| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XIX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 152 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez postanowienie o udzieleniu dotacji z funduszu, który uległ likwidacji oraz z uwagi na brak ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 27 lipca 2011 roku. W ramach działalności nadzorczej, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jest organem właściwym do badania uchwał i zarządzeń, podjętych przez organ jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie kryterium zgodności z prawem. W dniu 4 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 136/XVIII/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy w Ślemieniu. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny. Z treści § 1 uchwały w sprawie „zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień” wynika, że Rada Gminy w Ślemieniu postanowiła dofinansować mieszkańcom Gminy Ślemień utylizację eternitu do wysokości 70 % na jedno gospodarstwo domowe, jednak nie więcej niż 600 zł. W § 2 uchwały ustalono, że wypłaty dokonywane będą do wysokości środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na dany rok. Po wyczerpaniu tych środków złożone wnioski będą realizowane w kolejnym roku budżetowym. Warunkiem dofinansowania, określonym w § 3 uchwały, jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku wraz z oryginałami faktur za utylizację wyrobów azbestowych. Zdaniem Kolegium, treść uchwały w rażący sposób narusza obowiązujący porządek prawny. Z tytułu uchwały wynika, że dotyczy ona zasad przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, podczas gdy na mocy art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) fundusz ten został zlikwidowany. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, których realizacja należy do zadań własnych gminy, może odbywać się bezpośrednio z budżetu gminy. Sposób finansowania tych zadań określają przepisy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanymi przepisami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje stosowną uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowej. Zasady powinny obejmować w szczególności kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotem uprawnionym do jej otrzymania. Ponieważ Rada Gminy w Ślemieniu nie określiła wymaganych przepisami zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekło, że podjęcie Uchwały Nr IX/48/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień nastąpiło z istotnym naruszeniem wskazanych wyżej przepisów i postanowiło jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Ślemieniu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium

wz. Krzysztof Róg
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »