| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/119/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami we współzawodnictwie i działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska Skoczowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród i rodzaje wyróżnień dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie.

2. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom i trenerom oraz innym osobom, którzy są mieszkańcami Gminy Skoczów.

§ 4. 1. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe: lekkoatletyka, pływanie, skiboby, jeździectwo, szachy, tenis stołowy, karate, kung-fu, szybownictwo, modelarstwo sportowe, łucznictwo, który w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, brał udział w:

Dyscyplina/konkurencja sportowa

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

lekkoatletyka,
pływanie,
skiboby,
jeździectwo,
szachy,
tenis stołowy,
karate,
kung-fu,
szybownictwo,
modelarstwo sportowe,
łucznictwo.

Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich

1500,00

Mistrzostwach Świata

1000,00

Mistrzostwach Europy

900,00

2. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe, o których mowa w ust. 1, który w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, uzyskał jeden z następujących wyników:

Dyscyplina

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

lekkoatletyka,
pływanie,
skiboby,
jeździectwo,
szachy,
tenis stołowy,
karate,
kung-fu,
szybownictwo,
modelarstwo sportowe,
łucznictwo.

1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski

700,00

1-3 miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich

500,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Śląska

300,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Międzywojewódzkich

punktowane miejsce we współzawodnictwie sportowych dzieci i młodzieży w roku kalendarzowym prowadzonym przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego

200,00

3. Nagrodę za osiągniecie wysokich wyników sportowych może być przyznana dla drużyn gier zespołowych reprezentujących dyscypliny i konkurencje: piłka nożna, piłka siatkowa (halowa), siatkówka plażowa i tenis stołowy, które w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu związek sportowy, uzyskały jeden z następujących wyników:

Dyscyplina

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

piłka nożna

1-3 miejsce rozgrywkach, co najmniej klasy okręgowej

2700,00

za awans do klasy okręgowej

1350,00

piłka siatkowa (halowa),
tenis stołowy.

1-3 miejsce w III lidze rozgrywkowej

2200,00

za awans do III ligi rozgrywkowej i wyższych

1100,00

piłka siatkowa (halowa),
siatkówka plażowa,
tenis stołowy.

1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski

2200,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Śląska

1600,00

1 do 3 miejsca w Mistrzostwach Międzywojewódzkich

4. Liczba zawodników zgłoszonych do nagrody w dyscyplinach gier zespołowych nie może przekroczyć liczby zawodników zgłaszanych w protokołach meczowych.

5. Nagrodę może otrzymać trener z wymaganymi kwalifikacjami, który szkoląc zawodnika (zawodników), przyczynił się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

6. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną może otrzymać trener oraz inna osoba, która działając w klubie sportowym, stowarzyszeniu zrzeszającym zawodnika (zawodników) wspomagała proces szkolenia sportowego i przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

7. Nagroda dla trenera oraz innej osoby, o których mowa w ust. 5 - 6, przyznawana będzie za wychowanie:

1) medalisty igrzysk olimpijskich,

2) medalisty mistrzostw świata,

3) medalisty mistrzostw Europy,

4) medalisty mistrzostw Polski,

5) rekordzistów świata i Polski,

6) za całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność wychowawczą,

7) popularyzację dyscypliny sportowej wśród młodzieży,

8) za organizację pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne i inne.

8. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 7, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria, w szczególności popularyzacja dziedziny sportowej, zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

9. Nagroda dla trenera oraz innej osoby, o których mowa w ust. 5-6 może być przyznana w wysokości 1.000,00 zł.

§ 5. 1. Nagrody, o których mowa w § 4 mają charakter nagród pieniężnych.

2. Przyznanie nagrody może być połączone z przyznaniem wyróżnienia w postaci dyplomów lub pucharów dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniającymi się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 6. Zawodnik, trener lub inna osoba, może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie, za rok, w którym osiągnął wynik sportowy, a w przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.

§ 7. Złożenie wniosku, nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia mogą wystąpić:

1. zarząd klubu sportowy lub zarząd stowarzyszenia sportowego,

2. właściwy polski lub okręgowy związek sportowy,

3. dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Skoczów,

4. Gminna Rada Sportu.

§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody musi zawierać:

1. dane wnioskodawcy,

2. dane osobowe kandydata do nagrody,

3. dane drużyny, w przypadku, jeżeli nagroda dotyczy gier zespołowych,

4. informacje o kwalifikacjach sportowych,

5. informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana,

6. inne dokumenty potwierdzające osiągnięty wynik jak protokół z wynikami zawodów, certyfikaty wydane przez odpowiednie organizacje i związki sportowe, dyplomy z zawodów,

7. uzasadnienie kandydatury.

§ 10. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody należy składać do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczą procedury przyznawania nagród w 2011 roku, który to termin ustali Burmistrz.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

5. Burmistrz przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu.

6. Przyznanie nagrody i wyróżnienia następuje w formie zarządzenia Burmistrza.

7. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »