| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 191/XXXII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik do Uchwały Nr 78/XI/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEGOWIE

§ 1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoje cele statutowe realizuje na terenie gminy Niegowa.
3. Ośrodek może wykonywać zadania na rzecz mieszkańców sąsiednich gmin, na podstawie odrębnych porozumień.

§ 2
Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
8. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
10. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

§ 3
1. Celem działania Ośrodka jest zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych ludzi oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Ośrodek realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań własnych Gminy Niegowa i zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o pomocy społecznej.
3. Do zakresu działania Ośrodka należy:
1. Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, w tym:
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
b) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych,
d) udzielanie pomocy w postaci poradnictwa, w szczególności psychologicznego i prawnego,
e) sprawienie pogrzebu,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych oraz zasiłków celowych specjalnych i pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu,
g) przyznawanie pomocy rzeczowej,
h) przyznawanie świadczeń w ramach programów rządowych, w celu ochrony poziomu życia osób i rodzin,
i) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
j) dożywianie dzieci
k) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
l) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
m) realizacji pracy socjalnej
n) sporządzanie sprawozdawczości
o)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
2) Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych.
3) Współpraca z istniejącymi na terenie Gminy Niegowa instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi i fundacjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
4) Sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej.
5) Prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
6) Prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
7) Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8) Przyznawanie i wpłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4
1. Ośrodkiem zarządza Kierownik, który kieruje działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Niegowa.
3. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego uprawnienia obowiązki wykonuje osoba, która otrzyma pełnomocnictwo Wójta Gminy Niegowa.
4. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników.

§ 5
Kierownik Ośrodka wydaje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Niegowa decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym.

§ 6
1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie odrębnych przepisów.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy Ośrodka sporządzany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Niegowa.
3. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzielonym nabytym mieniem i prowadzi księgowość z uwzględnieniem zasad rachunkowości.
4. Majątek Ośrodka stanowi wartość wydzielonego nabytego przez Ośrodek mienia.
5. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny sporządzony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Niegowa.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »