| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:
§ 1. Pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej w trybie niniejszej uchwały może być przeznaczona na cele określone w art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
§ 2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów objętego wnioskiem zadania.
§ 3.  1. Wójt Gminy Wielowieś podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w § 1 poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielowieś.
2. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 1, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spółka wodna składa w Urzędzie Gminy Wielowieś w terminie do dnia 15 września na każdy kolejny rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W trakcie roku budżetowego, może być złożony wniosek w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku w terminie określonym w ust. 3.
5. W 2011 r. wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy składać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać:
1) dane dotyczące wnioskodawcy w tym pełną nazwę, adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, zakres działania wynikający ze statusu lub dokumentu rejestrowego a także informację o posiadanych środkach finansowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
2) szczegółowy opis zadania w tym jego zakres rzeczowy i finansowy,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazania źródeł finansowania zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Wielowieś.
7. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy,
2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
4) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót,
5) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt Gminy Wielowieś wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.
10. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Wielowieś mając na względzie w szczególności:
1) możliwości finansowe Gminy,
2) ujęcie środków finansowych na pomoc w budżecie Gminy,
3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
4) źródło finansowania zadania objętego wnioskiem,
5) wskaźnik ściąglaności składek członkowskich.
§ 4. Udzielenie dotacji spółce wodnej następuje w drodze zawarcia pisemnej umowy, o której mowa w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 5.  1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:
1) protokołów odbioru robót,
2) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały,
3) faktur za wykonane prace, rachunków i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z dotacji.
2. Dotowany podmiot obowiązany jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych dotyczących wydatkowania środkó dotacji zamieścić klauzulę "powyższa kwota została otrzymana z dotacji Urzędu Gminy Wielowieś na realizację zadania ... zgodnie z umową nr ... z dnia ... ".
3. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczanie jest jawne.
§ 6.  1. Wójt Gminy Wielowieś bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli realizacji zadania na które udzielono pomocy finansowej oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądania Wójta Gminy Wielowieś, bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umową,
2) udokumentowanie realizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wielowieś.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
§ 7. W sprawach dotyczących rozliczenia udzielonej dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/77/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wzór wniosku o udzielenie pomocy w formie dotacji Spółce Wodnej
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/77/11
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wzór sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej Spółce Wodnej
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »