| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 24 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W Statucie Młodzieżowej Rady Miasta stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 -4 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy liczba radnych wynosi mniej niż 10 Rada ulega rozwiązaniu

4. Z każdego obwodu wyborczego, o którym mowa w §19 radni wybierani są spośród kandydatów będących uczniami szkół dla których ustanowiony jest dany obwód wyborczy.”,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 3/4 składu Rady. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady pełnią równocześnie funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady.”

3) w § 4 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego”,

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta zwane dalej "Prezydium". W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji Problemowych Rady.”

6) w § 8 po lit. e dodaje się lt.f w brzmieniu:

„f) wykonywanie budżetu Rady”,

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom uczącym się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach zawodowych, zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych mieszczących się na terenie miasta Ustroń oraz osobom uczącym się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach zawodowych, zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych mieszczących się poza miastem Ustroń, jeżeli osoby te mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Ustroń.”,

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które w dniu wyborów uczą się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjaclnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach zawodowych, zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych mieszczących się na terenie miasta Ustroń oraz osobom uczącym się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach zawodowych, zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych mieszczących się poza miastem Ustroń, jeżeli osoby te mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Ustroń.”

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Rada Miasta Ustroń powołuje Miejską Komisję Wyborczą spośród kandydatów zgłaszanych przez Prezydium Rady, która przeprowadza wybory do Rady. Miejska Komisja Wyborcza powołuje 3 Obwodowe Komisje Wyborcze.”,

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane są w:

1) Gimnazjum nr 1 – Obwód Wyborczy Nr 1

2) Gimnazjum nr 2 – Obwód Wyborczy Nr 2

3) obwód dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjanych na terenie miasta Ustroń oraz uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się poza miastem Ustroń mających miejsce zamieszkania na terenie miasta Ustroń, z zastrzeżeniem, iż siedziba Komisji nie może znajdować się w żadnej ze szkół w Ustroniu – Obwód Wyborczy Nr 3.”,

11) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rejestrowanie kandydatów na radnych i sporządzanie listy wyborczej dokonuje się najpóźniej na 7 dni przez ogłoszoną datą wyborów.”

12) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. W Obwodzie Wyborczym Nr 1 i 2 wybieranych jest po 5 radnych Młodzieżowej Rady Miasta, a w Obwodzie Wyborczym Nr 3 – 10 radnych Młodzieżowej Rady Miasta. W przypadku nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów w danym obwodzie wyborczym, młodzież z tego obwodu nie będzie miała przedstawicieli w Radzie.”

13) po § 25 dodaje się §§ 25a-25 w brzmieniu:

„§25 a. 1. Kampania wyborcza może być prowadzona na terenie szkół. 2. Dozwolone są wszelkie formy agitacji wyborczej, które nie powodują szkód materialnych, bądź niematerialnych. Kampania wyborcza nie może w jakikolwiek sposób zakłócać funkcjonowania szkoły.

2. Kampania ulega zakończeniu w przeddzień wyborów.

§ 25 b. 1. Wybory przeprowadza się poprzez wystawienie w dniu wyborów zabezpieczonej urny, do której wyborcy wrzucają karty do głosowania z zakreślonym znakiem "X" przy nazwisku kandydata.

2. Czas wystawienia urny oraz sposób jej zabezpieczenia ustala Obwodowa Komisja Wyborcza w godzinach od 8ºº do 14ºº.

3. Obliczenia głosów na poszczególnych kandydatów dokonuje Obwodowa Komisja Wyborcza sporządzając protokół, który powinien zawierać:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

4) wskazanie osób, które uzyskały mandaty członka Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 25c. 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ustala i ogłasza wyniki wyborów w obwodzie wyborczym niezwłocznie po zakończeniu głosowania. Wyniki te podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia w siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczych.

2. Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 7 dni od wyborów ogłasza zbiorcze wyniki wyborów na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych i podaje je do wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia w siedzibie Miejskie Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń.

§ 25d. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

2. w przypadku, gdy dwóch lub większa liczba kandydatów otrzyma równą liczbę głosów Obwodowa Komisja Wyborcza zarządza powtórne glosowanie tylko na tych kandydatów. Głosowanie należy przeprowadzić w terminie 7dni po stwierdzeniu zaistniałej sytuacji.

3. Jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie radnych wybieranych w danym obwodzie wyborczym głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych na radnych Miejska Komisja Wyborcza uznaje zgłoszonych kandydatów pod warunkiem, iż łączna liczba radnych na terenie całego Miasta będzie wynosić co najmniej 15 osób.

4. Nieważne są karty do głosowania innego wzoru lub przedarte na dwie lub więcej części. Dopiski na karcie nie wpływają na ważność głosu.

§ 25e. 1. Mandat Radnego wygasa na wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z prac w Radzie, wyrażonej pisemnym wnioskiem,

2) nieprzestrzegania przez Radnego obowiązków ucznia, potwierdzone decyzją dyrektora

2. na wniosek Prezydium, grupy co najmniej 1/3 radnych, Rada może podjąć uchwałę w obecności co najmniej ½ członków wybranego składu Rady o wygaśnięciu mandatu Radnego, który:

1) nie przestrzega Statutu lub rażąco narusza prawo i zasady współżycia społecznego

2) przejawia całkowicie bierną postawę i posiada co najmniej 3 nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Rady, Prezydium lub Komisji.

3. W czasie trwania kadencji Rady uczeń opuszczający szkołę, o której mowa w § 16 nie traci mandatu do końca kadencji, na którą został wybrany.

§ 25f. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w Obwodzie Wyborczym z którego kandydował dany członek rady z pominięciem osób kończących szkołę w danym roku kalendarzowym.

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w Obwodzie Wyborczym w sytuacji braku osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące wyborów.

§ 25g. Członkowie Rady na pierwszej sesji, na której są obecni składają ślubowanie o treści:

"Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miasta Ustroń sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży. (składający ślubowanie może dodać - Tak mi dopomóż Bóg)",

14) Użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Rada Miasta Ustronia”, „Rada Miasta w Ustroniu” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami: „Rada Miasta Ustroń”.

§ 2.

Uchyla uchwałę Nr VIII/79/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »