| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/188/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lipca 2011r.

w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Z dniem 01.01.2012r. dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice:

- Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

- TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

3. Połączenie jednostek wskazanych w ust. 1 następuje przez przeniesienie na Miejski Zarząd Usług Komunalnych mienia TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku, zgodnie z bilansem zamknięcia TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku sporządzonym na dzień 31.12.2011r.

4. Połączenie ksiąg rachunkowych jednostek wskazanych w ust. 1 następuje poprzez przejęcie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych ksiąg rachunkowych TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku według stanu na dzień 31.12.2011r.

§ 2.

1. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchyla się Statut Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, którego treść stanowi załącznik do uchwały nr XXXVII/1077/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r.

3. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach przejmuje zobowiązania i należności oraz prawa i obowiązki TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku w Gliwicach.

4. Pracownicy zatrudnieni w TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku z dniem połączenia stają się na zasadach określonych w art. 23/1/ Kodeksu pracy pracownikami Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.

§ 3.

Tracą moc uchwały:

1. Uchwała nr XX/525/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 62, w jednostkę budżetową, utworzenia środków specjalnych dla jednostki budżetowej ZOWT TUR oraz nadania jej statutu.

2. Uchwała nr XXV/809/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”.

3. Uchwała nr XXXV/1067/2010 Rady Miejskiej Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany statutu TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr X/188/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 6 lipca 2011 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zwany dalej MZUK, jest jednostką budżetową – działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. nr 127 poz. 857 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

- uchwały nr XVI/141/91 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 1991r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gliwicach,

- niniejszego statutu.

§ 2.

Nadzór nad MZUK-iem sprawuje Prezydent Miasta.

§ 3.

Siedzibą MZUK-u jest miasto Gliwice

II. Cel i zadania MZUK

§ 4.

1. Do podstawowych zadań MZUK w zakresie usług komunalnych należy:

a) Zarządzanie zielenią miejską łącznie z terenami lasu komunalnego.

b) Zarządzanie placami zabaw.

c) Zarządzanie Palmiarnią.

d) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

e) Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych.

f) Prowadzenie schroniska dla zwierząt.

g) Prowadzenie Izby Wytrzeźwień.

2. Do podstawowych zadań MZUK w zakresie kultury fizycznej i sportu należy:

a) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

b) organizowanie wydarzeń sprzyjających masowemu uprawianiu sportu,

c) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym i wypoczynkowym osobom niepełnosprawnym,

d) współpraca i wspieranie klubów sportowych lub innych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Gliwice,

e) współorganizowanie zgrupowań sportowych i wyjazdów reprezentacji Miasta Gliwice,

f) podejmowanie akcji i zadań o charakterze promocyjnym, reklamowym, charytatywnym i popularyzującym kulturę fizyczną, przy wykorzystaniu walorów zarządzanych obiektów,

g) administrowanie i zarządzanie nieruchomościami sportowymi oraz rekreacyjnymi.

III. Zarządzenie i Organizacja

§ 5.

1. MZUK-iem kieruje dyrektor.

2. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta.

§ 6.

1. Dyrektor zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

§ 7.

1. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami, w tym z zastępcami i głównym księgowym.

2. Zastępcy dyrektora i główny księgowy działają w ramach określonych przez dyrektora zakresów zadań i ponoszą wobec dyrektora jednostki odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 8.

Szczegółową organizację MZUK określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora MZUK.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9.

Statut MZUK uchwala Rada Miejska.

§ 10.

Wszelkich zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

§ 11.

Statut wchodzi w życie w dniu określonym uchwałą Rady Miejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »