytuowania obiektów budowlanych: jak dla budynków o przeznaczeniu podstawowym,

h) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych od dróg i ulic o wysokości powyżej 120 cm,

i) miejsca parkingowe: zgodnie z tabelą nr 2,

j) teren leży w obszarze chronionym - „strefa ‘E’ ochrony ekspozycji”: obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 3;

2)04.D.2.U (powierzchnia ok. 0,20 ha – arkusz nr 1C – teren w Gorzycach):

a) przeznaczenie terenu:

- podstawowe – tereny zabudowy usługowej, w tym: administracja, handel, gastronomia, rzemiosło, usługi zdrowia i oświaty (w tym: przedszkola, place zabaw), usługi turystyki itp.,

- dopuszczalne – tereny rekreacji, mieszkalnictwo,

b) intensywność zabudowy:

- minimalna: nie określa się,

- maksymalna: 70%,

c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 10% powierzchni działki,

d) wysokość obiektów o funkcji podstawowej: do 14 m,

e) geometria dachu obiektów o funkcji podstawowej: dach o nachyleniu połaci dachowych do 30 stopni,

f) sposób usytuowania obiektów o funkcji podstawowej: równolegle lub prostopadle do bocznych granic działki,

g) zasady kształtowania innych budynków (o funkcjach dopuszczalnych):

- maksymalna wysokość: nie większa niż budynków o przeznaczeniu podstawowym,

- geometria dachów: dach o kącie nachylenia połaci do 30 stopni,

- sposób usytuowania obiektów: prostopadle lub równolegle do bocznych granic działki,

h) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych od dróg i ulic o wysokości powyżej 120 cm,

i) miejsca parkingowe: zgodnie z tabelą nr 2;

3)04.D.3.U (powierzchnia ok. 0,85 ha – arkusz nr 1D – teren w Gorzycach-Osinach):

a) przeznaczenie terenu:

- podstawowe – tereny zabudowy usługowej, w tym:, administracja, handel, gastronomia, usługi zdrowia i oświaty, tereny sportu i rekreacji (np.: boiska) itp.,

- dopuszczalne – usługi turystyki (np.: hotele),

b) intensywność zabudowy:

- minimalna: nie określa się,

- maksymalna: 70%,

c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% powierzchni działki,

d) wysokość obiektów o funkcji podstawowej: do 14 m,

e) geometria dachu obiektów o funkcji podstawowej: dach o nachyleniu połaci dachowych do 30 stopni,

f) sposób usytuowania obiektów o funkcji podstawowej: równolegle lub prostopadle do bocznych granic działki,

g) zasady kształtowania innych budynków ( o funkcjach dopuszczalnych):

- maksymalna wysokość: nie większa niż budynków o funkcji podstawowej,

- geometria dachów: jak dla budynków o przeznaczeniu podstawowym,

- sposób usytuowania obiektów: jak dla budynków o przeznaczeniu podstawowym,

h) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych od dróg i ulic o wysokości powyżej 120 cm,

i) miejsca parkingowe: zgodnie z tabelą nr 2.

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 25. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) równą 10%.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik nr 1, arkusz nr 1A

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1B.pdf

Załącznik nr 1,arkusz nr 1B

Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1C.pdf

Załącznik nr 1, arkusz nr 1C

Załącznik Nr 1D do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1D.pdf

Załącznik nr 1, arkusz nr 1D

Załącznik Nr 1E do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1E.pdf

Załącznik nr 1, arkusz nr 1E

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/59/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »