| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/91/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie użytku ekologicznego "Starorzecze przy Klasztorze w Rudach Wielkich"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art.44 ust.3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

§ 1.

Użytek ekologiczny „Starorzecze przy Klasztorze w Rudach Wielkich” obejmuje obszar 21121 m2 i położony jest w Rudach na k.m. 2

§ 2.

1. W skład użytku ekologicznego wchodzi część działki nr 114/5 obręb Rudy k.m. 2.

2. Opis granic użytku ekologicznego „Starorzecze przy Klasztorze w Rudach Wielkich” określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Mapę przebiegu granic użytku ekologicznego „Starorzecze przy Klasztorze w Rudach Wielkich” przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

2. Na obszarze użytku ekologicznego ustala się zadanie ochrony czynnej polegające na utrzymaniu urządzeń wodnych w stanie technicznym pozwalającym na utrzymaniu właściwego dla zbiorowisk łęgowych poziomu wód gruntowych.

§ 4.

Na terenie użytku ekologicznego , o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;

11) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5.

Nadzór nad użytkiem ekologicznym o którym mowa w §1 powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/91/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/91/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »