| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/VII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 547/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 91d pkt 1 w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 5 ust. 3 dodaje się pkt 5) o następującej treści:

„5) w przypadku zakupu lekarstw/usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na fakturze konieczna jest adnotacja lekarza prowadzącego o zasadności nabycia wskazanego leku/usługi. Koszty poniesione poza granicami kraju przedstawione na rachunkach będą przeliczane według kursu NBP na dzień zakupu.”

§ 2.

W § 6 ust. 2 pkt 2):

1) skreśla się ppkt a) o następującej treści: „okularów – nie więcej niż 200 zł;”

2) pozostałe ppkt b) c) d) przyjmują nową numerację a) b) c).

§ 3.

§ 6 ust. 2 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 500 zł;”

§ 4.

W § 6 ust. 2 dodaje się pkt 9) o następującej treści:

„9) pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób przewlekle/obłożnie chorych przebywających w domu, a świadczonych odpłatnie przez ośrodki pomocy społecznej lub inne instytucje w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 500 zł.”

§ 5.

Prostuje się błędy numeracji w § 6 w następujący sposób:

1) w § 6 ust. 2 porządkuje się błędną numerację punktu następującego po punkcie 7) nadając mu prawidłowy numer 8),

2) w § 6 ustęp następujący po ust. 4 otrzymuje prawidłowy numer porządkowy ust. 5.

§ 6.

Pozostałe zapisy uchwały nr 547/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki nie ulegają zmianom.

§ 7.

Zasady udzielania pomocy zdrowotnej, określone w niniejszej uchwale, ustalono po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »