| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu miasta Będzina podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym na terenie miasta Będzina:

1)niepubliczne przedszkola,

2)niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki,

3)niepubliczne formy wychowania przedszkolnego.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów objętych dotacjami określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wzór miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wzór wykazu uczniów spoza miasta Będzina określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1)ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2)przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Będzina,

3)szkołach – należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na obszarze miasta Będzina przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

4)innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych,

5)uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

6)osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne,

7)organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący) – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Będzina,

8)rachunku bankowym – należy przez to rozumieć wskazany przez osobę prowadzącą rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, szkoły lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na który należy przekazać środki dotacji z budżetu miasta Będzina,

9)wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki ponoszone przez prowadzone przez miasto Będzin przedszkola w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przydzielenia dotacji, pomniejszone o wydatki na zakupy inwestycyjne, modernizacje i inwestycje, a także o wydatki ponoszone na utrzymanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w części zajmowanej przez filię Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

§ 3. Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu miasta Będzina są osoby prowadzące wpisane – zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty – do ewidencji prowadzonej przez miasto Będzin:

1)niepubliczne przedszkola,

2)niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki,

3)niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej.

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada organowi dotującemu wniosek, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o planowanej liczbie uczniów.

§ 5. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:

1)złożenia w Urzędzie Miejskim w Będzinie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2)złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 15 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

3)prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków finansowanych z dotacji,

4)prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o faktycznej liczbie uczniów,

5)zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do gminnej ewidencji placówek niepublicznych, zmian danych zawartych w statucie placówki, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku bankowego.

2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy również lipca i sierpnia. Informacja o faktycznej liczbie uczniów za lipiec i sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas (absolwentów) i grup.

§ 6. 1. Prawo do otrzymania dotacji traci podmiot dotowany w przypadku:

1)zaprzestania działalności,

2)utraty uprawnień szkoły publicznej,

2. Przyznana dotacja może zostać wstrzymana do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 7. Przedszkola otrzymują z budżetu miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie miasta Będzina wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na dany rok budżetowy.

§ 8. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem miasta Będzina, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez miasto Będzin osobie prowadzącej to przedszkole w wysokości ustalonej zgodnie z § 7 ust. 1 i 2. Dane o dzieciach z innych gmin osoba prowadząca przedszkole wykazuje w informacji o liczbie uczniów według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Szkoły otrzymują z budżetu miasta Będzina na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej miastu Będzin na dany rok.

§ 10. Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu miasta Będzina dotację ustaloną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40 % ustalonych w budżecie miasta Będzina wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Będzin na dany rok budżetowy.

§ 11. Jeżeli z innej formy wychowania przedszkolnego korzysta uczeń niebędący mieszkańcem miasta Będzina, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez miasto Będzin osobie prowadzącej taką formę wychowania przedszkolnego w wysokości ustalonej zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. Dane o dzieciach z innych gmin osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wykazuje w informacji o liczbie uczniów według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Dotacja udzielana jest na okres roku kalendarzowego.

2. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez osobę prowadzącą.

3. Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.

4. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do pisemnego przedłożenia do organu dotującego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów, którzy nie są mieszkańcami miasta Będzina.

§ 13. 1. Po przekazaniu pierwszej raty dotacji warunkiem przekazania kolejnej jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego organowi dotującemu rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni w terminie do 15 dnia następnego miesiąca wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji.

2. Brak spełnienia wymagań, o których mowa w § 13 ust.1 niniejszej uchwały, spowoduje wstrzymanie dotacji na kolejny miesiąc.

3. Złożenie zaległej informacji i spełnienie wymagań, o których mowa w § 13 ust.1 niniejszej uchwały, może być podstawą do przekazania zaległych rat dotacji.

4. Kwota nadpłaconej dotacji będzie zaliczana w poczet dotacji udzielanej na następny miesiąc.

5. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego osoba prowadząca powinna przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności.

6. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu w terminie do 20 grudnia oraz rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia, a w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w terminie do 31 grudnia.

§ 14. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.

§ 15. Miesięczną stawkę dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa się w oparciu o średnie roczne koszty utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Będzin w roku poprzedzającym rok przydzielenia dotacji.

§ 16. Do czasu wyliczenia ostatecznych miesięcznych stawek dotacji, na podstawie danych określonych w § 15, dotacje przekazywane są zaliczkowo w wysokości stawek planowanych w budżecie na dany rok.

§ 17. 1. Po ustaleniu ostatecznych stawek dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo.

2. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w następnych miesiącach.

§ 18. Szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Będzin.

§ 19. Do czasu otrzymania przez miasto Będzin decyzji o ostatecznej wysokości kwoty, o której mowa w § 18 niniejszej uchwały, dotacje przekazywane są zaliczkowo w kwocie przypadającej na jednego ucznia w roku poprzedzającym rok przydzielenia dotacji.

§ 20. 1. Po ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo.

2. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w następnych miesiącach.

§ 21. 1. Prezydentowi miasta Będzina przysługuje prawo kontroli danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Będzina, dokonywanie kontroli sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Będzinie.

3. Prezydent albo osoba przez niego upoważniona mają prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych oraz dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania.

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację, zobowiązana jest udostępnić żądane dokumenty oraz do udzielania wyjaśnień niezbędnych do dokonania ustaleń.

5. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół i wystąpienie pokontrolne wskazujące na dokonane ustalenia i określające termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

6. Protokół winien zawierać datę, zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli a w szczególności zbadane dokumenty i podpisy osób uczestniczących w kontroli.

§ 22. 1. Zwrotowi do budżetu miasta, podlega dotacja:

1)pobrana w nadmiernej wysokości,

2)niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

3)wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,

4)rozliczona niewłaściwie, niezgodnie ze stanem faktycznym.

2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych następuje do dnia 31 stycznia następnego roku po roku, na który udzielona została dotacja.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 24. Traci moc uchwała Nr XIII/102/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII 115 2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29.06.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII 115 2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29.06.2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII 115 2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29.06.2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/115/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII 115 2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29.06.2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »