| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/132/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świętochłowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a i art. 40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Rada Miejska w Świętochłowicach
u c h w a l a :

§ 1. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świętochłowice ich najemcom i dzierżawcom, jeżeli odpowiednio umowa najmu lub dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony co najmniej 3 lat a działalność, którą prowadzą zgodna jest z przeznaczeniem określonym w umowie najmu.

2. Postanowienia ust.1 stosuje się wobec najemcy lub dzierżawcy nieposiadającego zaległości z tytułu czynszu i innych opłat wobec wynajmującego oraz zobowiązań finansowych wobec Gminy Świętochłowice.

3. Postanowienia ust.1 i ust. 2 mają zastosowanie zarówno do budynków użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, jak również do lokali użytkowych w budynkach wielomieszkaniowych, niezależnie od ilości sprzedanych w nich lokali mieszkalnych.

§ 2. Postanowienia § 1 nie mają zastosowania do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne.

§ 3. Postanowienia § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do najemców garaży w budynkach oraz w zespołach garażowych, jeżeli garaże te zostaną przeznaczone do sprzedaży.

§ 4. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców wymienionych w § 1 i § 2 oraz § 3 korzystających z pierwszeństwa w nabyciu, następuje w trybie bezprzetargowym.

§ 5. 1. Na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wymienionych w § 1,§ 2 i § 3, którzy za zgodą Gminy dokonali z zachowaniem przepisów prawa budowlanego przebudowy lub rozbudowy budynku, w którym w wyniku tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu stanowiącego przedmiot sprzedaży lub zwiększenie powierzchni użytkowej tego lokalu,zalicza się nakłady poniesione na jego przebudowę lub rozbudowę w zakresie, w jakim nakłady te zwiększyły wartość zbywanego lokalu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa najmu lub inna umowa zawarta z Gminą stanowi inaczej.

3. Zasady rozliczania nakładów na remonty lokali użytkowych w zakresie obciążającym wynajmującego, poczynionych przez najemców wymienionych w ust.1 w lokalach stanowiących przedmiot sprzedaży,określają umowy najmu lub umowy o remont.W przypadku gdy rozliczenie tych nakładów następuje poprzez zaliczenie na poczet ceny, stosuje się odpowiednio ust.1, z tym że kwota zaliczenia nie może być wyższa niż wzrost wartości lokalu spowodowany dokonanymi nakładami.

§ 6. Lokale użytkowe, w tym garaże, wolne od najmu, mogą stanowić przedmiot sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną w drodze przetargu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 8. Uchyla się § 14 załącznika do uchwały Nr XXVII/229/2000 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Świętochłowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »