| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,

b) posiadać specjalistyczne środki transportu, w tym śmieciarki przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01,

c) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów, w tym zbieranych selektywnie, szczelne, uniemożliwiające rozsypywanie lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy,

d) posiadać środki techniczne, w tym odpowiednie kontenery, pojemniki i worki, umożliwiające zorganizowanie i prowadzenie odbioru odpadów zbieranych selektywnie, w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz pozostałej, według zasad zawartych w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

e) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną, danych wymaganych obowiązującymi przepisami – dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie,

f) środki transportu mają posiadać aktualne badania techniczne,

g) środki transportu oraz kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

2) w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji przekazywać do miejsc określonych w gminnym planie gospodarki odpadami, gdzie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

b) odpady zebrane selektywnie przekazywać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tych odpadów,

c) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów muszą być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w postaci potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego odnośnie bazy transportowej:

a) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,

b) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

c) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, drogą elektroniczną danych wymaganych obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym,

3) umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 3.

1. Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami. Sprzęt ten powinien być poddawany zabiegom sanitarno-porządkowym.

2) Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

3) Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt w schronisku.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr VII / 69 / 2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26. 05.2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »