| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/120/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Racibórz może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Racibórz w następujących przypadkach:

1) jeżeli zabytek znajduje się w złym stanie technicznym,

2) jeżeli zabytek wymaga podjęcia wobec niego koniecznych prac w celu zachowania jego istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego.

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 8 niniejszej uchwały.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), które zostaną przeprowadzone w roku budżetowym, w którym złożono wniosek lub rozpoczęte w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, a ukończonych w następnym roku budżetowym.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac jeżeli:

1) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych,

2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Racibórz.

2. Wniosek o udzielenie dotacji Prezydent Miasta Racibórz rozpoznaje pod względem możliwości finansowych Gminy Racibórz oraz zasadności wykonania wnioskowanych prac.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Racibórz.

§ 4. Do wniosku o dotację należy dołączyć, z zastrzeżeniem § 8 niniejszej uchwały:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku,

2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków,

3) kosztorys przewidywanych, wykonywanych prac ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

5) pozwolenie na budowę, wydane przez właściwego starostę jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia lub zgłoszenie robót potwierdzone przez właściwego starostę, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku nieruchomym,

6) program prac konserwatorskich gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

7) szczegółowy opis prac i sposób ich wykonania,

8) wykaz prac wykonanych w ostatnich 5 latach poprzedzających złożenie wniosku.

§ 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji stosuje się następujące kryteria:

1) stan zachowania, w szczególności zagrożenia zabytku,

2) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej i naukowej,

3) dostępność zabytku dla społeczeństwa,

4) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację,

5) pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,

6) wpływ na życie społeczno-gospodarcze, szczególnie w zakresie promocji historii Gminy Racibórz oraz wzbogacenia jego oferty kulturalnej i turystycznej.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta Racibórz w formie uchwały, po zaopiniowaniu wniosku przez komisję Rady Miasta Racibórz właściwą do spraw kultury oraz komisję Rady Miasta Racibórz właściwą do spraw budżetu.


3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określi:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2) prace, na wykonanie których przyznano dotację,

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

2. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac określa w szczególności:

1) rodzaj prac objętych dotacją i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3) sposób i tryb kontroli wykonania umowy,

4) sposób i termin rozliczenia dotacji,

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

6) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy przed upływem jej obowiązywania.

3. Zwiększenie kwoty dotacji może nastąpić wyłącznie w oparciu o nowy wniosek, rozpatrywany na zasadach i w trybie określonych niniejszą uchwałą.

§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu, jej udzielono, składa sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania prac Prezydentowi Miasta Racibórz, do którego załącza:

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,

2) kopie rachunków lub faktur, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną ze strony podmiotu dotowanego osobę,

3) protokół odbioru prac.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podmiot dotowany zwraca niewykorzystaną część dotacji niezwłocznie po złożeniu rozliczenia lub w terminie wskazanym przez Prezydenta Miasta Racibórz po zweryfikowaniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w niniejszej uchwale przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5).

2. Warunkiem uzyskania dotacji, poza określonymi w § 1 - 5 niniejszej uchwały, przez podmioty, o których mowa w ust. 2 jest dołączenie informacji o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzonej w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. z 2007 r., Dz. U. Nr 59, poz. 404, z późn. zm).

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLVI/716/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 10. Do wniosków o przyznanie dotacji, na cele o których mowa w uchwale, złożonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/120/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/120/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »