| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/6/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach oraz po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach " z ustaleniami "Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia", zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/2/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2002r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr X/1/2007 - ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 25 października 2007r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr X/8/2009 - ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 26 listopada 2009r.

Rada Miejska w Bieruniu uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczony symbolem U .

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) Rozdział 6 - Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) Rozdział 8 - Ustalenia końcowe.

§ 3.

Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący część graficzną planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego zmianą planu,

b) linie rozgraniczające teren o określonym przeznaczeniu,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) dąb szypułkowy do zachowania,

e) symbol identyfikujący przeznaczenie terenu.

2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4.

Na rysunku zmiany planu umieszczono również oznaczenia dodatkowe - informacje zmiany planu: treść mapy zasadniczej, granica strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 20kV, granica i numer działki ewidencyjnej, ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach -- uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VI/3/97 z dnia 2 września 1997r. (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 30 listopada 1997r. Nr 31 poz. 227), które mają charakter informacyjny.

§ 5.

Ustalenia zmiany planu, o której mowa w §2 ust. 1 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego dla ww. terenu.

§ 6.

W obszarze objętym zmianą planu nie występują przesłanki do określenia wymagań:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i usytuowania terenów.

§ 7.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianie planu - należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszą zmianą planu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo - literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeważający (stanowiący więcej niż 55% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej, w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej, w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

6) wysokości budynku - należy przez to rozumieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku;

7) zabudowie usługowej użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek (lub funkcję), przeznaczoną na potrzeby obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, w tym hotele, motele, usług sportu oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

8) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewidencyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń planu;

9) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną, urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni zabudowy działki budowlanej - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni budynku lub wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, liczonej w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi budynku lub budynków na powierzchnię gruntu do powierzchni działki budowlanej, wyrażonej jako wskaźnik % powierzchni zabudowy działki budowlanej;

11) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolno stojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2 lub wysokości większej niż 5,0 m;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty, służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie: komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi;

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.

1. W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi terenów w obszarze objętym zmianą planu, umożliwiających bezpieczny dojazd do działki budowlanej i zapewnienie miejsca postojowego pojazdów sił ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, itp.);

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w sposób nieograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic.

2. W obszarze objętym zmianą planu, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów, realizowanej jako działalność podstawowa;

2) ogrodzeń na terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz wewnętrznych.

Rozdział 3.
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9.

Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu i oznaczonego symbolem.

§ 10.

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Na terenie oznaczonym symbolem U, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

1) obiekty małej architektury i zieleń urządzoną;

2) miejsca postojowe i garaże do obsługi terenu U ;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) drogę wewnętrzną;

5) reklamę wielkoformatową, o wysokości nie większej niż 10,0m.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 20%;

2) powierzchnia zabudowy do 50%;

3) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 12,0m;

4) wskaźniki miejsc postojowych - min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług;

5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren z ulicą Turystyczną.

4. Na terenie wymienionym w ust. 1 zachowuje się istniejący dąb szypułkowy, wskazany na rysunku zmiany planu.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 11.

Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) w obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, według stanu prawnego na dzień uchwalenia planu, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym również instalacji radiokomunikacyjnych;

2) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha;

3) nakaz podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

4) obowiązek stosowania systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej - obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej;

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

6) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

7) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych;

8) nakaz zachowania dębu szypułkowego rosnącego przy północno - zachodnim skraju obszaru objętego zmianą planu.

Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 12.

1. Obszar objęty zmianą planu położony jest w terenie górniczym i obszarze górniczym KWK "Piast" Ruch I, ustanowionym dla eksploatacji węgla kamiennego przez Kompanię Węglową S.A.

2. Obszar objęty zmianą planu charakteryzuje się prognozowanymi skutkami eksploatacji górniczej:

1) maksymalnie III kategoria przydatności terenu do zabudowy;

2) wpływ wstrząsów parasejsmicznych o przyspieszeniu do 200mm/s2;

3) zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości ok.1,6 - 1,8 m pod powierzchnią terenu;

4) nie przewiduje się zmian sytuacji hydrogeologicznej.

3. Nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń budynków, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze.

§ 13.

Na obszarze objętym zmianą planu nie występują:

1) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych;

2) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

3) główne zbiorniki wód podziemnych GZWP.

§ 14.

Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymagających zachowania stref technicznych.

Rozdział 6.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 15.

Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) w obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;

2) ustala się wielkości działek: min. 1000m2 dla zabudowy usługowej wolno stojącej, szerokość frontu działki min. 20,0m;

3) ustala się nakaz wydzielania działek budowlanych pod kątem prostym do pasa drogowego z dopuszczeniem tolerancji +/-15° lub zgodnie z istniejącym układem działek;

4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach pkt 2 w celu:

a) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) powiększenia przyległej działki budowlanej,

c) regulacji granic działki,

d) wyznaczenia dróg wewnętrznych.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16.

1. W obszarze objętym zmianą planu ustala się możliwość lokalizowania, nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu, podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego zmianą planu z istniejących i projektowanych ulic, w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 17.

W obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące ustalenia ogólne w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowy w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;

2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 18.

W obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków:

1) zaopatrzenie w wodę z rozbudowywanej rozdzielczej sieci wodociągowej miasta, z zapewnieniem zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych;

2) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody;

3) odprowadzenie ścieków do rozbudowywanej sieci kanalizacji miejskiej;

4) do czasu budowy systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 19.

W obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz:

1) ustala się stosowanie systemów grzewczych opartych o centralne źródło ciepła;

2) w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej, dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

a) spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej,

b) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,

c) systemy oparte o proekologiczne systemy grzewcze, w tym odnawialne nośniki energii (energia słoneczna, wody termalne, itp.);

3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej średnioprężnej;

4) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci miejskiej.

§ 20.

W obszarze objętym zmianą planu obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej;

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania;

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych, ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

§ 21.

1. W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §20 sieci: telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych.

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej, określone w §20 i §21 ust. 1 należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

§ 22.

W obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie;

2) nakaz wyposażania nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji;

3) nakaz selektywnego gromadzenia powstających odpadów z działalności usługowej, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, okresowo odbieranych.

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe

§ 23.

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

§ 24.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 25.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/6/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rysunek Planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/6/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach;

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. od dnia 16 maja 2011r. do dnia 17 czerwca 2011r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 11 lipca 2011r. nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu zmiany planu nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/6/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Bieruniu działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala, że w obszarze objętym zmianą planu nie przewiduje się inwestycji należących do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »