| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/86/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W uchwale nr XVII / 117 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zmienionej uchwałami:

- Nr XLVIII / 342 / 09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII / 117 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie: Statutu Gminy Miejskiej Lędziny;

- Nr LXVI / 442 / 10 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII / 117 / 07 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu;

dokonuje się następujących zmian:

1. § 40 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Akty prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lędziny, a także na stronie internetowej Gminy Lędziny. Tryb rozpowszechniania pozostałych uchwał określa Rada w treści uchwały".

2. W § 63

a) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać krótki opis tematów omawianych na posiedzeniu oraz wnioski. Wnioski powinny być precyzyjnie opracowywane tak, aby można je było wykonać oraz określić adresatów, do których są kierowane."

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6 i 7 o następujacym brzmieniu:

- ust. 5 "Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu kierując je do Biura Rady Miasta."

- ust. 6 "Poprawki do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż na 2 dni kalendarzowe przed posiedzeniem komisji, na której następuje przyjęcie protokołu."

- ust. 7 "W kwestiach spornych odnośnie zapisów w protokole rozstrzyga przewodniczący komisji po wysłuchaniu protokolanta i osoby zgłaszającej poprawki."

3. W § 64 wprowadza się po ust. 3 nowy ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu:

a) ust. 4 "otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z punktów."

b) ust. 5 " udziela głosu według kolejności zgłoszeń."

Dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację ust. 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »