| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,

b) posiadać specjalistyczne środki transportu, w tym śmieciarki przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01,

c) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów, w tym zbieranych selektywnie, szczelne, uniemożliwiające rozsypywanie lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy,

d) posiadać środki techniczne, w tym odpowiednie kontenery, pojemniki i worki, umożliwiające zorganizowanie i prowadzenie odbioru odpadów zbieranych selektywnie, w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz pozostałej, według zasad zawartych w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

e) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną, danych wymaganych obowiązującymi przepisami – dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie,

f) środki transportu mają posiadać aktualne badania techniczne,

g) środki transportu oraz kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

2) w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji przekazywać do miejsc określonych w gminnym planie gospodarki odpadami, gdzie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

b) odpady zebrane selektywnie przekazywać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tych odpadów,

c) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów muszą być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w postaci potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego odnośnie bazy transportowej:

a) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,

b) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

c) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, drogą elektroniczną danych wymaganych obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 3.

1. Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami. Sprzęt ten powinien być poddawany zabiegom sanitarno-porządkowym.

2) Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

3) Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt w schronisku.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr VII / 69 / 2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26. 05.2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »