| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 72/XI/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 14 września 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 90 ust. 1, 1a, 2b, 2c, 3d, 3e i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) oraz art. 131 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały regulują tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Boronów dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy w Boronowie oraz otrzymana część oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dany rok kalendarzowy.

2. Podmiot prowadzący przedszkole otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Boronów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

3. Niepubliczne przedszkole, które zgodnie z art. 71b ust 2a prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 3. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne składa wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3

2. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać następujące dane;

1) organ prowadzący przedszkole,

2) pełną nazwę i adres przedszkola,

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek,

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły lub placówki w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Boronów, dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin oraz dzieci niepełnosprawnych (w tym planowaną miesięcznie liczbę uczniów w okresie I -VIII oraz IX - XII),

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zawierać zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach w liczbie wychowanków.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne składa do Wójta Gminy do dnia 10-go każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja w tym liczbę uczniów będących mieszkańcami Gminy Boronów i mieszkańcami innych gmin oraz uczniów niepełnosprawnych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy - kwiecień, maj i czerwiec danego roku.

3. W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 2 nie ma zastosowania.

§ 5. 1. Na podstawie prowadzonej dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne jest zobowiązany - począwszy od miesiąca następnego po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji - do dokonania rozliczenia przekazanej dotacji w danym miesiącu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały do dnia 10-go następnego miesiąca.

2. Rozliczenie za grudzień każdego roku następuje do 15 stycznia następnego roku.

§ 6. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 przekazywana będzie na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji w 12 miesięcznych ratach w terminie wynikającym z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty.

2. Dotacja przekazywana w danym miesiącu będzie korygowana na podstawie informacji, o której mowa w § 4 i przedłożonego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni, o którym mowa w § 5 o ;

1) nadpłaty - wynikające z pobrania nadmiernej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim,

2) niedopłaty - wynikające z otrzymania niepełnej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim.

3. Dotacja udzielona z budżetu gminy może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

§ 7. 1. Podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest przedłożyć do 15 stycznia roku następnego roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Gminy obejmujące informacje o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach i uczniów niepełnosprawnych wg klasyfikacji zawartej w subwencji oświatowej, zestawienia wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący ustala jako liczbę uczniów, za których uiszczona została stała opłata za pobyt dziecka w tym miesiącu i które figurowały w ewidencji.

3. Do rocznego rozliczenia dotacji podmiot prowadzący przedszkole jest zobowiązany złożyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej w roku budżetowym ________ na łączną kwotę ___________ zostały wykorzystane wyłącznie na działalność bieżącą przedszkola zgodnie z art. 90 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm)"

4. Zwrot nie wykorzystanej dotacji następuje zgodnie z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).

§ 8. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przedszkola w trakcie roku budżetowego podmiot zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji i do zwrotu niewykorzystanych środków w terminie do 15 dni od zakończenia działalności.

§ 9. Za dzień przedłożenia rozliczenia dotacji ( miesięcznej i rocznej) przyjmuje się datę wpływu rozliczenia do organu dotującego.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 10. 1. Kontrolę przeprowadzają wyznaczone osoby na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy.

2. Kontrola planowa może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne.

3. Kontrole doraźne mogą być prowadzone bez uprzedniego powiadamiania o kontroli w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub innych okoliczności wskazujących na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

8. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 5.

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli - składając w terminie właściwym do jego podpisania - wyjaśnienie tej odmowy.

10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 11. 1. W terminie 7 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag w wystąpieniu pokontrolnym.

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Podmiot prowadzący przedszkole jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby wychowanków przedszkola, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości i sposobu naliczenia dotacji.

2. Dotowany podmiot zobowiązany jest do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych podlegających kontroli przez okres minimum 5 lat.

3. Podmiot prowadzący zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Boronów informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń przedszkola lub placówki nie będący mieszkańcem gminy Boronów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Irena Brol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 14 września 2011 r.

WZÓR


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 14 września 2011 r.

WZÓR


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 72/XI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 14 września 2011 r.

WZÓR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 72/XI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 14 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »