| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/VII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 547/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 91d pkt 1 w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 5 ust. 3 dodaje się pkt 5) o następującej treści:

„5) w przypadku zakupu lekarstw/usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na fakturze konieczna jest adnotacja lekarza prowadzącego o zasadności nabycia wskazanego leku/usługi. Koszty poniesione poza granicami kraju przedstawione na rachunkach będą przeliczane według kursu NBP na dzień zakupu.”

§ 2.

W § 6 ust. 2 pkt 2):

1) skreśla się ppkt a) o następującej treści: „okularów – nie więcej niż 200 zł;”

2) pozostałe ppkt b) c) d) przyjmują nową numerację a) b) c).

§ 3.

§ 6 ust. 2 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 500 zł;”

§ 4.

W § 6 ust. 2 dodaje się pkt 9) o następującej treści:

„9) pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób przewlekle/obłożnie chorych przebywających w domu, a świadczonych odpłatnie przez ośrodki pomocy społecznej lub inne instytucje w wysokości 50% poniesionych kosztów – nie więcej niż 500 zł.”

§ 5.

Prostuje się błędy numeracji w § 6 w następujący sposób:

1) w § 6 ust. 2 porządkuje się błędną numerację punktu następującego po punkcie 7) nadając mu prawidłowy numer 8),

2) w § 6 ustęp następujący po ust. 4 otrzymuje prawidłowy numer porządkowy ust. 5.

§ 6.

Pozostałe zapisy uchwały nr 547/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki nie ulegają zmianom.

§ 7.

Zasady udzielania pomocy zdrowotnej, określone w niniejszej uchwale, ustalono po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »