| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/119/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami we współzawodnictwie i działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska Skoczowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród i rodzaje wyróżnień dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie.

2. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom i trenerom oraz innym osobom, którzy są mieszkańcami Gminy Skoczów.

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe: lekkoatletyka, pływanie, skiboby, jeździectwo, szachy, tenis stołowy, karate, kung-fu, szybownictwo, modelarstwo sportowe, łucznictwo, który w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, brał udział w:

Dyscyplina/konkurencja sportowa

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

lekkoatletyka,
pływanie,
skiboby,
jeździectwo,
szachy,
tenis stołowy,
karate,
kung-fu,
szybownictwo,
modelarstwo sportowe,
łucznictwo.

Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich

1500,00

Mistrzostwach Świata

1000,00

Mistrzostwach Europy

900,00

2. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe, o których mowa w ust. 1, który w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, uzyskał jeden z następujących wyników:

Dyscyplina

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

lekkoatletyka,
pływanie,
skiboby,
jeździectwo,
szachy,
tenis stołowy,
karate,
kung-fu,
szybownictwo,
modelarstwo sportowe,
łucznictwo.

1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski

700,00

1-3 miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich

500,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Śląska

300,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Międzywojewódzkich

punktowane miejsce we współzawodnictwie sportowych dzieci i młodzieży w roku kalendarzowym prowadzonym przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego

200,00

3. Nagrodę za osiągniecie wysokich wyników sportowych może być przyznana dla drużyn gier zespołowych reprezentujących dyscypliny i konkurencje: piłka nożna, piłka siatkowa (halowa), siatkówka plażowa i tenis stołowy, które w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu związek sportowy, uzyskały jeden z następujących wyników:

Dyscyplina

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

piłka nożna

1-3 miejsce rozgrywkach, co najmniej klasy okręgowej

2700,00

za awans do klasy okręgowej

1350,00

piłka siatkowa (halowa),
tenis stołowy.

1-3 miejsce w III lidze rozgrywkowej

2200,00

za awans do III ligi rozgrywkowej i wyższych

1100,00

piłka siatkowa (halowa),
siatkówka plażowa,
tenis stołowy.

1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski

2200,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Śląska

1600,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Międzywojewódzkich

4. Liczba zawodników zgłoszonych do nagrody w dyscyplinach gier zespołowych nie może przekroczyć liczby zawodników zgłaszanych w protokołach meczowych.

5. Nagrodę może otrzymać trener z wymaganymi kwalifikacjami, który szkoląc zawodnika (zawodników), przyczynił się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

6. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną może otrzymać trener oraz inna osoba, która działając w klubie sportowym, stowarzyszeniu zrzeszającym zawodnika (zawodników) wspomagała proces szkolenia sportowego i przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

7. Nagroda dla trenera oraz innej osoby, o których mowa w ust. 5 - 6, przyznawana będzie za wychowanie:

1) medalisty igrzysk olimpijskich,

2) medalisty mistrzostw świata,

3) medalisty mistrzostw Europy,

4) medalisty mistrzostw Polski,

5) rekordzistów świata i Polski,

6) za całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność wychowawczą,

7) popularyzację dyscypliny sportowej wśród młodzieży,

8) za organizację pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne i inne.

8. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 7, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria, w szczególności popularyzacja dziedziny sportowej, zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

9. Nagroda dla trenera oraz innej osoby, o których mowa w ust. 5-6 może być przyznana w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. 1. Nagrody, o których mowa w § 4 mają charakter nagród pieniężnych.

2. Przyznanie nagrody może być połączone z przyznaniem wyróżnienia w postaci dyplomów lub pucharów dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniającymi się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 6. Zawodnik, trener lub inna osoba, może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie, za rok, w którym osiągnął wynik sportowy, a w przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.

§ 7. Złożenie wniosku, nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia mogą wystąpić:

1. zarząd klubu sportowy lub zarząd stowarzyszenia sportowego,

2. właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,

3. dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Skoczów,

4. Gminna Rada Sportu.

§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody musi zawierać:

1. dane wnioskodawcy,

2. dane osobowe kandydata do nagrody,

3. dane drużyny, w przypadku, jeżeli nagroda dotyczy gier zespołowych,

4. informacje o kwalifikacjach sportowych,

5. informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana,

6. inne dokumenty potwierdzające osiągnięty wynik jak protokół z wynikami zawodów, certyfikaty wydane przez odpowiednie organizacje i związki sportowe, dyplomy z zawodów,

7. uzasadnienie kandydatury.

§ 10. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody należy składać do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczą procedury przyznawania nagród w 2011 roku, który to termin ustali Burmistrz.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

5. Burmistrz przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu.

6. Przyznanie nagrody i wyróżnienia następuje w formie zarządzenia Burmistrza.

7. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »