| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/131/11 Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w zw. z art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice,

po stwierdzeniu

zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LVII/422/10 z dnia 3 listopada 2010 r.

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny – o powierzchni 0,7461ha, w granicach wyznaczonych na załączniku graficznym numer 1.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w ust. 1 składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LVII/422/10 z dnia 3 listopada 2010 r.;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.

3. W ramach terenu objętego niniejszą uchwała nie wyznacza się:

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 .

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

2. Zmianie Planu - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały.

3. Ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003r poz. 717 z późniejszymi zmianami).

4. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

5. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj użytkowania terenu), które dominuje w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

6. Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczona w zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru budynku.

7. Adaptacji – należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania z możliwością przeprowadzenia robót związanych z remontem istniejącej zabudowy.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie terenu wydzielonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem określającym jego przeznaczenie podstawowe KDP/UK – tereny placów i usług kultury i kultu religijnego wraz z przynależnym im opisem będącym zapisami niniejszej uchwały.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego, w obszarze każdego terenu mogą występować następujące elementy zagospodarowania:

1) ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze;

2) miejsca postojowe – maksimum 10;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń izolacyjna, uzupełniająca, ozdobna itp.;

5) urządzenia i elementy infrastruktury technicznej.

§ 4. Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:

1. W granicach terenu objętego zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000m2 .

2. Zabudowa w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych i wewnętrznych została określona na rysunku zmiany planu w formie linii zabudowy. W przypadku braku wyznaczonej linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne z zakresu dróg.

Zasady ochrony środowiska

§ 5. 1. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

2. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w zakresie wyznaczonego obszaru górniczego KWK Halemba-Wirek Ruch-Wirek dla którego zakończono eksploatacje górniczą.

3. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

4. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

1) nakazy:

a) w celu ograniczenia, tzw. niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, obowiązuje nakaz stosowania niskoemisyjnych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – bytowych,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,

c) odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej, a wody opadowej do kanalizacji deszczowej lub, w przypadku jej braku, do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z możliwością stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,

d) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,

e) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

f) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz planach wyższego szczebla – krajowe i wojewódzkie;

2) zakazy:

a) odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

b) gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie,

c) zakaz składowania i utylizacji odpadów.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. 1. W ramach terenu objętego planem wyznacza się zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa, kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. Ochroną na mocy zmiany planu obejmuje się budynek kościoła i budynek przy ulicy Kubiny 10.

3. Ochroną na mocy zmiany planu obejmuje się obszar objęty zmianą planu.

4. Celem ochrony poszczególnych obiektów ustala się:

1) nakaz stosowania materiałów tradycyjnych, np. dla ścian cegła elewacyjna oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk, szkło, stal a na pokrycie dachów dachówki ceramicznej; zakaz stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych;

2) zakaz umieszczania reklam na budynkach;

3) ochronę bryły, detalu architektonicznego oraz stolarki okiennej i drzwiowej z możliwością jej wymiany na analogiczną;

4) zachować istniejącą formę dachów;

5) zakaz prowadzenia kabli przyłączeniowych, instalacji, urządzeń i anten na elewacji budynków.

5. Celem ochrony obszaru ustala się:

1) dla nowej zabudowy stosować tradycyjne materiały, np. dla ścian cegła elewacyjna lub cegła i tynk oraz materiały pomocnicze typu: drewno, tynk oraz szkło, stal;

2) zakaz lokalizacji substandardowej zabudowy, np. pomieszczeń gospodarczych, garaży itp., o przeznaczeniu innym niż przeznaczenie podstawowe oraz nie będącej przeznaczeniem dopuszczalnym, w pierwszej linii zabudowy;

3) zakaz lokalizacji reklam;

4) nowa zabudowa winna harmonizować z zabudową zabytkową.

6. Ustala się ochronę archeologiczną terenu objętego zmianą planu, dla którego obowiązuje nakaz wprowadzenia nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu robót ziemnych.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane

§ 7. 1. Wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych powinna zapewniać realizację obiektów o przeznaczeniu podstawowym.

2. Podziału nieruchomości należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ustala się minimalną wielkość nowowydzielanych działek 500m2 .

4. Ustala się minimalną wielkość frontów działek – 10m.

5. Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w stosunku do granic dróg od 60 do 90°.

6. Ustala się możliwość wyznaczania działek o mniejszych parametrach niż ustalone w par. 7 ust. 3, 4, 5 w przypadku konieczności lokalizacji na nich urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej.

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 8. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru ustala się zasady obsługi obszaru objętego zmianą planu w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, ich rozbudowę oraz zmianę parametrów technicznych.

2. W celu obsługi terenu objętego zmianą planu ustala się możliwość przeprowadzenia sieci i przyłączy stanowiących kontynuację sieci zlokalizowanych w ramach oraz poza obszarem objętym zmianą planu.

3. Lokalizacja sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej będzie ustalana na etapie procesu budowlanego, tj. na zasadach określonych w przepisach z zakresu Prawa budowlanego.

4. W obszarze objętym opracowaniem zmiany planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami zmiany planu, zachowując warunki przepisów szczególnych.

5. Realizacja sieci i urządzeń nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu jest dopuszczona dla obszarów objętych niniejszą uchwałą.

6. Ustala się zaopatrzenie w wodę terenu objętego zmianą planu z istniejących i projektowanych (poza zakresem zmiany planu) sieci wodociągowych.

7. W odniesieniu do sieci kanalizacyjnej ustala się realizację sieci kanalizacyjnej z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji), w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 9. 1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonego terenu są tereny placów i usług kultury i kultu religijnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDP/UK.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu - 22%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30%,

c) wysokość zabudowy:

- maksymalna ilość kondygnacji naziemnych - 3,

- minimalna ilość kondygnacji naziemnych – 2,

- maksymalna wysokość zabudowy - 16m,

- dla kościoła nie wyznacza się maksymalnej wysokości zabudowy,

d) geometria dachu - zachować istniejącą formę dachu;

2) nakazy: zapewnienie minimum 4 miejsc postojowych dla wszystkich przeznaczeń; ustala się możliwość bilansowania miejsc postojowych w ramach innych terenów nie objętych zmianą planu;

3) zakazy:

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy,

b) realizacji garaży,

c) grodzenia nieruchomości za wyjątkiem obszaru objętego strefą z możliwością lokalizacji zabudowy oraz istniejącej zabudowy, dla którego ustala się, w przypadku budowy ogrodzenia, nakaz realizacji jako ogrodzenia pełnego, tj w formie muru, ściany itp.,

d) lokalizacji zabudowy, poza miejscami objętymi strefą, za wyjątkiem konieczności rozbudowy lub przebudowy obiektów; w tym przypadku obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu;

4) dopuszczenia:

a) zabudowa w granicy działki,

b) adaptacja istniejącej zabudowy handlowej.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 10. Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Miasta Świętochłowice.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/131/11
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1


Załącznik nr 2 do uchwały nr X/131/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że brak jest inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Gerda Król

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »