| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.VIII.40.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz ze środków uzyskanych z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.), w związku z art. 400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art. 403 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Krzyżanowice a także realizując zadania zawarte w aktualizacji “Programu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Krzyżanowice” przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/54/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz aktualizacji “Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2008-2011 z perspektywą na rok 2015” przyjętej Uchwałą XXXIV/53/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2009 r, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz.404 z późn. zm.).

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin dotowania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Regulamin udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom. Udziela się uprawnionym podmiotom dotacji na niżej wymienione zadania realizowane na terenie Gminy Krzyżanowice:

1) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych,gospodarczych i innych,

2) wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice,

3) montaż instalacji solarnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Brak treści

1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Krzyżanowice.

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji do usuwania materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

3. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz montażu instalacji solarnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pochodzić będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE.L.06.379.5).

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLII/15/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zal. 1 do uchwały-Regulamin dotowania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wniosek o dofinansowanie modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.VIII.40.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »