| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta,

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Zasady ogólne

1. Z budżetu Miasta Zabrze mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, z uwagi na ich znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta Zabrza.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Zabrze przysługuje osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym / podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 2.

Przedmiot udzielenia dotacji

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na:

1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,

3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-15,

17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

2. Dotacja z budżetu Miasta Zabrze może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Miasta Zabrze oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę zadania.

4. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE 379 z 28.12.2006 r.).

5. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 3.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji

1. W celu zapewnienia jawności gospodarowania środkami publicznymi, Prezydent Miasta Zabrze informował będzie w formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta Zabrze o fakcie przyjmowania wniosków i terminów ich składania, jak również o przyznanych kwotach dotacji.

2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski w terminie do 5 sierpnia każdego roku na prace lub roboty przy zabytku planowane do realizacji w roku następnym po roku złożenia wniosku.

3. Wnioski o przyznanie dotacji celowej składane są do Prezydenta Miasta Zabrze, za pośrednictwem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

4. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację powinien zawierać:

1)nazwę zadania

2)dane o zabytku, którego dotyczy wniosek (adres, nazwa zabytku, numer rejestru zabytku), a w przypadku zabytków ruchomych - miejsce przechowywania zabytku,

3)imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

4)wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

5)określenie zakresu prac lub robót oraz celowości ich wykonania,

6)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, określenie udziału środków własnych na realizację prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację,

7)określenie terminu realizacji prac lub robót,

8)informację o wnioskach o udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych organów udzielających dotacji,

9)informacje o uzyskanych pozwoleniach na planowane prace lub roboty,

10)wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat z określeniem wysokości poniesionych kosztów i określenia źródeł ich finansowania,

11)oświadczenie o VAT, jako koszcie kwalifikowanym.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji winny być dołączone następujące dokumenty:

1)kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

2)aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3)zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na prowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy to nie oni są wnioskodawcami,

4)kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,

5)kserokopia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, będących przedmiotem wniosku o dotację,

6)w przypadku zabytków nieruchomych - projekt i kserokopia pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotacje,

7)w przypadku zabytków ruchomych - program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotacje,

8)pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,

9)dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,

10)w przypadku przedsiębiorców - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz informacją niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności Wnioskodawcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej.

6. Wnioski złożone po terminie określonym w § 3 ust. 2 lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

7. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji celowej Prezydent Miasta Zabrze powołuje Komisję, której skład określa w drodze zarządzenia.

8. Na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 5 Miejski Konserwator Zabytków dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym, wstępnej kwalifikacji wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę na prace mogące być przedmiotem dotacji, a także sporządza opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji przedstawioną później Komisji.

9. Komisja dokonuje oceny zweryfikowanych wniosków uwzględniając następujące kryteria:

1)wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku i jego znaczenie dla miasta,

2)dostępność i znaczenie zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

3)promowanie kultury oraz historii miasta,

4)zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań miasta w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

5)stan zachowania obiektu,

6)fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie,

7)wysokość zaangażowanych środków własnych,

8)możliwości finansowe miasta.

10. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Zabrze protokół z jej posiedzenia wraz z wykazem zawierającym propozycje dofinansowania.

11. Po rozpatrzeniu wniosków Komisji, Prezydent Miasta Zabrze składa stosowny projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu.

§ 4.

Zasady przekazania i rozliczenia dotacji

1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszej uchwale.

2. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji wieloletniej, w przypadku etapowania zadania, która może być udzielona na czas nie dłuższy niż okres realizacji zadania z uwzględnieniem jej w Wieloletniej Prognozie Finansowej z określeniem wysokości dotacji na każdy rok budżetowy.

3. Po uchwaleniu budżetu Miasta Zabrze przyznanie dotacji następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu, w której określa się nazwę podmiotu, zakres prac lub robót oraz kwotę przyznanej dotacji.

4. Zasady przekazania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania reguluje pisemna umowa zawarta pomiędzy Miastem Zabrze, a podmiotem dotowanym.

5. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać:

1)zakres planowanych prac lub robót oraz termin realizacji zadania,

2)wysokość przyznanej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności,

3)sposób i termin weryfikacji realizacji zadania,

4)warunki, sposób i termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

5)tryb nadzoru nad wykonywanym zadaniem,

6)zobowiązanie podmiotu do wydatkowania środków w ramach przyznanej dotacji celowej z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości,

7)zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na zabytku informacji o udzieleniu przez Miasto Zabrze dotacji na prace lub roboty przy zabytku w trakcie ich prowadzenia,

8)w przypadku przyznania dotacji na remont elewacji, zobowiązanie podmiotu dotowanego do uporządkowania umieszczonych na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów stosownie do obowiązujących przepisów,

9)zobowiązanie podmiotu dotowanego do nie zbywania zabytku odnowionego w ramach przyznanej dotacji celowej, w ciągu 3 lat od daty rozliczenia dotacji.

6. Przekazanie dotacji celowej na wykonanie prac lub robót następuje:

1)w całości – po zakończeniu całego zadania, na które została przyznana dotacja i weryfikacji prawidłowości realizacji zadania,

2)w dwóch transzach – w przypadku całkowitej wartości zadania przekraczającej 200 000,00 PLN istnieje możliwość wypłacenia zaliczki w wysokości 50% przyznanej dotacji bezpośrednio po podpisaniu umowy. Druga transza wypłacona będzie po zakończeniu i sprawdzeniu zadania. Warunkiem koniecznym przekazania zaliczki przed rozpoczęciem prac będzie wystawienie przez Dotowanego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3)w częściach - w przypadku przyznania dotacji wieloletniej, wynikającej z etapowania zadania i uwzględnionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7. Dotowany składa w sposób i w terminach określonych w umowie sprawozdanie z wykonania prac lub robót Prezydentowi Miasta Zabrze, za pośrednictwem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

8. Podstawą wypłacenia dotacji będzie protokół sporządzony z odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim.

9. Dotowany w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później jak do 15 grudnia danego roku, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania wraz z niezbędnymi dokumentami.

10. Do sprawozdania, o którym mowa §4 ust.7, Dotowany dołącza następujące dokumenty:

1)Kserokopie rachunków lub faktur świadczących o poniesionych przez Dotowanego nakładów na wykonanie zadania wraz z przedstawieniem do wglądu ich oryginałów, na których powinien znaleźć się zapis: „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Zabrze zgodnie z umową nr …….”

2)Kosztorys powykonawczy oraz obmiar wykonanych prac lub robót,

3)Dokumentację fotograficzną po zrealizowaniu prac lub robót,

4)Kserokopię protokołu sporządzonego z odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim.

11. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

12. Dotowany, który w ciągu 3 lat od daty wypłacenia dotacji sprzeda obiekt zabytkowy odnowiony w ramach przyznanej dotacji celowej lub nie zapewni trwałości rezultatów zadania, zobowiązany jest do zwrotu przyznanej dotacji wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

13. Prezydent Miasta Zabrze prowadzi wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia tego typu dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską w Zabrzu.

§ 5.

Przepisy końcowe

1. Wzór wniosku, wzór umowy, wzór sprawozdania określone zostaną w zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze.

2. Wnioski o przyznanie dotacji na 2012 rok można składać do dnia 15.11.2011 roku.

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

4. Traci moc uchwała Nr XLVII/595/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.12.2005 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta.

5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »