| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.VIII.40.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz ze środków uzyskanych z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.), w związku z art. 400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art. 403 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Krzyżanowice a także realizując zadania zawarte w aktualizacji “Programu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Krzyżanowice” przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/54/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz aktualizacji “Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2008-2011 z perspektywą na rok 2015” przyjętej Uchwałą XXXIV/53/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2009 r, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.404 z późn. zm.).

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin dotowania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Regulamin udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom. Udziela się uprawnionym podmiotom dotacji na niżej wymienione zadania realizowane na terenie Gminy Krzyżanowice:

1) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych,gospodarczych i innych,

2) wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice,

3) montaż instalacji solarnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Brak treści

1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Krzyżanowice.

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji do usuwania materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

3. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz montażu instalacji solarnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pochodzić będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE.L.06.379.5).

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLII/15/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zal. 1 do uchwały-Regulamin dotowania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wniosek o dofinansowanie modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »