| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Godów

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy Godów w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami), art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), oraz art. 221 ust. 1 i 4 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 149, poz. 2434)

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. W uchwale nr VIII/55/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów w rozdziale 5 „Rozliczenie dotacji i kontrola realizacji projektu” wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 12 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 o treści: „W przypadku dotacji z budżetu Gminy Godów, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).”

§ 2. Pozostała część uchwały nie podlega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »