| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/123/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co nastepuje :

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Raciborzu :

1) za pierwsze dziecko w rodzinie - 150 zł,

2) za drugie i kolejne dziecko w rodzinie - 125 zł.

§ 2. Zwolnienie z opłaty za pobyt pobieranej w Żłobku, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, przysługuje dzieciom korzystającym z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, którym ośrodek finansuje koszty wyżywienia w Żłobku.

§ 3. 1. Oprócz opłaty za pobyt, o której mowa w § 1, ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku w kwocie 7 zł za każdy dzień roboczy miesiąca.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa się w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem Żłobka , a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 4. Za pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości :

1) 15 zł - w przypadku dziecka, o którym mowa w § 1 pkt 1,

2) 12,50 zł - w przypadku dziecka, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Traci moc uchwała Nr III/25/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku ze zmianami.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »