| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XIX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 152 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez postanowienie o udzieleniu dotacji z funduszu, który uległ likwidacji oraz z uwagi na brak ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 27 lipca 2011 roku. W ramach działalności nadzorczej, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jest organem właściwym do badania uchwał i zarządzeń, podjętych przez organ jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie kryterium zgodności z prawem. W dniu 4 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 136/XVIII/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy w Ślemieniu. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny. Z treści § 1 uchwały w sprawie „zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień” wynika, że Rada Gminy w Ślemieniu postanowiła dofinansować mieszkańcom Gminy Ślemień utylizację eternitu do wysokości 70 % na jedno gospodarstwo domowe, jednak nie więcej niż 600 zł. W § 2 uchwały ustalono, że wypłaty dokonywane będą do wysokości środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na dany rok. Po wyczerpaniu tych środków złożone wnioski będą realizowane w kolejnym roku budżetowym. Warunkiem dofinansowania, określonym w § 3 uchwały, jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku wraz z oryginałami faktur za utylizację wyrobów azbestowych. Zdaniem Kolegium, treść uchwały w rażący sposób narusza obowiązujący porządek prawny. Z tytułu uchwały wynika, że dotyczy ona zasad przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, podczas gdy na mocy art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) fundusz ten został zlikwidowany. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, których realizacja należy do zadań własnych gminy, może odbywać się bezpośrednio z budżetu gminy. Sposób finansowania tych zadań określają przepisy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanymi przepisami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje stosowną uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowej. Zasady powinny obejmować w szczególności kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotem uprawnionym do jej otrzymania. Ponieważ Rada Gminy w Ślemieniu nie określiła wymaganych przepisami zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekło, że podjęcie Uchwały Nr IX/48/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień nastąpiło z istotnym naruszeniem wskazanych wyżej przepisów i postanowiło jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Ślemieniu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium

wz. Krzysztof Róg
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »