| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 211/XXVIII/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegowa wraz ze zmianą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik do Uchwały Nr 77/XI/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NIEGOWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa pomoc materialną o charakterze socjalnym, jako zasiłek szkolny lub stypendium szkolne.
§ 2 . 1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Niegowa uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
2. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o dochodzie należy rozumieć dochód obliczony według zasad określonych w art.. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w skali roku ustala się jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.
2. Ustala się trzy grupy dochodowe:
1) dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 30% kwoty o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – grupa I
2) dochody miesięczne na członka rodziny w granicach pow. 30% do 50% (kwoty o której mowa w pkt.1) – grupa II
3) dochody miesięczne na członka rodziny w granicach powyżej 50% (kwoty o której mowa w pkt.1) – grupa III
3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej określonej w pkt. 2 i wynosi:
1) grupa I – 120% najniższego stypendium
2) grupa II – 110% najniższego stypendium
3) grupa III – 100% najniższego stypendium
4. W przypadku wystąpienia w rodzinach uzczniów innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty - przyznane stypendium wzrasta o 10% maksymalnie do kwoty pełnego stypendium.
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, a także udziału w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole publicznej i niepublicznej, udziału w wycieczkach szkolnych w ramach tzw.”Zielonej szkoły” i tematycznych (np. kino, teatr, muzeum i inne) oraz kosztach związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych,
2.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie:
a) zakupu podręczników nowych lub używanych, lektur, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, komputera, multimedialnych programów edukacyjnych,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego, galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę
d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywiania w stołówkach szkolnych i internacie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Stypendium szkolne może być przyznawane w jednej lub kilku formach jednocześnie, a jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznawane w formie, o której mowa w § 4, przekazywane jest rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na podstawie imiennych faktur, rachunków, biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty.
2. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru o których mowa w § 4 pkt. 1, można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu, jaki poniósł uczeń, potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Świadczenie pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazywane będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego dla każdego ucznia ubiegającego się o pomoc ustala się indywidualnie i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
4. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niegowie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »