| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Pawonków

z dnia 21 czerwca 2011r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ZA 2010 R

Budżet gminy na 2010r został uchwalony dnia 22 grudnia 2009r uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr 184 / XXXIII /2009 w następujących wysokościach:

- Dochody budżetowe 17.278.160,00 zł • Wydatki budżetowe 19.858.011,00 zł • Przychody 3.307.227,00 zł • Rozchody 727.376,00 zł

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2010r wyniosły:

- Dochody 18.923.026,04 zł • Wydatki 21.321.603,04 zł • Przychody 3.055.053,00 zł • Rozchody 656.476,00 zł

Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały następujące pozycje:

- Dotacja na organizację prac społeczno-użytecznych 32.313,60 • Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 8.199,00 • Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 19.404,00 • Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 69.993,00 • Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 216.295,99 • Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 25.316,00 • Dotacja z tytułu przystąpienia Gminy do Programu Spichlerz Górnego Śląska 24.980,00 • Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 364.000,00 • Środki GFOŚiGW 1.749.445,00 • Zwiększenie subwencji równoważącej 1.556,00 • Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu OC 200,00 • Dotacja w ramach programu "Radosna szkoła" 7.762,00 • Dotacja na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony 860,00 • Dotacja na wydatki związane z prowadzoną akcja powodziową 100.000,00 • Środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych 205.256,00 • Środki z subkonta rachunku podstawowego 206.764,00 • Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 14.436,00 • Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 15.712,00 • Dotacja na wydatki związane z usuwaniem szadzi 5.381,00 • Dotacja na prace komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli 371,00 • Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów Wójta 31.783,00 • Dotacja na zasiłki powodziowe 14.000,00 • Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 387,00 • Dotacja na zakup podręczników 15.380,00 • Ponadplanowe środki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 11.600,00 • Refundacja środków e-urząd 126.248,00 • Dotacja na działalność świetlicy 13.096,00 • Darowizna Nadleśnictwa Lubliniec dla OSP Kośmidry 2.367,45 • Dotacja w związku z przystąpieniem do konkursu Animator-Moje Boisko Orlik 3.000,00 • Darowizna BS Leśnica na dożynki gminne 500,00 • Dotacja na wypłatę nagród dla strażaków OSP 37.000,00 • Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -inwestycje 578.000,00 • Zwiększenie subwencji oświatowej 240.000,00 • Środki ze sprzedaży złomu 387,00 Razem zwiększenia planu dochodów 4.141.993,04 zł

Zmniejszenia:

- Zmniejszenie subwencji oświatowej 44.264,00 • Zmniejszenie dotacji z tytułu modernizacji drogi dojazdowej do pól 120.000,00 • Zmniejszenie dotacji z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych - szadź 1,00 • Zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych 2.922,00 • Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne 103.440,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę dróg gminnych 164.000,00 • Zmniejszenie dotacji na zadanie System archiwizacji danych 59.500,00 • Zmniejszenie dotacji Animator-Moje Boisko Orlik 3.000,00 • Zmniejszenie dotacji na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków Gwoździany 2.000.000,00 Razem zmniejszenia 2.497.127,00 zł

W trakcie uchwalania budżetu na 2010r zagospodarowano część wolnych środków z 2009rw wysokości 867.147,00,00 zł, które zostały powiększone o następujące pozycje wydatków:

- Zagospodarowanie wolnych środków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej 42.708,00 • Dodatek uzupełniający dla nauczycieli 153.328,00 • Remont świetlicy w Dralinach 25.000,00 • Przebudowa dróg 56.313,00 • Dofinansowanie dożynek powiatowych 2.000,00 • Zabezpieczenie środków dla animatora - Orlik 3.000,00 • Zajęcia sportowe- szkółki piłki ręcznej 4.500,00 • Sfinansowanie projektów dróg 10.195,00 • Zimowe utrzymanie dróg 80.000,00 • Oświetlenie uliczne - projekt 10.000,00 • Wodociąg Pawonków - projekt 6.600,00 • Wkład własny -powódź 20.262,00 Razem zwiększenia 413.906,00

Zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczek 70.900,00

W budżecie na 2010r uchwalono rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł w tym 7.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe, którą uchwałą zmieniającą budżet zwiększono do kwoty 200.000,00 w tym 7.000,00 na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwę częściowo rozdysponowano na następujące zadania:

- Zakup i montaż gaśnic w Gimnazjum w Pawonkowie 4.363,00 • Czynności kontrolne SANEPID 512,00 • Remont pomieszczeń UG i USC 21.861,00 • Świadectwo charakterystyki energetycznej Gimnazjum 6.000,00 • Uroczyste otwarcie Gimnazjum 6.500,00 • Remont pomieszczeń OSP Solarnia 3.000,00 • Dokończenie prac przy urządzaniu boiska sportowego w Solarni 4.000,00 • Zakup i montaż drzwi - świetlica Skrzydłowice 2.500,00 • Wynajem hali 1.281,00 • Techniczny odbiór pomp ciepła Gimnazjum 2.559,00 • Pracownia chemiczna - Gimnazjum 13.900,00 • Transport i utylizacja zwierzyny 1.500,00 • Dokumentacja kosztorysowa świetlica Łagiewniki Wielkie 20.130,00 • Zakup siatki im piłek na otwarcie boiska w Solarni 1.246,00 • Zwrot nadwyżki przychodów GFOŚiGW 47.794,00 • Zakup sprzętu nagłaśniającego świetlica Skrzydłowice 4.000,00 • Organizacja III Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej 4.000,00 • Zakup lampy na boisko w Pawonkowie 1.500,00 • Wpłata na rzecz izb rolniczych 125,00 • Zakup energii - oświetlenie uliczne 7.000,00 • Remont nawierzchni ul. Cegielniana Lipie Śl. 35.000,00 • Zakup wody 750,00 • Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.200,00 • Dofinansowanie wycieczki OSP 1.856,00 • Budowa świetlicy Pawonków 212.500,00 • Zakup tablicy informacyjnej na boisko Orlik 3.050,00

Zwiększenia rezerwy pochodziły ze środków:

- Niewykorzystane środki z zadania system archiwizacji danych 10.500,00 • Refundacja środków e-urząd 63.848,00 • Wypowiedzenie umowy na usługi melioracyjne 2.700,00 • Rezerwa części oświatowej subwencji 180.900,00

Łącznie rozdysponowano kwotę 408.127,00, nierozdysponowana pozostała kwota 49.821,00.

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMIN

WÓJT GMINY PAWONKÓW


Henryk Swoboda


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2010R

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY ZA 2010R

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dochody ogółem

Dochody ogółem zostały wykonane w 97%. W strukturze dochodów subwencje stanowiły 46,34%,dotacje 18,81% w tym dotacje na zadania bieżące 13,24%, dochody podatkowe 20,31% zaś pozostałe dochody gminy 14,54%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 1.804.001,98 zł, które zostały przeznaczone na finansowanie zadań z pomocy społecznej, wydatki USC, aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów samorządowych, zadania z zakresu OC, spis rolny jak również zwrot podatku akcyzowego.

Na zadania własne realizowane przez gminę otrzymano dotację w wysokości 247.689,24 zł, środki te zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpłynęły również środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na działalność świetlic środowiskowych, jak również środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Największy wpływ na wysokość dochodów miało niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dochodów z dzierżawy terenów leśnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn.

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu: - opłat za wodę 111% zakładanego planu - dochodów z najmu i dzierżawy 137% -wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 122,1% -podatku od rolnego od osób prawnych 104,1% -podatku od środków transportowych od osób fizycznych 107,2% -podatku rolnego od osób fizycznych 103,9 -udział gmin w podatku dochodowych od osób prawnych 225,5% -odsetek od lokat 115,2%

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych jest kwota 451.139,50 zł w tym: • Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne 344.211,01 • Podatek od nieruchomości - osoby prawne 67.915,49 • Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 28.586,00 • Podatek od środków transportowych - osoby prawne 10.427,00

Ulgi udzielone przez Radę Gminy w zakresie podatku od nieruchomości skutkowały kwotą 146.842,24 zł, a decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości to kwota 1.464,00 w tym podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 1.288,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne 164,00 zł, podatek leśny - osoby fizyczne 12,00zł .

Analiza dochodów pozwala stwierdzić, że w poszczególnych rodzajach dochodów występują zaległości mające bezpośredni wpływ na wynik budżetu. • opłata za wodę 6.770,11 zł • czynsz dzierżawny 420,62 zł • czynsz mieszkalny 32.561,53 zł • wpływy z usług- CO 6.275,27 zł • podatek płacony w formie karty podatkowej 8.258,66 zł • podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 133.941,81 zł • podatek od nieruchomości -osoby prawne 44.663,00 zł • podatek rolny - osoby fizyczne 20.629,99 zł • podatek leśny - osoby fizyczne 696,93 zł • podatek od środków transportu - osoby fizyczne 3.159,10 zł • opłata za ścieki 5.114,05 zł • renta planistyczna 4.040,00 zł

W 2010r zaciągnięto pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 1.744.900,00 zł, które przeznaczono na modernizację i przebudowę dróg gminnych. Stan zobowiązań gminy na dzień 31-12-2010r wynosił 7.299.535,85 zł co stanowi 43% wykonanych dochodów. Gmina nie udzielała poręczń i gwarancji. Wolne środki na rachunku gminy za rok 2009 wynosiły1.247.716,63 i zostały zagospodarowane w kwocie 1.210.153,00. Spłaty kredytów i pożyczek przebiegały planowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2010r wynosiły 362.830,39 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 55.708,32 Na ogólny plan wydatków 21.321.603,04 zł wykonano 19.034.041,77 zł co stanowi 90%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 97%, zaś majątkowe 80%. Wśród zadań majątkowych wymienić należy budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków Gwoździany, budowę świetlicy społeczno kulturalnej w Pawonkowie remonty i modernizacje dróg gminnych ul. Słowackiego Lisowice, ul. Pietruchowa i Strażacka Łagiewniki Wielkie, ul. Powstańców Łagiewniki Małe, ul. Kuźnicka i Zielona Kośmidry, ul. Pietraszowicka, Szkolna i Kwiatowa Pawonków oraz projekty dróg ul. Nowa Gwoździany ul. Napłatki Lisowice, ul. Cegielnia Pawonków , remonty budynków czynszowych, adaptacje pomieszczeń na archiwum, remonty remiz OSP, budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę boiska w ramach programu Orlik.

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych w zakresie środków otrzymanych z budżetu gminy jak i dochodów własnych przedstawiona jest w odrębnych załącznikach sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

S P R W O Z D A N I E Z działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie za rok 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm./ oraz Ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 XI 2003r. /Dz.U. 2006r. nr 139, poz. 992 z późn.zm./ oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o Pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2009, Nr 1, poz. 7 z późn.zm./. Zgodnie z tymi ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez Wojewodę oraz zadania własne/ w tym o charakterze obowiązkowym/ oraz realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ogółem w roku 2010 z pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 329 osób z 173 rodzin naszej Gminy - dotyczy to realizacji ustawy o Pomocy Społecznej.

Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w roku 2010 kwotę: 411 329 zł . Z tego: I Realizacja zadań własnych gminy finansowanych przez budżet państwa: 165 648 zł w ramach tej kwoty zrealizowano: 1. Zasiłki stałe - 13 osób na kwotę: 50 723,00 zł 2. Zasiłki okresowe - 26 osoby na kwotę: 24 556,00 zł 3. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne: 16 osób na kwotę: 6 376 zł 4. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku i kanapek - 183 osoby przez okres 10 miesięcy na kwotę: 69 993zł 5. Pomoc celowa dla rodzin rolniczych ,które poniosły straty w wyniku powodzi

Pomocy udzielono 5 rodzinom rolniczym na kwotę: 14 000 zł

II Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy: 245 681 zł w ramach tej kwoty zrealizowano: 1) dożywianie uczniów w szkole- 183 uczniów na kwotę 39 568 zł , 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 124 osób na kwotę 98 436 zł. Zasiłki celowe były przyznawane rodzinom na zakup żywności i leków. Pomoc w naturze realizowana była w formie zakupu opału oraz wykupu żywności w sklepie. 3) zasiłki okresowe dla 22 osób na kwotę 1 018 zł 4) opłata kosztów pobytu w domu pomocy społecznej: dla 5 osób na kwotę: 52 668 zł , 5) opłacenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób pozbawionych pomocy rodziny, a niezdolnych do samoobsługi dla 4 osób na kwotę 53 991

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z tych ustaw są zadaniami zleconymi finansowane z budżetu państwa. Z pomocy udzielonej w formie świadczeń rodzinnych skorzystało 370 rodzin w naszej gminie. Z pomocy udzielonej w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało: 26 dzieci. Ogólna suma przyznanych i wypłaconych świadczeń z realizacji zadań wynikających z wymienionych wyżej ustaw stanowi kwota: 1 443 915 zł .

I Świadczenia rodzinne zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych: 1 354 190 zł z tego: A. Zasiłki rodzinne: 7 298 świadczeń na kwotę: 627 956 zł , B. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 3 940 świadczeń na kwotę: 423 184 zł z tego: - dodatek z tyt. Urodzenia dziecka: 31 świadczeń na kwotę: 31 000 zł , - dodatek z tyt. Korzystania z urlopu wychowawczego: 278 świadczeń na kwotę: 106 974 zł , - dodatek z tyt. Samotnego wychowywania dziecka: 217 świadczeń na kwotę: 38 410 zł , - dodatek z tyt. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 265 świadczeń na kwotę: 20 300 zł , - dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 1565 świadczeń na kwotę: 125 200 zł , - dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 1158 świadczenia na kwotę: 58 700 zł , - dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 426 świadczeń na kwotę: 42 600 C. Zasiłki pielęgnacyjne: 1119 świadczeń na kwotę: 171 207 zł , D. Świadczenia pielęgnacyjne: 93 świadczeń na kwotę: 48 360 zł , E. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ 73 osób na kwotę: 73 000 zł , F. Opłacenie składki emerytalno-rentowej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 6 osób na kwotę: 10 483 zł. II Świadczenia alimentacyjne realizowane zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 89 725 zł. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych: 12 321 zł. Dochód własny gminy z tytułu wyegzekwowania należności dłużnika alimentacyjnego: 5 559 zł.

W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadanie wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. W ramach tej ustawy Gmina organizowała na terenie prace społeczno-użyteczne, w których brało udział 22 osoby. W okresie od 1 marca 2010 do 30 listopada 2010r. Ogólny koszt poniesiony przez GOPS na realizację prac społeczno-użytecznych wyniósł: 52 243,40 zł /refundacja przez Starostę: 31 400,40 zł./

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 25 czerwca 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował obszar A pilotażowego programu pt. "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie, finansowany ze środków PFRON.

W ramach tego programu zawarto w miesiącu styczniu 2010r. 22 umowy z wnioskodawcami/rodzicami, których dzieci posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Kwota dofinansowania wypłacona na dzień 25 czerwca 2010r. na podstawie zawartych umów wyniosła 40 184,00 zł. Pomoc dotyczyła uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych.

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWONKOWIE ZA 2010R.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Pawonkowie w roku 2010 wykonał dochody z następujących źródeł w wysokości:

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty za 2010 r.

Dochody własne jednostek budżetowych oświaty stanowiły środki pieniężne:

1. Stan dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2010 r. następujących placówek: - Gimnazjum Łagiewniki Wielkie 10.241,54 zł - Przedszkole Łagiewniki Małe 10.000,00 zł

2. W 2010 r. na rachunek dochodów własnych wpłynęły następujące dochody: - Gimnazjum Łagiewniki Wielkie - prowizja PZU 1.942,50 zł

3. Wydatki przedstawiały się następująco: - Przedszkole Łagiewniki Małe w okresie od 1stycznia do 30 czerwca realizowało projekt pt. "SPOTKANIA PRZEDSZKOLAKÓW Z TEATREM" współfinansowany przez Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. W ramach projektu dzieci miały okazję odbyć lekcje teatralne i uczestniczyć w spektaklu w teatrze w Częstochowie i Opolu, zostały zakupione stroje i rekwizyty do przygotowania własnego przedstawienia. Wydatkowano pełną kwotę dofinansowania - 10.000,00 zł - Gimnazjum Łagiewniki Wielkie o wykonano zabudowę sklepiku szkolnego w budynku gimnazjum w Pawonkowie 11.445,74 zł o zakupiono wieżę YAMAHA 738,30 zł

4. Stan dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 r. - Gimnazjum Łagiewniki Wielkie - zł - Przedszkole Łagiewniki Małe - zł

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oświaty w gminie Pawonków za 2010 r.

DOCHODY Plan dochodów i jego wykonanie w 2010 roku w rozdziale "Oświata i wychowanie" przedstawiał się następująco: Plan Wykonanie (95,62%) w tym: 296 133,00 zł 283 169,55 zł ü czynsze najmu mieszkań 28 577,13 zł ü opłaty za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę 20 202,71 zł ü opłaty za wynajem hali sportowej 14 860,00 zł ü odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 136,08 zł ü odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu 68 795,00 zł ü odpłatność wnoszona przez nauczycieli za korzystanie ze stołówki 3 588,20 zł ü odpłatność za korzystanie ze stołówki - wsad do kotła 140 301,30 zł ü wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 958,31 zł ü odszkodowanie z tytułu szkody w gimbusie 920,00 zł ü zwrot z PUP Lubliniec kosztów zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych 4 830,82 zł

WYDATKI Plan wydatków i jego wykonanie w 2010 roku przedstawiał się następująco:

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy kształtowało się na następującym poziomie: -gimnazjum 32,65 etatów -szkoły podstawowe 58,02 etatów -przedszkola 27,36 etatów -zespół ekonomiczno - administracyjny szkół 4,24 etaty Na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia socjalne w/w wydatkowano kwotę: 5.436.888,34 zł

Przeprowadzono następujące remonty i modernizacje na terenie szkół:

Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich ü instalacja sygnalizacji włamania 3.660,00 zł ü instalacja dzwonkowa 2.525,40 zł ü wykonanie poręczy 6.832,00 zł ü zamontowano rolety w salach lekcyjnych 7.018,05 zł Przedszkole w Gwoździanach ü malowanie pomieszczeń 1.937,18 zł Przedszkole w Łagiewnikach Małych ü wymiana kaloryferów 2.694,01 zł ü wymiana drzwi 403,91 zł Przedszkole w Pawonkowie ü remont schodów wejściowych 10.400,00 zł ü rozbiórka i przemurowanie kominów 9.000,00 zł ü remont instalacji odgromowej na kominach budynku przedszkola 927,93 zł ü płytkowanie schodów zewnętrznych 854,00 zł ü wymiana drzwi wewnętrznych 793,89 zł Szkoła Podstawowa w Gwoździanach ü malowanie sal lekcyjnych i wymiana wykładziny 8.342,52 zł ü wymiana okien 15.162,91 zł Szkoła Podstawowa w Kośmidrach ü ułożenie kostki wokół boiska 14.502,95 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach ü wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły 12.820,86 zł ü projekt zmiany konstrukcji dachu 10.000,00 zł ü zmiana konstrukcji dachu (faktura częściowa) 81.246,63 zł ü remont instalacji elektrycznej w 2 salach lekcyjnych 9.000,00 zł ü remont instalacji elektrycznej korytarza 5.490,00 zł ü remont instalacji elektrycznej szatni 2.800,00 zł ü montaż żaluzji i rolety ü montaż krat okiennych 1.952,00 zł 2.800,00 zł Wyposażono placówki w następujące sprzęty: Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich ü meble do nowego budynku Gimnazjum 64.946,75 zł ü niezbędny sprzęt do kuchni nowego budynku Gimnazjum ü urządzenia do sprzątania 13.323,04 zł 7.167,63 zł Przedszkole w Gwoździanach ü pralka 869,56 zł Przedszkole w Kośmidrach ü kserokopiarka 2.257,00 zł Przedszkole w Łagiewnikach Małych ü zestaw mebli 1.472,00 zł Przedszkole w Łagiewnikach Wielkich ü zestaw mebli 2.721,90 zł Przedszkole w Pawonkowie ü stoliki, krzesła, regały 6.159,80 zł Szkoła Podstawowa w Gwoździanach ü stoliki, krzesła, szafy 3.323,28 zł Szkoła Podstawowa w Kośmidrach ü stoliki, krzesła 4.289,52 zł Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych ü meble 3.281,80 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach ü nagłośnienie do szkoły i przedszkola 5.605,03 zł

Na zakupy książek, pomocy dydaktycznych i zabawek wydano kwotę 106.812,95 zł Dowożenie uczniów do szkół stanowiło koszt ogółem 231.854,22 zł w tym: ü wynajem autobusu w PKS Lubliniec 107.297,39zł Uzyskane środki na wyżywienie zostały przeznaczone na zakup żywności 139.714,67zł Wypłacono stypendia socjalne dla dzieci z rodzin o niskich dochodach z dysfunkcjami społecznymi 19 288,08 zł Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4.840,00 zł Wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 189.179,57 zł Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych tj. energia, woda, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły gospodarcze, delegacje, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, itp.

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWONKOWIE ZA 2010 ROK

Stan rachunków bankowych na początek roku równy był "0"zł. Plan przychodów ogółem wynosił 204.768,32 z tego: - 195.000zł dotacja organizatora - 3.000zł dotacja ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 1.142,42 dotacja z Fundacji Orange w programie "Akademia Orange dla bibliotek" - 5.400,90 darowizna w postaci książek od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - 225,00 darowizna w postaci książek od czytelników Pozostałe środki na rachunku bankowym z niewykorzystanej dotacji Urzędu Gminy w wysokości 1,71 zwrócono organizatorowi dn. 31-12-2010r. PRZYCHODY

Koszty w 2010 roku w wysokości 204.766,61 dotyczyły: - 26.291,26 amortyzacja - 27.974,78 zużycie materiałów - 4.916,23 zużycie energii - 6.375,28 usługi obce - 114.342,22 wynagrodzenia - 19.426,15 składki Z.U.S. i F.P. - 3.405,48 odpis na Z.F.Ś.S. - 1.421,99 inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, odzież ochronna) - 613,22 pozostałe koszty (krajowe podróże służbowe, pozostałe koszty) KOSZTY

Zarówno przychody jak i wydatki w 2010 roku zrealizowane zostały w 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok zamknęła się wynikiem finansowym równym "0"zł, ponieważ przychody równe były poniesionym kosztom.

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Bilan jednostek

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY PAWONKÓW ZA ROK 2010 wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. W zasobach komunalnych gminy Pawonków znajdują się po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia w Gminie Pawonków wg stanu na 31.12.2010r. nieruchomości o łącznej powierzchni 106,2881ha, z tego oddane w użytkowanie wieczyste 2,4316 ha.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚC GMINY

KOŚMIDRY ogółem 2,4933 ha

działka zabudowana

Przedszkole

358/30

0,3747

Przedszkole

189/29

0,1800

Szkoła Podstawowa

355/48

0,3539

OSP

216/13

0,0432

tereny inne

boisko sportowe

1068/1

1,3166

drogi gminne

357/30

0,0076

435/4

0,0970

424/2

0,0924

672/83

0,0050

674/83

0,0044

1077/292

0,0053

1021/216

0,0132

KOSZWICE ogółem 3,5082 ha

działka zabudowana

remiza OSP

53/12

0,4555

świetlica + boisko

47/12

0,3811

drogi gminne

61

0,2580

423/116

0,8940

525/68

0,0595

526/68

0,3366

527/119

0,2328

528/119

0,1474

529/119

0,1380

530/119

0,0335

531/119

0,3426

499/154

0,0236

44/12

0,0242

451/154

0,1041

452/154

0,0737

62/12

0,0036

LISOWICE ogółem 24,6537 ha

działka zabudowana

b. betoniarnia

400/8

1,6266

Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne

186

0,1780

Szkoła Podstawowa

288/204

1,6180

remiza OSP

351/135

0,0200

tereny inne

boisko sportowe

187

0,2190

boisko sportowe

282/188

0,6006

drogi gminne

526/98

0,0061

409/182

0,0060

668/98

0,0005

576/176

0,0057

578/176

0,0058

618/181

0,0023

626/153

0,0078

620/177

0,0175

624/152

0,0042

628/152

0,0048

630/152

0,0046

634/140

0,0051

636/139

0,0051

638/133

0,0041

640/132

0,0038

642/129

0,0034

660/113

0,0203

W 2011r. do zasobu mienia komunalnego planuje się przejąć główne grunty stanowiące własność Skarbu Państwa - z mocy prawa na podstawie art.18 ustawy z dnia 10 maja 1990r.-Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 13 ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Problemem jest konieczność uregulowania własności dróg kategorii gminnej, dlatego celowym jest dalsze prowadzenie procesu komunalizacyjnego oraz nabywania gruntów na podstawie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, mające na celu przejęcia gruntów zajmowanych pod drogi gminne.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Grunty gminy Pawonków będące w użytkowaniu wieczystym

Wyszczególnienie

Nr działki

Powierzchnia w ha

Użytkownik wieczysty

GWOŹDZIANY

161/9

0,0916

Monika Musiałek


KOŚMIDRY

819/270

0,0152

RSP " Lepszy Byt"
w Pawonkowie

820/270

0,0947

ŁAGIEWNIKI MAŁE

1531/205

0,0890

Mrozek Joachim

PAWONKÓW

557/142

1,5000

RPM S.A. Lubliniec

588/10

0,1684

Knapik Elżbieta

794/24

0,0245

PPHU PAWMET s.c.

793/24

0,0583

PKS Sp. Z o.o. Pawonków

796/24

0,0107

PKS Sp. Z o.o. Pawonków

795/24

0,1239

"ERDOM" s.c. Reska

334/16

0,2380

RSP " Lepszy Byt"
w Pawonkowie

SKRZYDŁOWICE

283/35

0,0173

Zakład Energetyczny S.A. Częstochowa

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie

powierzchnia ogółem w 2009r.

powierzchnia ogółem w 2010r.

RÓZNICA
w ha

Draliny

6,0552

-

-

Gwoździany

6,7553

6,8493

+0,0940

Kośmidry

2,4501

2,4933

+0,0432

Lisowice

24,6537

24,6537

-

Łagiewniki Małe

14,0063

14,0063

-

Łagiewniki Wielkie

6,1918

6,7790

+ 0,5872

Koszwice

3,5046

3,5082

+ 0,0036

Pawonków

19,5038

19,6189

+ 0,1151

Skrzydłowice

4,6457

4,6457

-

Solarnia

15,2469

15,2469

-

RAZEM

103,0134

103,8565

0,8431 ha

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o mieniu komunalnym do zasobu Gminy przybyło 0,8431ha. Gmina Pawonków nabyła prawo własności do następujących nieruchomości: - gruntu przeznaczone pod drogi gminne w Pawonkowie (działki nr 751/161, 622/152, 652/157, 676/153, 679/154, 686/159, 680/154, 801/153, 804/153, 874/161, 882/11) o łącznej powierzchni 0,1151 ha - grunty przeznaczone pod drogi gminne w Łagiewnikach Wielkich (działki nr 10, 9/14, 9/21) o łącznej powierzchni 0,5872 ha - akt notarialny z 15.04.2010r. - grunty pod OSP Kośmidry, OSP Koszwice (działki nr 216/13, 62/12) o łącznej powierzchni 0,0468ha akt notarialny z 10.06.2010r.

IV. DANE DOTYCZĄCE UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2010 roku: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0 zł wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 5.207,14 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: - lokali użytkowych - 9.611,79 zł - lokali mieszkalnych - 32.152,24 zł Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2011 roku: dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 0 zł wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 4.907,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: - lokali użytkowych - 7.572,00 zł - lokali mieszkalnych

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚC GMINY PAWONKÓW (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)

Wyszczególnienie

Ilość

drogi

111 km

kanalizacja sanitarna

16,94 km

sieć wodociągowa

85,6 km

Budynki ogółem, w tym:

26 budynki

- budynki mieszkaniowe

8 budynków (30 mieszkań)

- budynki użytkowe

17 budynków

- budynki użytkowo-mieszkalne

2 budynki (4 mieszkania)

Gmina Pawonków posiada 111 km dróg. Zdecydowana większość w/w gruntów to nie urządzone drogi kategorii gminnej. Spośród dróg urządzonych można wymienić: - drogi asfaltowe droga Solarnia - Draliny Pawonków: ul. Kośmiderska, ul. Kościuszki, ul. Damrota, ul. Dolna, droga do Domu Przedpogrzebowego, łączniki ul. Skrzydłowicką - ul. Kościuszki, - ul. Zawadzkiego, ul. Kwiatowa, ul. Pietraszowicka, droga do gimnazjum Kośmidry: ul. Szkolna, ul. Podleśna, łącznik ul. Lubliniecka - ul. Podleśna, ul. Zielona, ul. Kuźnicka Koszwice: ul. Strażacka Lisowice: ul. Nowa , ul. Cegielniana, ul. Słowackiego, ul. Słowackiego łącznik Łagiewniki Wielkie ul. Lompy, ul. Strażacka, ul. Szkolna,ul. Pietruchowa Gwoździany : droga do cmentarza Skrzydłowice: ul. Strażacka, ul. Łączna, ul. Wyzwolenia, Łagiewniki Małe: ul. Przyjaźni, ul. Wyzwolenia, ul. Dobrodzieńska, ul. Nowa, ul. Powstańców, ul. Polna część Solarnia: ul. Strażacka ul. Lubliniecka, Draliny: ul. Wiejska, - drogi powierzchniowo- utrwalone Lisowice ul. Ogrodowa; Łagiewniki Wielkie ul. Topolowa; Draliny ul. Kanuska; Łagiewniki Małe ul. Szkolna, ul. Odrodzenia; Koszwice ul. Polna; Pawonków ul. Cegielnia, ul. Ogrodowa; Kośmidry część ul. Podleśnej, Polnej.

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pawonków wynosi 85,6 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi ogółem 16,94 km. Gmina Pawonków jest właścicielem budowli stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury. Są to przede wszystkim: - oczyszczania ścieków w Pawonkowie - przepompownia ścieków w Skrzydłowicach - przepompownia wody w Skrzydłowicach - most w Solarni - boisko sportowe w Kośmidrach - boisko sportowe "Orlik" Pawonków - wiaty przystankowe.

Budynki to składniki majątku rzeczowego. Gmina Pawonków posiada 26 budynki komunalne, w tym 8 mieszkalnych, 17 użytkowych i 2 użytkowo-mieszkalne. Administrację i zarządzanie tymi budynkami sprawuje Urząd Gminy. Budynki mieszkalne: - w Pawonkowie -budynek czynszowy (mały Coll), budynek czynszowy (duży Coll), Agronomówka - w Gwoździanach -b.czynszowy (Haryniok), b. czynszowy ul. Lubliniecka 6 - w Dralinach -budynek czynszowy ul. Pawonkowska 7 - w Skrzydłowicach -Agromonówka, budynek mieszkalny ul. Brzozowa Budynki mieszkalno-użytkowe: - w Pawonkowie - GOPS, Urząd Gminy Budynki użytkowe: - w Pawonkowie - Urząd Stanu Cywilnego, remiza OSP,garaże przy Coll, garaże przy GOPS-ie, gimnazjum, hala - sportowa - w Gwoździanach - remiza OSP, sala - w Lisowicach - remiza OSP, Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, budynek byłej betoniarni - w Kośmidrach - remiza OSP - w Dralinach - remiza OSP - w Łagiewnikach Małych -remiza OSP - w Skrzydłowicach - remiza OSP - w Łagiewnikach Wielkich - remiza OSP - w Koszwicach - remiza OSP - w Solarni - remiza OSP

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI URZĘDU GMINY

Środki transportu SAMOCHODY I ŚRODKI TRANSPORTOWE (OSP)

Samochód pożarniczy Żuk A 13 OSP Draliny - CZA 155 S Samochód pożarniczy Star 29 OSP Skrzydłowice STEYR SLU 60TG Samochód pożarniczy Żuk A 156 B OSP Kośmidry SLU H323 Samochód pożarniczy IFA OSP Solarnia - SLU K530 Samochód pożarniczy Jelcz 004 OSP Gwoździany - CEE 8621 Samochód ratownictwa technicznego Polonez DC EKO OSP Lisowice - CEM 2225 Samochód pożarniczy IFA OSP Pawonków - SLU E103 Samochód pożarniczy Żuk A 156 OSP Koszwice SLU N112 Samochód pożarniczy Star 244 005 OSP Łagiewniki Wielkie SLU Y687 Fiat Ducato SLU 42NP Motopompa pływająca 21 szt. Pompa szlamowa 6 szt. Agregat prądotwórczy 7 szt. Motopompa PO5 2 szt. Agregat oddymiający 1 szt. Przecinarka 1 szt. Pilarka spalinowa 13 szt. Holmatro - ratownictwo-techniczne 1 szt.

Inne środki trwałe URZĄD GMINY Komputery wraz z wyposażeniem Kserokopiarka Fax Kasa pancerna Komputery osobiste Centrala telefoniczna Projektor, ekran

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda


Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wykaz środków trwałych

WÓJT GMINY PAWONKÓW


mgr inż. Henryk Swoboda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »