| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.235 ze zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Orzesze żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu Gminy Orzesze.

2) Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Orzesze podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Orzesze wynosi 200zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w żłobku, z zastrzeżeniem ust.5.

3) Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Orzesze podmiotom prowadzącym kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze wynosi 100zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w klubie dziecięcym, z zastrzeżeniem ust.5.

4) Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust.1 opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

5) Dotacji celowej, w wysokości ustalonej w ust.2 i 3 udziela się pod warunkiem, że kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów utrzymania dziecka w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji dotacja ulega pomniejszeniu do wysokości pozwalającej na spełnienie tego warunku.

6) Dotacja będzie pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

7) Dotacji udziela się na dziecko stale zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Orzesze.

8) Dotacji, o której mowa w ust.2 i 3 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 2. 1) Dotacja celowa, o której mowa w § 1 może być udzielona pod warunkiem, że podmioty prowadzące na obszarze Gminy Orzesze żłobki lub kluby dziecięce złożą Burmistrzowi Miasta Orzesze w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji celowej podając planowaną liczbę wychowanków.

2) Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dołączyć należy:

a) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) deklarujących zapisanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, w liczbie odpowiadającej podanej we wniosku,

c) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

d) kalkulacje kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym,

e) informacje o planowanej wysokości miesięcznej opłaty pobieranej od rodziców za opiekę nad dzieckiem w roku, w którym ma być udzielona dotacja.

3) Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest zawarcie pisemnej umowy określającej:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

d) tryb kontroli wykonywania zadania,

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 3. 1) Warunkiem wypłaty przez Gminę dotacji celowej jest złożenie przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust.1 wniosku o wypłatę dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych), do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dotacja jest udzielana.

2) Wielkość dotacji celowej w poszczególnych miesiącach zależeć będzie od faktycznej liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu, za który następuje przekazanie dotacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »