| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/498/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na obszarze Gminy Jasienica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/498/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na obszarze Gminy Jasienica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienia się:

1. Treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Jasienica, które otrzymują miesięczne dotacje podmiotowe na zasadach określonych w § 3, składają w GZOSiP w Jasienicy do dnia 15 stycznia następnego roku rozliczenie dotacji za okres ubiegłego roku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Środki z dotacji niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Jasienica w terminie do 20 stycznia każdego roku. 3. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym udzielona jest dotacja, w oparciu o rozliczenie o którym mowa w ust. 1 w terminie do 31 stycznia, dotowane przedszkole niepubliczne otrzymuje informację, że środki dotacji udzielonej w danym roku zostały rozliczone lub decyzję o obowiązku dokonania zwrotu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od daty prawomocności decyzji.".

2. Treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik do Uchwały Nr XI/97/11
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »