| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 4 lipca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm)., na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Przyjąć tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XII/118/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 4 lipca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miasto Zabrze podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem”.

2. Zespół może utworzyć grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi problemami osób, rodzin lub środowisk, w których występuje przemoc w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą osoby, o których mowa w art. 9a ust.11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

b) Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,

d) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu,

e) Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,

f) SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,

g) Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,

h) Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu,

i) Prokuratury Rejonowej w Zabrzu,

j) Straży Miejskiej w Zabrzu,

k) Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Zabrza.

2. Skład Zespołu może być poszerzony o osoby reprezentujące inne niż wymienione w ust. 1 podmioty prowadzące działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zabrza.

§ 3.

1. Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze powołującym Zespół.

2. Kandydatów na członków Zespołu oraz grup roboczych wskazują osoby kierujące instytucjami i jednostkami określonymi w § 2.

3. Każdy członek Zespołu i grupy roboczej, może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole oraz na wniosek instytucji lub jednostki, która go wskazała.

4. Członek Zespołu może być także odwołany na wniosek przewodniczącego Zespołu w przypadku:

a) nieusprawiedliwionej wielokrotnej nieobecności na posiedzeniach Zespołu,

b) rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jego składzie,

c) wykonywania przez członka Zespołu czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Zespołu lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności oraz w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) w przypadku wystąpienia innych okoliczności utrudniających dalszą pracę członka Zespołu.

5. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. W takim przypadku skład Zespołu zostaje uzupełniony w trybie określonym w ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Pierwsze spotkanie Zespołu zwołane zostanie przez Prezydenta Miasta Zabrze nie później niż w terminie 30 dni od jego powołania.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który jest wybierany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczący zostaje wybrany na dwuletnią kadencję, po upływie której przeprowadzane są nowe wybory przewodniczącego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2

4. Do zadań przewodniczącego należy:

a) reprezentowanie Zespołu,

b) zwoływanie posiedzeń i zawiadamianie o ich terminach członków Zespołu,

c) prowadzenie posiedzeń,

d) ustalanie porządku obrad stosownie do rodzaju i charakteru spraw przewidzianych do rozpatrzenia.

5. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu przy czym odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,

6. Odwołanie przewodniczącego następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze i skutkuje koniecznością wybrania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami ust. 2.

Warunki funkcjonowania Zespołu

§ 5.

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta, a podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. c) - k).

2. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych i z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu nie przysługuje im wynagrodzenie.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Zabrze a instytucjami.

4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

2. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Zespołu o terminie posiedzenia na co najmniej 7 dni przed tym terminem.

3. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

4. Z każdego ww. posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: datę, listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis planowanych działań.

5. Posiedzenia organizowane są przede wszystkim w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji lub organizacji wchodzących w skład Zespołu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »