| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Gilowice

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Gilowice u c h w a l a co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/210/06 Rady Gminy Gilowice z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik do Uchwały Nr IX/39/11
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GILOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach, zwany dalej „Ośrodek” jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną celem realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach działa w oparciu o przepisy, m.in.:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

b) Ustawy a dnia Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz U. z 2009r Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami).

c) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r Nr 139 poz.992 z późniejszymi zmianami).

d) Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r Nr 1 poz.7 z późniejszymi zmianami )

e) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami).

f) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

g) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (DZ. U. z 2001 Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami).

h) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008r Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami).

i) Uchwały Rady Gminy Gilowice Nr II/13/91 z dnia 25 maja 1991 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach.

j) Niniejszego Statutu.

§ 2. 1) Terenem działania ośrodka jest Gmina Gilowice .

2) Siedziba Ośrodka mieści się w Gilowicach przy ulicy Strażackiej 2.

§ 3. 1) Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Gilowice.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1) Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych polegające w szczególności na:

a) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawami,

b) pracy socjalnej,

c) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, jak również świadczenia rodzinne,

d) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zdiagnozowanych potrzeb.

2) Ośrodek realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin .

3) Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

4) Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zasadami określonymi przez Radę GminyGilowice, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 5. W ramach zadań określonych w § 4 Ośrodek wykonuje :

1) Zadania własne gminy określone w art.17 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2) Zadania zlecone gminie określone w art.18 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3) Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

4) Zadania wynikające z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

5) Zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

6) Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7) Zadania wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

8) Zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9) Wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

§ 6. 1) Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2) W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.

3) Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1) Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki, działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta GminyGilowice.

2) Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagana jest odrębna zgoda wójta.

3) Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia wójt.

4) W razie nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje upoważniony przez kierownika pracownik.

5) Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju.

§ 8. 1) Kierownik Ośrodka odpowiada przed Radą Gminy Gilowice za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych Ośrodkowi środków finansowo-rzeczowych.

2) Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Gilowice coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. 1) Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

2) Ośrodek jest pracodawcą zatrudnionych w Ośrodku pracowników w rozumieniu przepisów prawa.

3) Status prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają przepisy szczególne.

§ 10. Rada Gminy Gilowice uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 11. 1) Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy Gilowice.

3) Obsługę finansowo księgową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie, jako jednostka samodzielnie bilansująca się.

§ 12. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków własnych budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. A w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 13. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 14. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowanie powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowowści ich wykorzystania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1) Statut nadaje Rada Gminy Gilowice.

2) Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »