| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, z tym, że:

1) § 8 ust.1 pkt 4 statutu obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.

2) pkt 1.1, lit. b i f załącznika do statutu obowiązują do dnia 31.12.2011 r.

3) pkt 1.2, lit. g i h załącznika do statutu obowiązują do dnia 31.12.2011 r.

4) pkt 1.2, lit. q i r załącznika do statutu obowiązują od dnia 1.01.2012 r.

5) pkt 2.1, lit. a załącznika do statutu obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.

6) pkt 2.2, lit. f załącznika do statutu obowiązuje od dnia 1.01.2012 r.

7) pkt 4 załącznika do statutu obowiązuje do dnia 31.12.2011 r.

§ 2.

Traci moc:

1) uchwała Nr XLVI/875/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,

2) uchwała Nr LII/996/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr X/151/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

§ 1.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich" zwany dalej „Zespołem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) niniejszego Statutu nadanego przez Radę Miasta Chorzów w dniu 25 sierpnia 2011 r.

§ 2.

Podmiotem tworzącym Zespół jest Miasto Chorzów.

§ 3.

Siedziba Zespołu mieści się w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

§ 4.

1. Podstawowym obszarem działania Zespołu jest teren administracyjny Miasta Chorzów.

2. Zespół może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem wymienionym w ustępie 1.

§ 5.

Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

§ 6.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz profilaktycznych,

2) promocja zdrowia,

3) organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie),

4) szkolenia przed i podyplomowe kadr medycznych,

5) prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

§ 7.

W wykonywaniu zadań wymienionych w § 6 Zespół współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

§ 8.

1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą komórki organizacyjne:

1) Oddziały szpitalne,

2) Poradnie specjalistyczne,

3) Pracownie diagnostyczne,

4) Pracownia hemodynamiki,

5) Ambulatorium ogólne,

6) Pozostałe komórki:

a) Dział Kadr i Szkoleń,

b) Dział Finansowo – Księgowy,

c) Dział Administracyjno – Gospodarczy,

d) Dział Zamówień Publicznych,

e) Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej,

f) Dział Techniczny,

g) Apteka Szpitalna,

h) Centralna Sterylizatornia,

i) Kaplica.

2. Wykaz komórek organizacyjnych Zespołu, w których prowadzona jest działalność lecznicza przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3. Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych i ich kompetencji oraz prawa pacjenta określa regulamin organizacyjny ustalany przez Kierownika Zespołu.

4. Schemat struktury organizacyjnej określany jest przez Kierownika Zespołu.

§ 9.

Organami Zespołu są:

1) Kierownik Zespołu,

2) Rada Społeczna.

§ 10.

W skład Rady Społecznej Zespołu wchodzą:

1) jako przewodniczący - Prezydent Miasta Chorzów lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) Przedstawiciele samorządu terytorialnego wybrani przez Radę Miasta Chorzów w liczbie 9 osób.

§ 11.

Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego między innymi tryb zwoływania posiedzeń i sposób podejmowania uchwał.

§ 12.

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zespołu oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 13.

1. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1) Przedstawianie Prezydentowi Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Zespół wniosków i opinii w sprawach:

a) regulaminu organizacyjnego,

b) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) przekształcenia lub likwidacji Zespołu, jego przebudowy, rozszerzenia lub ograniczenia działalności,

d) przyznawania Kierownikowi Zespołu nagród

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem Zespołu,

2) Przedstawianie Kierownikowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności i przedłożenie go do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Zespół,

4) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

5) Opiniowanie wniosku Kierownika, o czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub w zakresie niektórych komórek organizacyjnych.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. Członek Rady Społecznej zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadkach:

a) rezygnacji,

b) utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych,

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d) 3 (trzech) nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 14.

Z Kierownikiem Zespołu, w imieniu podmiotu, który utworzył Zespół, nawiązuje stosunek pracy Prezydent Miasta Chorzów na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§ 15.

1. Kierownik Zespołu - kieruje i zarządza Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników Zespołu.

2. Do obowiązków Kierownika Zespołu należy w szczególności:

1) bieżący nadzór nad wykonywaniem statutowych zadań Zespołu,

2) organizowanie pracy podległego personelu,

3) opracowywanie planów pracy,

4) dokonywanie ocen działalności Zespołu i zapoznanie z tymi ocenami Rady Społecznej i Prezydenta Miasta Chorzów,

5) zatrudnianie i zwalnianie podległego personelu Zespołu oraz ustalanie zasad wynagradzania,

6) ustalanie regulaminu organizacyjnego Zespołu i przedstawienie go do zaopiniowania Radzie Społecznej.

3. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem, w tym za całokształt działalności finansowej ponosi Kierownik Zespołu.

4. Kierownik kieruje Zespołem przy pomocy Zastępców Kierownika.

5. W przypadku nieobecności Kierownika, Zespół reprezentuje wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika.

§ 16.

Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Miasta Chorzów.

§ 17.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych przez:

1) ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej,

2) ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,

3) ustawę z dnia 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) plan rzeczowo - finansowy Zespołu opracowany przez Kierownika,

5) umowę - kontrakt opartą o plan rzeczowo - finansowy i negocjacje dotyczące ceny świadczeń zdrowotnych.

§ 18.

Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) podmiotu tworzącego,

b) Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,

c) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne,

d) instytucji ubezpieczeniowych,

e) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

f) innych podmiotów leczniczych,

g) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

h) innych osób prawnych,

i) organów administracji rządowej i samorządowej,

j) ze sprzedaży badań diagnostycznych i usług medycznych.

2) na realizację programów zdrowotnych, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowyi w zakresie w niej określonym,

3) z prowadzonej działalności gospodarczej,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

5) w formie dotacji,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 19.

1. Rokiem obrachunkowym Zespołu dla celów sprawozdawczości finansowej oraz do celów podatkowych jest rok kalendarzowy.

2. Organem sprawującym nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością Zespołu, w imieniu podmiotu tworzącego, jest Prezydent Miasta Chorzów.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu zatwierdza Prezydent Miasta Chorzów.

4. Zespół decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

5. Ujemny wynik finansowy Zespół pokrywa we własnym zakresie.

§ 20.

1. Wartość majątku Zespołu tworzą:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski określa Rada Miasta Chorzów jako własność i inne prawa majątkowe wydzielone Zespołowi dla jego potrzeb.

3. Zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zespołu odbywa się według zasad określonych przez Radę Miasta Chorzów. Wniesienie majątku Zespołu do spółek, fundacji lub stowarzyszeń wymaga zgody Prezydenta Miasta Chorzów, który działa w imieniu podmiotu, który utworzył Zespół.

§ 21.

Zespół posiada osobowość prawną.

§ 22.

Zespół wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Katowice Wschód w Katowicach KRS Nr 0000011939.

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, inne przepisy dotyczące podmiotów leczniczych oraz przepisy regulujące funkcjonowanie osób prawnych.

§ 24.

Zmiany w statucie wprowadza się jak przy jego nadaniu.


Załącznik nr 1 do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Wykaz komórek organizacyjnych Zespołu Szpitali Miejskich, w których prowadzona jest działalność medyczna:

1. Oddziały szpitalne:

1) przy ul. Karola Miarki 40:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym – 50 łóżek

(w tym: Pododdział Geriatryczny – 25 łóżek

łóżka intensywnej opieki medycznej – 4 łóżka)

b) Oddział Okulistyczny – 27 łóżek

c) Oddział Dermatologiczny – 18 łóżek

d) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 20 łóżek

e) Oddział Hematologiczny – 39 łóżek

(w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 3 łóżka,

miejsca dzienne – 5 łóżek)

f) Blok Operacyjny Okulistyczny

g) Izba Przyjęć

2) przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych – 54 łóżka

(w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 3 łóżka)

b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 10 łóżek

c) Oddział Chirurgii Ogólnej – 36 łóżek

d) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 34 łóżka

e) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – 30 łóżek

(w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka)

f) Oddział Noworodkowy – 17 łóżek

g) Oddział Kardiologiczny – 17 łóżek

(w tym: łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego – 4 łóżka)

h) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 4 łóżka

i) Oddział Neurologiczny – 12 łóżek

(w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka)

j) Oddział Udarowy – 16 łóżek

(w tym: sala intensywnego nadzoru udaru mózgu - 4 łóżka)

k) Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej

l) Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

m) Blok Operacyjny Ginekologiczno – Położniczy

n) Sale Porodowe

o) Sala do Cięć Cesarskich

p) Izba Przyjęć

q) Blok Operacyjny Okulistyczny

r) Oddział Okulistyczny – 16 łóżek

s) Oddział Reumatologiczny - 9 łóżek

t) Oddział Endokrynologiczno-Diabetologiczny - 10 łóżek

2. Poradnie Specjalistyczne:

1) przy ul. Karola Miarki 40:

a) Okulistyczna

b) Chorób Piersi

c) Hematologiczna

2) przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a) Chirurgii Ogólnej

b) Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

c) Kardiologiczna

d) Proktologiczna

e) Medycyny Pracy

f) Okulistyczna

g) Reumatologiczna

3. Pracownie Diagnostyczne:

1) przy ul. K. Miarki 40:

a) EKG

b) USG

c) RTG

d) Mammografii

2) przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a) Laboratorium Analityczne

b) RTG

c) USG

d) EKG

e) UKG

f) EEG

g) Endoskopii

h) Patomorfologii

i) Histopatologii

j) Tomografii komputerowej

4. Pracownia Hemodynamiki

5. Ambulatorium Ogólne

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »