| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/123/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co nastepuje :

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Raciborzu :

1) za pierwsze dziecko w rodzinie - 150 zł,

2) za drugie i kolejne dziecko w rodzinie - 125 zł.

§ 2. Zwolnienie z opłaty za pobyt pobieranej w Żłobku, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, przysługuje dzieciom korzystającym z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, którym ośrodek finansuje koszty wyżywienia w Żłobku.

§ 3. 1. Oprócz opłaty za pobyt, o której mowa w § 1, ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku w kwocie 7 zł za każdy dzień roboczy miesiąca.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa się w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem Żłobka , a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 4. Za pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości :

1) 15 zł - w przypadku dziecka, o którym mowa w § 1 pkt 1,

2) 12,50 zł - w przypadku dziecka, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Traci moc uchwała Nr III/25/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku ze zmianami.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »