| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.235 ze zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Orzesze żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu Gminy Orzesze.

2) Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Orzesze podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Orzesze wynosi 200zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w żłobku, z zastrzeżeniem ust.5.

3) Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Orzesze podmiotom prowadzącym kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze wynosi 100zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w klubie dziecięcym, z zastrzeżeniem ust.5.

4) Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust.1 opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

5) Dotacji celowej, w wysokości ustalonej w ust.2 i 3 udziela się pod warunkiem, że kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów utrzymania dziecka w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji dotacja ulega pomniejszeniu do wysokości pozwalającej na spełnienie tego warunku.

6) Dotacja będzie pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

7) Dotacji udziela się na dziecko stale zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Orzesze.

8) Dotacji, o której mowa w ust.2 i 3 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 2. 1) Dotacja celowa, o której mowa w § 1 może być udzielona pod warunkiem, że podmioty prowadzące na obszarze Gminy Orzesze żłobki lub kluby dziecięce złożą Burmistrzowi Miasta Orzesze w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji celowej podając planowaną liczbę wychowanków.

2) Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dołączyć należy:

a) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) deklarujących zapisanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, w liczbie odpowiadającej podanej we wniosku,

c) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

d) kalkulacje kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym,

e) informacje o planowanej wysokości miesięcznej opłaty pobieranej od rodziców za opiekę nad dzieckiem w roku, w którym ma być udzielona dotacja.

3) Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest zawarcie pisemnej umowy określającej:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

d) tryb kontroli wykonywania zadania,

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 3. 1) Warunkiem wypłaty przez Gminę dotacji celowej jest złożenie przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust.1 wniosku o wypłatę dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych), do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dotacja jest udzielana.

2) Wielkość dotacji celowej w poszczególnych miesiącach zależeć będzie od faktycznej liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu, za który następuje przekazanie dotacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »