| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/139/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tarnowskie Góry nadanego Uchwałą Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 r

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z 18a ust. 5, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Komisji REWIZYJNEJ, po zaopiniowaniu przez Komisję PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tarnowskie Góry nadanego Uchwałą Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w drodze obwieszczeń na terenie miasta, a także na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek NOWAK


Załącznik do Uchwały Nr XI/139/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1.

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Tarnowskie Góry oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Komisja podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

§ 3.

1. Komisja działa w oparciu o półroczne plany pracy, które przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia.

2. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Miejską.

3. Rada Miejska może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

4. Rada Miejska zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 4.

1. Do kierowania pracą Komisji jej członkowie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Przewodniczący Komisji:

a) organizuje pracę Komisji,

b) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,

c) składa Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Komisji, które stanowią osobny punkt porządku obrad.

§ 5.

Członkowie Komisji zobowiązani są do:

1. przestrzegania Regulaminu Komisji,

2. aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.

§ 6.

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać Komisję na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Komisji.

3. W wyjątkowych wypadkach posiedzenie Komisji może zwołać Przewodniczący Rady Miejskiej.

4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć eksperci zaproszeni na wniosek Komisji, za zgodą Przewodniczącego Rady.

5. Uchwały podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

6. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji.

§ 7.

1. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie Miejskiej na piśmie wraz z uzasadnieniem.

2. Komisja składa Radzie Miejskiej pisemne sprawozdania ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku.

§ 8.

Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady Miejskiej.

§ 9.

Przedmiotem działania Komisji jest:

1. kontrola działalności Burmistrza, w szczególności:

a) formalna i merytoryczna ocena realizacji zadań Burmistrza, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym,

b) ocena form i zakresu nadzoru sprawowanego przez Burmistrza nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Burmistrzowi,

2. kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności ocena:

a) realizacji zadań statutowych,

b) wykorzystania środków finansowych,

c) sposobu gospodarowania powierzonym mieniem gminnym,

3. kontrola działalności jednostek pomocniczych gminy,

4. wyrażanie opinii w sprawach:

a) wniosków złożonych co najmniej przez 1/4 ustawowego składu Rady o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny, niż nie udzielenie absolutorium,

5. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia gminy. Opinię wyraża w formie uchwały. Wynikiem powyższej opinii jest wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 10.

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

1. legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miejskiej),

2. gospodarności,

3. rzetelności (badanie, czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny).

§ 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zawiadamia Burmistrza oraz kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.

§ 12.

1. Kontrole przeprowadza Komisja Rewizyjna w pełnym składzie lub wyłoniony spośród członków Komisji Zespół Kontrolny.

2. Członkowie Zespołu Kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione: termin, przedmiot oraz zakres przeprowadzanej kontroli.

§ 13.

Komisja (Zespół Kontrolny) uprawniona jest do:

1. wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2. wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika kontrolowanej jednostki,

3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4. wnioskowania do Przewodniczącego Rady o powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,

5. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

6. przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 14.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych członkowie Komisji (Zespołu Kontrolnego) są zobowiązani do przestrzegania:

a) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

b) przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

c) działalność Komisji (Zespołu Kontrolnego) nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 15.

Zadaniem Komisji (Zespołu Kontrolnego) jest:

1. rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2. ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

3. wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 16.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki kontroli w protokole kontroli.

§ 17.

Protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolnego i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.

§ 18.

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonać ich analizy, w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Komisja Rewizyjna przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 19.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do zgłoszenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia przekazania zgłaszającemu zarzuty stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów.

3. O odmowie podpisania protokołu kontroli i o złożeniu wyjaśnienia Komisja Rewizyjna czyni wzmiankę w protokole.

4. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 20.

1. Przed sporządzeniem przez Komisję Rewizyjną wystąpienia pokontrolnego Komisja Rewizyjna może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień na piśmie, dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli. Kierownik jednostki może również z własnej inicjatywy złożyć Komisji Rewizyjnej pisemne wyjaśnienia.

2. Wystąpienia pokontrolne Komisja Rewizyjna przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.

3. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.

§ 21.

1. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swoich działań Radzie Miejskiej w formie sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

a) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za powstanie,

b) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

c) jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

3. Rada Miejska w oparciu o analizę sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki może:

a) odstąpić od zalecenia wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej,

b) wydać wiążące zalecenia pokontrolne,

c) odstąpić od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności,

d) postanowić o przekazaniu sprawy organom ścigania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek NOWAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »