| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 211/XXVIII/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa wraz ze zmianą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik do Uchwały Nr 77/XI/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NIEGOWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa pomoc materialną o charakterze socjalnym, jako zasiłek szkolny lub stypendium szkolne.
§ 2 . 1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Niegowa uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
2. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o dochodzie należy rozumieć dochód obliczony według zasad określonych w art.. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.
2. Ustala się trzy grupy dochodowe:
1) dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 30% kwoty o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – grupa I
2) dochody miesięczne na członka rodziny w granicach pow. 30% do 50% (kwoty o której mowa w pkt.1) – grupa II
3) dochody miesięczne na członka rodziny w granicach powyżej 50% (kwoty o której mowa w pkt.1) – grupa III
3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej określonej w pkt. 2 i wynosi:
1) grupa I – 120% najniższego stypendium
2) grupa II – 110% najniższego stypendium
3) grupa III – 100% najniższego stypendium
4. W przypadku wystąpienia w rodzinach uzczniów innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty - przyznane stypendium wzrasta o 10% maksymalnie do kwoty pełnego stypendium.
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole publicznej i niepublicznej, udziału w wycieczkach szkolnych w ramach tzw.”Zielonej szkoły” i tematycznych (np. kino, teatr, muzeum i inne) oraz kosztach związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych,
2.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie:
a) zakupu podręczników nowych lub używanych, lektur, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, komputera, multimedialnych programów edukacyjnych,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego, galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę
d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywiania w stołówkach szkolnych i internacie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Stypendium szkolne może być przyznawane w jednej lub kilku formach jednocześnie, a jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznawane w formie, o której mowa w § 4, przekazywane jest rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na podstawie imiennych faktur, rachunków, biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty.
2. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru o których mowa w § 4 pkt. 1, można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu, jaki poniósł uczeń, potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Świadczenie pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazywane będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego dla każdego ucznia ubiegającego się o pomoc ustala się indywidualnie i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
4. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Dragon

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz inżynier informatyki. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Organizował spotkania i konferencje z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego. Jest także autorem szeregu publikacji poruszających m.in. zagadnienia prawa samorządowego, oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Współwłaściciel firmy doradczej Lex in Tenebris sp. z o.o. sp. k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »